Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
530,164  
510,833  
463,113  
449,214  
520,753  
261,027  
242,660  
192,819  
179,793  
252,579  
122,199  
129,888  
113,757  
77,339  
171,192  
13,211  
12,619  
12,248  
14,003  
13,596  
14,803  
15,919  
12,401  
11,707  
17,479  
101,737  
77,711  
50,082  
70,886  
43,765  
9,077  
6,524  
4,332  
5,858  
6,548  
269,138  
268,173  
270,294  
269,421  
268,174  
590  
590  
590  
0  
0  
188,881  
190,636  
193,135  
194,888  
193,788  
0  
0  
0  
0  
0  
67,500  
64,385  
64,213  
62,183  
61,848  
12,167  
12,167  
12,167  
11,381  
11,381  
0  
394  
189  
968  
1,157  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
530,164  
510,833  
463,113  
449,214  
520,753  
82,995  
84,364  
55,881  
53,481  
89,024  
81,643  
83,011  
54,529  
52,128  
87,672  
1,352  
1,352  
1,352  
1,352  
1,352  
447,169  
426,469  
407,232  
395,733  
431,729  
447,169  
426,469  
407,232  
395,733  
431,729  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0