Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
253,477  
255,445  
268,526  
265,958  
 
54,274  
54,712  
70,764  
65,527  
 
9,999  
7,774  
9,322  
4,917  
 
29,800  
33,800  
49,800  
51,125  
 
13,740  
12,390  
10,891  
9,291  
 
10  
11  
11  
9  
 
725  
737  
740  
185  
 
199,204  
200,733  
197,762  
200,431  
 
5,670  
5,670  
0  
0  
 
186,437  
187,514  
189,761  
192,175  
 
6,542  
6,862  
7,181  
7,501  
 
201  
201  
201  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
354  
486  
619  
755  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
253,477  
255,445  
268,526  
265,958  
 
8,925  
9,765  
23,350  
23,145  
 
8,925  
9,765  
23,350  
23,145  
 
0  
0  
0  
0  
 
244,553  
245,680  
245,176  
242,813  
 
244,553  
245,680  
245,176  
242,813  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0