Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
179,706  
 
 
 
 
87,170  
 
 
 
 
14,920  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
18,186  
 
 
 
 
53,760  
 
 
 
 
304  
 
 
 
 
92,535  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
89,466  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,069  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
179,706  
 
 
 
 
44,097  
 
 
 
 
44,097  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
135,609  
 
 
 
 
135,609  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0