Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
694,792  
647,732  
634,103  
601,438  
564,853  
517,448  
500,528  
471,901  
422,544  
373,572  
276,343  
342,673  
299,746  
265,230  
211,451  
33,900  
0  
0  
0  
0  
173,313  
106,070  
142,265  
125,630  
129,892  
25,635  
42,038  
25,576  
25,561  
24,896  
8,257  
9,746  
4,314  
6,123  
7,333  
177,345  
147,205  
162,201  
178,895  
191,281  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
936  
171,439  
142,672  
155,991  
171,789  
183,935  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
91  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,978  
2,605  
4,192  
5,179  
6,410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
694,792  
647,732  
634,103  
601,438  
564,853  
207,851  
191,213  
204,885  
195,325  
185,846  
186,514  
157,677  
171,831  
159,845  
145,329  
21,337  
33,536  
33,054  
35,480  
40,517  
486,941  
456,519  
429,217  
406,113  
379,008  
486,941  
456,519  
429,217  
406,113  
379,008  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0