Công ty cổ phần Phục vụ mai táng Hải Phòng (CPH: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,539  
 
 
 
 
53,497  
 
 
 
 
16,149  
 
 
 
 
764  
 
 
 
 
5,772  
 
 
 
 
30,651  
 
 
 
 
161  
 
 
 
 
44,042  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
36,483  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
729  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,830  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,539  
 
 
 
 
46,695  
 
 
 
 
46,695  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
50,845  
 
 
 
 
44,687  
 
 
 
 
6,158  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0