Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
241,141  
254,001  
257,877  
257,850  
256,577  
59,195  
57,439  
56,994  
56,046  
52,934  
34,206  
43,455  
36,955  
20,102  
4,857  
16,416  
4,054  
8,146  
24,252  
35,992  
7,868  
9,901  
11,657  
11,447  
11,741  
4  
4  
6  
8  
6  
702  
25  
230  
238  
340  
181,946  
196,562  
200,883  
201,804  
203,643  
0  
0  
0  
0  
0  
161,069  
175,243  
177,521  
179,766  
181,927  
7,174  
7,618  
8,061  
7,531  
7,926  
201  
201  
201  
201  
201  
13,500  
13,500  
13,500  
13,500  
13,500  
1  
0  
1,600  
807  
88  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
241,141  
254,001  
257,877  
257,850  
256,577  
5,162  
6,884  
9,111  
9,955  
9,711  
5,162  
6,884  
9,111  
9,955  
9,711  
0  
0  
0  
0  
0  
235,979  
247,117  
248,766  
247,895  
246,866  
235,979  
247,117  
248,766  
247,895  
246,866  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0