Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
689,730  
589,409  
612,041  
608,347  
620,788  
582,813  
481,140  
506,150  
503,759  
520,544  
59,754  
43,195  
46,275  
42,531  
54,957  
0  
0  
0  
0  
0  
136,326  
97,843  
108,320  
106,590  
114,580  
380,804  
337,448  
348,340  
348,522  
345,008  
5,929  
2,655  
3,214  
6,116  
6,000  
106,917  
108,269  
105,891  
104,588  
100,244  
0  
0  
2,068  
0  
0  
96,201  
97,863  
94,840  
92,740  
90,296  
0  
0  
0  
0  
0  
2,158  
823  
1,530  
2,755  
736  
5,189  
6,307  
6,307  
6,307  
6,307  
3,369  
3,276  
1,146  
2,785  
2,905  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
689,730  
589,409  
612,041  
608,347  
620,788  
516,051  
410,435  
433,337  
434,045  
451,986  
514,566  
408,899  
431,274  
432,283  
450,405  
1,485  
1,536  
2,064  
1,762  
1,581  
173,679  
178,974  
178,704  
174,302  
168,802  
173,679  
178,974  
178,704  
174,302  
168,802  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0