Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
128,435  
122,068  
117,741  
98,877  
119,881  
111,465  
105,012  
99,713  
82,367  
103,880  
40,617  
44,384  
33,356  
18,211  
30,791  
0  
0  
2,000  
0  
0  
35,179  
34,657  
39,330  
29,832  
38,630  
35,226  
25,656  
24,894  
33,695  
34,210  
443  
315  
133  
628  
249  
16,970  
17,056  
18,028  
16,510  
16,001  
0  
0  
0  
0  
0  
12,923  
12,842  
13,268  
13,033  
13,302  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,436  
35  
151  
0  
0  
0  
0  
0  
4,046  
4,215  
3,324  
3,442  
2,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
128,435  
122,068  
117,741  
98,877  
119,881  
46,613  
42,704  
41,118  
22,198  
39,561  
46,033  
42,124  
40,488  
21,568  
38,881  
580  
580  
630  
630  
680  
81,822  
79,364  
76,623  
76,678  
80,320  
81,822  
79,364  
76,623  
76,678  
80,320  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0