Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
529,508  
530,164  
510,833  
463,113  
449,214  
256,613  
261,027  
242,660  
192,819  
179,793  
26,489  
122,199  
129,888  
113,757  
77,339  
14,827  
13,211  
12,619  
12,248  
14,003  
31,502  
14,803  
15,919  
12,401  
11,707  
168,099  
101,737  
77,711  
50,082  
70,886  
15,697  
9,077  
6,524  
4,332  
5,858  
272,894  
269,138  
268,173  
270,294  
269,421  
590  
590  
590  
590  
0  
196,167  
188,881  
190,636  
193,135  
194,888  
0  
0  
0  
0  
0  
63,625  
67,500  
64,385  
64,213  
62,183  
12,167  
12,167  
12,167  
12,167  
11,381  
345  
0  
394  
189  
968  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
529,508  
530,164  
510,833  
463,113  
449,214  
104,170  
82,995  
84,364  
55,881  
53,481  
96,523  
81,643  
83,011  
54,529  
52,128  
7,647  
1,352  
1,352  
1,352  
1,352  
425,338  
447,169  
426,469  
407,232  
395,733  
425,338  
447,169  
426,469  
407,232  
395,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0