Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
774,613  
746,824  
709,562  
704,059  
719,142  
510,369  
485,480  
453,075  
440,199  
465,240  
4,403  
8,221  
3,685  
6,158  
6,335  
0  
0  
0  
0  
0  
118,469  
87,683  
108,731  
71,829  
91,203  
365,150  
365,542  
313,138  
334,666  
340,205  
22,348  
24,034  
27,520  
27,547  
27,498  
264,244  
261,344  
256,487  
263,861  
253,902  
1,247  
1,247  
1,247  
1,247  
1,247  
139,983  
139,996  
131,751  
138,742  
114,353  
0  
0  
0  
0  
0  
118,651  
115,829  
122,644  
122,644  
136,680  
0  
0  
0  
0  
0  
4,364  
4,272  
845  
1,228  
1,622  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
774,613  
746,824  
709,562  
704,059  
719,142  
710,678  
690,575  
660,363  
659,794  
690,293  
697,376  
675,354  
645,143  
644,773  
673,248  
13,302  
15,220  
15,220  
15,020  
17,045  
63,935  
56,249  
49,198  
44,266  
28,849  
63,935  
56,249  
49,198  
44,266  
28,849  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0