Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
611,239  
567,541  
580,039  
689,730  
589,409  
502,702  
460,096  
473,816  
582,813  
481,140  
60,706  
42,539  
43,231  
59,754  
43,195  
0  
0  
0  
0  
0  
113,274  
121,825  
116,752  
136,326  
97,843  
325,889  
294,381  
312,867  
380,804  
337,448  
2,833  
1,351  
967  
5,929  
2,655  
108,537  
107,445  
106,223  
106,917  
108,269  
2,068  
2,068  
2,068  
0  
0  
97,019  
92,530  
93,840  
96,201  
97,863  
0  
0  
0  
0  
0  
2,066  
5,580  
3,832  
2,158  
823  
4,573  
4,777  
4,745  
5,189  
6,307  
2,811  
2,490  
1,738  
3,369  
3,276  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
611,239  
567,541  
580,039  
689,730  
589,409  
429,941  
390,568  
400,286  
516,051  
410,435  
429,626  
390,253  
399,971  
514,566  
408,899  
315  
315  
315  
1,485  
1,536  
181,298  
176,973  
179,753  
173,679  
178,974  
181,298  
176,973  
179,753  
173,679  
178,974  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0