Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
872,598  
859,193  
780,053  
774,613  
746,824  
602,142  
591,721  
513,785  
510,369  
485,480  
3,609  
6,473  
5,615  
4,403  
8,221  
0  
0  
0  
0  
0  
164,055  
174,686  
110,135  
118,469  
87,683  
421,752  
394,771  
376,572  
365,150  
365,542  
12,725  
15,792  
21,464  
22,348  
24,034  
270,456  
267,472  
266,268  
264,244  
261,344  
1,247  
1,247  
1,247  
1,247  
1,247  
133,488  
133,823  
134,425  
139,983  
139,996  
0  
0  
0  
0  
0  
129,654  
126,836  
125,767  
118,651  
115,829  
0  
0  
0  
0  
0  
6,067  
5,567  
4,829  
4,364  
4,272  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
872,598  
859,193  
780,053  
774,613  
746,824  
735,032  
740,579  
702,852  
710,678  
690,575  
716,328  
730,849  
693,123  
697,376  
675,354  
18,704  
9,729  
9,729  
13,302  
15,220  
137,566  
118,615  
77,200  
63,935  
56,249  
137,566  
118,615  
77,200  
63,935  
56,249  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0