Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
118,863  
128,435  
122,068  
117,741  
98,877  
101,309  
111,465  
105,012  
99,713  
82,367  
48,064  
40,617  
44,384  
33,356  
18,211  
0  
0  
0  
2,000  
0  
29,243  
35,179  
34,657  
39,330  
29,832  
23,915  
35,226  
25,656  
24,894  
33,695  
87  
443  
315  
133  
628  
17,554  
16,970  
17,056  
18,028  
16,510  
0  
0  
0  
0  
0  
13,739  
12,923  
12,842  
13,268  
13,033  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,436  
35  
0  
0  
0  
0  
0  
3,815  
4,046  
4,215  
3,324  
3,442  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
118,863  
128,435  
122,068  
117,741  
98,877  
38,678  
46,613  
42,704  
41,118  
22,198  
38,054  
46,033  
42,124  
40,488  
21,568  
624  
580  
580  
630  
630  
80,185  
81,822  
79,364  
76,623  
76,678  
80,185  
81,822  
79,364  
76,623  
76,678  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0