Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
574,298  
551,084  
519,989  
529,508  
530,164  
283,253  
270,787  
240,628  
256,613  
261,027  
113,627  
180,952  
72,695  
26,489  
122,199  
12,938  
13,883  
13,883  
14,827  
13,211  
20,036  
29,125  
24,246  
31,502  
14,803  
126,302  
44,569  
120,015  
168,099  
101,737  
10,351  
2,257  
9,788  
15,697  
9,077  
291,045  
280,297  
279,361  
272,894  
269,138  
1,590  
1,590  
590  
590  
590  
203,950  
194,223  
194,472  
196,167  
188,881  
0  
0  
0  
0  
0  
72,009  
71,106  
70,738  
63,625  
67,500  
12,211  
12,211  
12,211  
12,167  
12,167  
1,285  
1,167  
1,350  
345  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
574,298  
551,084  
519,989  
529,508  
530,164  
99,284  
93,701  
74,745  
104,170  
82,995  
91,637  
86,054  
67,098  
96,523  
81,643  
7,647  
7,647  
7,647  
7,647  
1,352  
475,014  
457,383  
445,244  
425,338  
447,169  
475,014  
457,383  
445,244  
425,338  
447,169  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0