Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
842,179  
849,888  
780,632  
753,928  
728,283  
618,457  
666,991  
605,237  
567,970  
535,435  
348,194  
322,894  
264,721  
287,130  
279,880  
0  
0  
0  
0  
33,900  
197,592  
277,059  
274,690  
219,702  
171,932  
58,264  
64,229  
61,260  
50,411  
43,490  
14,407  
2,808  
4,566  
10,728  
6,233  
223,722  
182,896  
175,395  
185,958  
192,848  
1,696  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
191,414  
152,879  
151,001  
161,492  
171,465  
0  
0  
0  
0  
0  
13,078  
12,339  
9,239  
6,102  
3,303  
0  
0  
0  
0  
0  
17,534  
15,751  
13,228  
16,437  
16,153  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
842,179  
849,888  
780,632  
753,928  
728,283  
306,117  
344,129  
307,752  
257,978  
248,903  
288,341  
326,353  
296,560  
239,670  
230,434  
17,776  
17,776  
11,192  
18,308  
18,470  
536,061  
505,758  
472,879  
495,951  
479,380  
536,061  
505,758  
472,879  
495,951  
479,380  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0