Công ty Cổ phần cảng Nha Trang (CNH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
236,551  
241,459  
239,992  
241,141  
254,001  
65,999  
67,060  
62,019  
59,195  
57,439  
1,635  
2,674  
2,631  
34,206  
43,455  
61,000  
56,000  
51,361  
16,416  
4,054  
2,550  
7,670  
7,305  
7,868  
9,901  
4  
4  
4  
4  
4  
810  
712  
718  
702  
25  
170,552  
174,399  
177,973  
181,946  
196,562  
0  
0  
0  
0  
0  
1,246  
154,190  
157,540  
161,069  
175,243  
154,641  
6,507  
6,731  
7,174  
7,618  
1,163  
201  
201  
201  
201  
13,500  
13,500  
13,500  
13,500  
13,500  
1  
1  
1  
1  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
236,551  
241,459  
239,992  
241,141  
254,001  
7,738  
4,627  
3,858  
5,162  
6,884  
7,738  
4,627  
3,858  
5,162  
6,884  
0  
0  
0  
0  
0  
228,813  
236,833  
236,134  
235,979  
247,117  
228,813  
236,833  
236,134  
235,979  
247,117  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0