Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
849,888  
780,632  
753,928  
728,283  
686,417  
666,991  
605,237  
567,970  
535,435  
505,238  
322,894  
264,721  
287,130  
279,880  
229,612  
0  
0  
0  
33,900  
33,900  
277,059  
274,690  
219,702  
171,932  
206,151  
64,229  
61,260  
50,411  
43,490  
32,555  
2,808  
4,566  
10,728  
6,233  
3,020  
182,896  
175,395  
185,958  
192,848  
181,180  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
152,879  
151,001  
161,492  
171,465  
169,677  
0  
0  
0  
0  
0  
12,339  
9,239  
6,102  
3,303  
1,269  
0  
0  
0  
0  
0  
15,751  
13,228  
16,437  
16,153  
8,306  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
849,888  
780,632  
753,928  
728,283  
686,417  
344,129  
307,752  
257,978  
248,903  
237,145  
326,353  
296,560  
239,670  
230,434  
225,087  
17,776  
11,192  
18,308  
18,470  
12,058  
505,758  
472,879  
495,951  
479,380  
449,272  
505,758  
472,879  
495,951  
479,380  
449,272  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0