Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
356,520  
362,967  
365,725  
338,611  
335,181  
96,228  
103,392  
102,775  
71,460  
64,759  
47,061  
55,465  
56,068  
25,049  
7,352  
0  
0  
0  
0  
16,384  
37,436  
37,280  
35,154  
34,188  
30,623  
11,731  
10,648  
11,479  
11,481  
10,399  
0  
0  
73  
743  
0  
260,292  
259,575  
262,950  
267,150  
270,422  
0  
0  
0  
0  
0  
234,211  
237,489  
240,797  
230,644  
233,665  
0  
0  
0  
0  
0  
3,771  
3,889  
4,059  
19,390  
19,771  
0  
0  
0  
0  
0  
22,310  
18,196  
18,094  
17,116  
16,987  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
356,520  
362,967  
365,725  
338,611  
335,181  
188,453  
198,904  
203,000  
169,315  
177,806  
164,158  
173,448  
180,095  
142,469  
150,731  
24,295  
25,456  
22,905  
26,846  
27,075  
168,066  
164,063  
162,725  
169,295  
157,375  
168,066  
164,063  
162,725  
169,295  
157,375  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0