Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
719,142  
680,221  
740,999  
748,629  
770,885  
465,240  
436,053  
496,284  
504,533  
531,545  
6,335  
10,015  
6,150  
6,280  
9,261  
0  
0  
0  
0  
0  
91,203  
79,475  
89,166  
95,722  
167,309  
340,205  
318,207  
368,313  
366,201  
321,258  
27,498  
28,355  
32,654  
36,329  
33,717  
253,902  
244,168  
244,715  
244,096  
239,340  
1,247  
132  
132  
132  
132  
114,353  
113,044  
114,465  
113,916  
117,430  
0  
0  
0  
0  
0  
136,680  
129,377  
127,995  
127,870  
119,917  
0  
0  
0  
0  
0  
1,622  
1,614  
2,123  
2,178  
1,860  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
719,142  
680,221  
740,999  
748,629  
770,885  
690,293  
664,484  
664,685  
676,047  
700,666  
673,248  
647,299  
646,312  
662,082  
695,685  
17,045  
17,185  
18,374  
13,965  
4,982  
28,849  
15,737  
76,313  
72,581  
70,219  
28,849  
15,737  
76,313  
72,581  
70,219  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0