Công ty Cổ phần Vật Tư - Xăng Dầu (COM: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
529,289  
574,298  
551,084  
519,989  
529,508  
237,080  
283,253  
270,787  
240,628  
256,613  
51,271  
113,627  
180,952  
72,695  
26,489  
12,053  
12,938  
13,883  
13,883  
14,827  
14,099  
20,036  
29,125  
24,246  
31,502  
147,630  
126,302  
44,569  
120,015  
168,099  
12,025  
10,351  
2,257  
9,788  
15,697  
292,210  
291,045  
280,297  
279,361  
272,894  
1,590  
1,590  
1,590  
590  
590  
203,990  
203,950  
194,223  
194,472  
196,167  
0  
0  
0  
0  
0  
73,565  
72,009  
71,106  
70,738  
63,625  
12,211  
12,211  
12,211  
12,211  
12,167  
854  
1,285  
1,167  
1,350  
345  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
529,289  
574,298  
551,084  
519,989  
529,508  
62,671  
99,284  
93,701  
74,745  
104,170  
49,527  
91,637  
86,054  
67,098  
96,523  
13,144  
7,647  
7,647  
7,647  
7,647  
466,618  
475,014  
457,383  
445,244  
425,338  
466,618  
475,014  
457,383  
445,244  
425,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0