Công ty Cổ phần CNG Việt Nam (CNG: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
728,283  
686,417  
695,264  
694,792  
647,732  
535,435  
505,238  
522,602  
517,448  
500,528  
279,880  
229,612  
242,787  
276,343  
342,673  
33,900  
33,900  
33,900  
33,900  
0  
171,932  
206,151  
205,379  
173,313  
106,070  
43,490  
32,555  
35,438  
25,635  
42,038  
6,233  
3,020  
5,099  
8,257  
9,746  
192,848  
181,180  
172,662  
177,345  
147,205  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
1,927  
171,465  
169,677  
160,448  
171,439  
142,672  
0  
0  
0  
0  
0  
3,303  
1,269  
250  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
16,153  
8,306  
10,038  
3,978  
2,605  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
728,283  
686,417  
695,264  
694,792  
647,732  
248,903  
237,145  
268,762  
207,851  
191,213  
230,434  
225,087  
254,110  
186,514  
157,677  
18,470  
12,058  
14,652  
21,337  
33,536  
479,380  
449,272  
426,502  
486,941  
456,519  
479,380  
449,272  
426,502  
486,941  
456,519  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0