Công ty Cổ phần Công nghệ cao Traphaco (CNC: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,262,218  
179,706  
 
 
 
941,201  
87,170  
 
 
 
289,528  
14,920  
 
 
 
6,700  
0  
 
 
 
312,662  
18,186  
 
 
 
319,084  
53,760  
 
 
 
13,226  
304  
 
 
 
321,017  
92,535  
 
 
 
491  
0  
 
 
 
234,186  
89,466  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
47,486  
0  
 
 
 
5,671  
0  
 
 
 
33,182  
3,069  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,262,218  
179,706  
 
 
 
360,277  
44,097  
 
 
 
360,277  
44,097  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
901,940  
135,609  
 
 
 
900,283  
135,609  
 
 
 
1,657  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0