Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
686,417  
695,264  
694,792  
647,732  
634,103  
505,238  
522,602  
517,448  
500,528  
471,901  
229,612  
242,787  
276,343  
342,673  
299,746  
33,900  
33,900  
33,900  
0  
0  
206,151  
205,379  
173,313  
106,070  
142,265  
32,555  
35,438  
25,635  
42,038  
25,576  
3,020  
5,099  
8,257  
9,746  
4,314  
181,180  
172,662  
177,345  
147,205  
162,201  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
169,677  
160,448  
171,439  
142,672  
155,991  
0  
0  
0  
0  
0  
1,269  
250  
0  
0  
91  
0  
0  
0  
0  
0  
8,306  
10,038  
3,978  
2,605  
4,192  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
686,417  
695,264  
694,792  
647,732  
634,103  
237,145  
268,762  
207,851  
191,213  
204,885  
225,087  
254,110  
186,514  
157,677  
171,831  
12,058  
14,652  
21,337  
33,536  
33,054  
449,272  
426,502  
486,941  
456,519  
429,217  
449,272  
426,502  
486,941  
456,519  
429,217  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0