Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
580,039  
689,730  
589,409  
612,041  
608,347  
473,816  
582,813  
481,140  
506,150  
503,759  
43,231  
59,754  
43,195  
46,275  
42,531  
0  
0  
0  
0  
0  
116,752  
136,326  
97,843  
108,320  
106,590  
312,867  
380,804  
337,448  
348,340  
348,522  
967  
5,929  
2,655  
3,214  
6,116  
106,223  
106,917  
108,269  
105,891  
104,588  
2,068  
0  
0  
2,068  
0  
93,840  
96,201  
97,863  
94,840  
92,740  
0  
0  
0  
0  
0  
3,832  
2,158  
823  
1,530  
2,755  
4,745  
5,189  
6,307  
6,307  
6,307  
1,738  
3,369  
3,276  
1,146  
2,785  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
580,039  
689,730  
589,409  
612,041  
608,347  
400,286  
516,051  
410,435  
433,337  
434,045  
399,971  
514,566  
408,899  
431,274  
432,283  
315  
1,485  
1,536  
2,064  
1,762  
179,753  
173,679  
178,974  
178,704  
174,302  
179,753  
173,679  
178,974  
178,704  
174,302  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0