Công ty cổ phần Camimex Group (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
780,053  
774,613  
746,824  
709,562  
704,059  
513,785  
510,369  
485,480  
453,075  
440,199  
5,615  
4,403  
8,221  
3,685  
6,158  
0  
0  
0  
0  
0  
110,135  
118,469  
87,683  
108,731  
71,829  
376,572  
365,150  
365,542  
313,138  
334,666  
21,464  
22,348  
24,034  
27,520  
27,547  
266,268  
264,244  
261,344  
256,487  
263,861  
1,247  
1,247  
1,247  
1,247  
1,247  
134,425  
139,983  
139,996  
131,751  
138,742  
0  
0  
0  
0  
0  
125,767  
118,651  
115,829  
122,644  
122,644  
0  
0  
0  
0  
0  
4,829  
4,364  
4,272  
845  
1,228  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
780,053  
774,613  
746,824  
709,562  
704,059  
702,852  
710,678  
690,575  
660,363  
659,794  
693,123  
697,376  
675,354  
645,143  
644,773  
9,729  
13,302  
15,220  
15,220  
15,020  
77,200  
63,935  
56,249  
49,198  
44,266  
77,200  
63,935  
56,249  
49,198  
44,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0