Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
568,392  
569,341  
556,438  
558,431  
529,289  
275,067  
272,919  
260,377  
265,945  
237,080  
169,443  
59,000  
148,121  
37,964  
51,271  
12,772  
11,594  
12,285  
12,498  
12,053  
15,347  
24,176  
23,784  
22,243  
14,099  
47,492  
163,913  
71,702  
178,003  
147,630  
30,015  
14,235  
4,485  
15,237  
12,025  
293,325  
296,422  
296,062  
292,486  
292,210  
1,770  
1,770  
1,590  
1,590  
1,590  
272,514  
270,739  
273,674  
202,785  
203,990  
0  
0  
0  
0  
0  
8,098  
11,300  
8,049  
75,232  
73,565  
10,429  
11,986  
11,991  
12,123  
12,211  
514  
627  
757  
755  
854  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
568,392  
569,341  
556,438  
558,431  
529,289  
65,056  
90,953  
89,081  
101,651  
62,671  
46,783  
75,008  
73,137  
88,507  
49,527  
18,273  
15,944  
15,944  
13,144  
13,144  
503,336  
478,389  
467,357  
456,780  
466,618  
503,336  
478,389  
467,357  
456,780  
466,618  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0