Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
558,431  
529,289  
574,298  
551,084  
519,989  
265,945  
237,080  
283,253  
270,787  
240,628  
37,964  
51,271  
113,627  
180,952  
72,695  
12,498  
12,053  
12,938  
13,883  
13,883  
22,243  
14,099  
20,036  
29,125  
24,246  
178,003  
147,630  
126,302  
44,569  
120,015  
15,237  
12,025  
10,351  
2,257  
9,788  
292,486  
292,210  
291,045  
280,297  
279,361  
1,590  
1,590  
1,590  
1,590  
590  
202,785  
203,990  
203,950  
194,223  
194,472  
0  
0  
0  
0  
0  
75,232  
73,565  
72,009  
71,106  
70,738  
12,123  
12,211  
12,211  
12,211  
12,211  
755  
854  
1,285  
1,167  
1,350  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
558,431  
529,289  
574,298  
551,084  
519,989  
101,651  
62,671  
99,284  
93,701  
74,745  
88,507  
49,527  
91,637  
86,054  
67,098  
13,144  
13,144  
7,647  
7,647  
7,647  
456,780  
466,618  
475,014  
457,383  
445,244  
456,780  
466,618  
475,014  
457,383  
445,244  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0