Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
257,850  
256,577  
261,461  
253,477  
255,445  
56,046  
52,934  
63,694  
54,274  
54,712  
20,102  
4,857  
16,467  
9,999  
7,774  
24,252  
35,992  
32,886  
29,800  
33,800  
11,447  
11,741  
13,563  
13,740  
12,390  
8  
6  
8  
10  
11  
238  
340  
770  
725  
737  
201,804  
203,643  
197,767  
199,204  
200,733  
0  
0  
5,670  
5,670  
5,670  
179,766  
181,927  
185,394  
186,437  
187,514  
7,531  
7,926  
6,222  
6,542  
6,862  
201  
201  
260  
201  
201  
13,500  
13,500  
0  
0  
0  
807  
88  
221  
354  
486  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
257,850  
256,577  
261,461  
253,477  
255,445  
9,955  
9,711  
8,692  
8,925  
9,765  
9,955  
9,711  
8,692  
8,925  
9,765  
0  
0  
0  
0  
0  
247,895  
246,866  
252,769  
244,553  
245,680  
247,895  
246,866  
252,769  
244,553  
245,680  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0