Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
709,562  
704,059  
719,142  
680,221  
740,999  
453,075  
440,199  
465,240  
436,053  
496,284  
3,685  
6,158  
6,335  
10,015  
6,150  
0  
0  
0  
0  
0  
108,731  
71,829  
91,203  
79,475  
89,166  
313,138  
334,666  
340,205  
318,207  
368,313  
27,520  
27,547  
27,498  
28,355  
32,654  
256,487  
263,861  
253,902  
244,168  
244,715  
1,247  
1,247  
1,247  
132  
132  
131,751  
138,742  
114,353  
113,044  
114,465  
0  
0  
0  
0  
0  
122,644  
122,644  
136,680  
129,377  
127,995  
0  
0  
0  
0  
0  
845  
1,228  
1,622  
1,614  
2,123  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
709,562  
704,059  
719,142  
680,221  
740,999  
660,363  
659,794  
690,293  
664,484  
664,685  
645,143  
644,773  
673,248  
647,299  
646,312  
15,220  
15,020  
17,045  
17,185  
18,374  
49,198  
44,266  
28,849  
15,737  
76,313  
49,198  
44,266  
28,849  
15,737  
76,313  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0