Công ty Cổ phần Thuốc sát trùng Cần Thơ (CPC: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
122,068  
117,741  
98,877  
119,881  
102,103  
105,012  
99,713  
82,367  
103,880  
86,902  
44,384  
33,356  
18,211  
30,791  
17,753  
0  
2,000  
0  
0  
0  
34,657  
39,330  
29,832  
38,630  
25,860  
25,656  
24,894  
33,695  
34,210  
43,289  
315  
133  
628  
249  
0  
17,056  
18,028  
16,510  
16,001  
15,201  
0  
0  
0  
0  
0  
12,842  
13,268  
13,033  
13,302  
12,563  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
1,436  
35  
151  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,215  
3,324  
3,442  
2,548  
2,638  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
122,068  
117,741  
98,877  
119,881  
102,103  
42,704  
41,118  
22,198  
39,561  
27,722  
42,124  
40,488  
21,568  
38,881  
27,042  
580  
630  
630  
680  
680  
79,364  
76,623  
76,678  
80,320  
74,382  
79,364  
76,623  
76,678  
80,320  
74,382  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0