Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
519,989  
529,508  
530,164  
510,833  
463,113  
240,628  
256,613  
261,027  
242,660  
192,819  
72,695  
26,489  
122,199  
129,888  
113,757  
13,883  
14,827  
13,211  
12,619  
12,248  
24,246  
31,502  
14,803  
15,919  
12,401  
120,015  
168,099  
101,737  
77,711  
50,082  
9,788  
15,697  
9,077  
6,524  
4,332  
279,361  
272,894  
269,138  
268,173  
270,294  
590  
590  
590  
590  
590  
194,472  
196,167  
188,881  
190,636  
193,135  
0  
0  
0  
0  
0  
70,738  
63,625  
67,500  
64,385  
64,213  
12,211  
12,167  
12,167  
12,167  
12,167  
1,350  
345  
0  
394  
189  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
519,989  
529,508  
530,164  
510,833  
463,113  
74,745  
104,170  
82,995  
84,364  
55,881  
67,098  
96,523  
81,643  
83,011  
54,529  
7,647  
7,647  
1,352  
1,352  
1,352  
445,244  
425,338  
447,169  
426,469  
407,232  
445,244  
425,338  
447,169  
426,469  
407,232  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0