Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
156,098  
146,879  
138,432  
148,002  
147,891  
136,689  
128,381  
119,618  
129,140  
129,446  
55,473  
55,030  
34,178  
35,429  
46,868  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
0  
35,621  
36,515  
35,806  
28,524  
34,633  
43,057  
34,158  
46,190  
62,808  
47,077  
538  
677  
1,444  
2,379  
869  
19,410  
18,498  
18,814  
18,862  
18,445  
0  
0  
0  
0  
0  
15,519  
14,821  
15,396  
15,136  
14,619  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,890  
3,677  
3,418  
3,726  
3,826  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
156,098  
146,879  
138,432  
148,002  
147,891  
73,335  
66,704  
55,781  
64,413  
66,334  
72,712  
66,080  
55,157  
63,789  
65,710  
624  
624  
624  
624  
624  
82,763  
80,175  
82,651  
83,589  
81,557  
82,763  
80,175  
82,651  
83,589  
81,557  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0