Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
148,002  
147,891  
137,825  
118,863  
128,435  
129,140  
129,446  
120,750  
101,309  
111,465  
35,429  
46,868  
45,324  
48,064  
40,617  
0  
0  
2,000  
0  
0  
28,524  
34,633  
36,480  
29,243  
35,179  
62,808  
47,077  
36,531  
23,915  
35,226  
2,379  
869  
415  
87  
443  
18,862  
18,445  
17,075  
17,554  
16,970  
0  
0  
0  
0  
0  
15,136  
14,619  
13,253  
13,739  
12,923  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,726  
3,826  
3,822  
3,815  
4,046  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
148,002  
147,891  
137,825  
118,863  
128,435  
64,413  
66,334  
58,482  
38,678  
46,613  
63,789  
65,710  
57,858  
38,054  
46,033  
624  
624  
624  
624  
580  
83,589  
81,557  
79,343  
80,185  
81,822  
83,589  
81,557  
79,343  
80,185  
81,822  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0