Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
634,103  
601,438  
564,853  
643,672  
638,917  
471,901  
422,544  
373,572  
465,013  
444,500  
299,746  
265,230  
211,451  
281,711  
248,797  
0  
0  
0  
13,000  
13,000  
142,265  
125,630  
129,892  
134,982  
160,073  
25,576  
25,561  
24,896  
26,447  
17,732  
4,314  
6,123  
7,333  
8,873  
4,899  
162,201  
178,895  
191,281  
178,659  
194,416  
1,927  
1,927  
936  
936  
936  
155,991  
171,789  
183,935  
170,817  
177,420  
0  
0  
0  
0  
0  
91  
0  
0  
0  
7,810  
0  
0  
0  
0  
0  
4,192  
5,179  
6,410  
6,906  
8,250  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
634,103  
601,438  
564,853  
643,672  
638,917  
204,885  
195,325  
185,846  
245,162  
229,924  
171,831  
159,845  
145,329  
201,127  
181,312  
33,054  
35,480  
40,517  
44,035  
48,611  
429,217  
406,113  
379,008  
398,510  
408,993  
429,217  
406,113  
379,008  
398,510  
408,993  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0