Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
138,432  
148,002  
147,891  
137,825  
118,863  
119,618  
129,140  
129,446  
120,750  
101,309  
34,178  
35,429  
46,868  
45,324  
48,064  
2,000  
0  
0  
2,000  
0  
35,806  
28,524  
34,633  
36,480  
29,243  
46,190  
62,808  
47,077  
36,531  
23,915  
1,444  
2,379  
869  
415  
87  
18,814  
18,862  
18,445  
17,075  
17,554  
0  
0  
0  
0  
0  
15,396  
15,136  
14,619  
13,253  
13,739  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,418  
3,726  
3,826  
3,822  
3,815  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
138,432  
148,002  
147,891  
137,825  
118,863  
55,781  
64,413  
66,334  
58,482  
38,678  
55,157  
63,789  
65,710  
57,858  
38,054  
624  
624  
624  
624  
624  
82,651  
83,589  
81,557  
79,343  
80,185  
82,651  
83,589  
81,557  
79,343  
80,185  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0