Công ty Cổ phần cấp nước Cà Mau (CMW: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
365,725  
338,611  
335,181  
505,021  
510,758  
102,775  
71,460  
64,759  
233,299  
235,863  
56,068  
25,049  
7,352  
10,571  
27,068  
0  
0  
16,384  
20,956  
0  
35,154  
34,188  
30,623  
174,642  
182,649  
11,479  
11,481  
10,399  
27,129  
26,145  
73  
743  
0  
0  
0  
262,950  
267,150  
270,422  
271,722  
274,895  
0  
0  
0  
0  
0  
240,797  
230,644  
233,665  
238,616  
243,354  
0  
0  
0  
0  
0  
4,059  
19,390  
19,771  
17,437  
17,386  
0  
0  
0  
0  
0  
18,094  
17,116  
16,987  
15,669  
14,155  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
365,725  
338,611  
335,181  
505,021  
510,758  
203,000  
169,315  
177,806  
342,428  
350,228  
180,095  
142,469  
150,731  
312,901  
319,246  
22,905  
26,846  
27,075  
29,527  
30,982  
162,725  
169,295  
157,375  
162,593  
160,529  
162,725  
169,295  
157,375  
162,593  
160,529  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0