Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
612,041  
608,347  
620,788  
565,874  
584,161  
506,150  
503,759  
520,544  
467,613  
487,668  
46,275  
42,531  
54,957  
41,227  
53,467  
0  
0  
0  
0  
0  
108,320  
106,590  
114,580  
111,568  
116,069  
348,340  
348,522  
345,008  
308,884  
313,942  
3,214  
6,116  
6,000  
5,933  
4,190  
105,891  
104,588  
100,244  
98,261  
96,493  
2,068  
0  
0  
0  
0  
94,840  
92,740  
90,296  
88,550  
85,840  
0  
0  
0  
0  
0  
1,530  
2,755  
736  
736  
1,531  
6,307  
6,307  
6,307  
6,217  
8,427  
1,146  
2,785  
2,905  
2,758  
694  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
612,041  
608,347  
620,788  
565,874  
584,161  
433,337  
434,045  
451,986  
390,461  
409,927  
431,274  
432,283  
450,405  
388,831  
408,359  
2,064  
1,762  
1,581  
1,630  
1,568  
178,704  
174,302  
168,802  
175,413  
167,856  
178,704  
174,302  
168,802  
175,413  
167,856  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
6,378