Công ty Cổ phần Chế biến thủy sản và xuất nhập khẩu Cà Mau (Camimex) (CMX: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
680,221  
740,999  
748,629  
770,885  
685,867  
436,053  
496,284  
504,533  
531,545  
469,231  
10,015  
6,150  
6,280  
9,261  
11,256  
0  
0  
0  
0  
0  
79,475  
89,166  
95,722  
167,309  
96,704  
318,207  
368,313  
366,201  
321,258  
329,700  
28,355  
32,654  
36,329  
33,717  
31,571  
244,168  
244,715  
244,096  
239,340  
216,636  
132  
132  
132  
132  
132  
113,044  
114,465  
113,916  
117,430  
111,798  
0  
0  
0  
0  
0  
129,377  
127,995  
127,870  
119,917  
104,500  
0  
0  
0  
0  
0  
1,614  
2,123  
2,178  
1,860  
207  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
680,221  
740,999  
748,629  
770,885  
685,867  
664,484  
664,685  
676,047  
700,666  
618,070  
647,299  
646,312  
662,082  
695,685  
611,810  
17,185  
18,374  
13,965  
4,982  
6,260  
15,737  
76,313  
72,581  
70,219  
67,798  
15,737  
76,313  
72,581  
70,219  
67,798  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0