Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
567,541  
580,039  
689,730  
589,409  
612,041  
460,096  
473,816  
582,813  
481,140  
506,150  
42,539  
43,231  
59,754  
43,195  
46,275  
0  
0  
0  
0  
0  
121,825  
116,752  
136,326  
97,843  
108,320  
294,381  
312,867  
380,804  
337,448  
348,340  
1,351  
967  
5,929  
2,655  
3,214  
107,445  
106,223  
106,917  
108,269  
105,891  
2,068  
2,068  
0  
0  
2,068  
92,530  
93,840  
96,201  
97,863  
94,840  
0  
0  
0  
0  
0  
5,580  
3,832  
2,158  
823  
1,530  
4,777  
4,745  
5,189  
6,307  
6,307  
2,490  
1,738  
3,369  
3,276  
1,146  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
567,541  
580,039  
689,730  
589,409  
612,041  
390,568  
400,286  
516,051  
410,435  
433,337  
390,253  
399,971  
514,566  
408,899  
431,274  
315  
315  
1,485  
1,536  
2,064  
176,973  
179,753  
173,679  
178,974  
178,704  
176,973  
179,753  
173,679  
178,974  
178,704  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0