Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
669,815  
611,239  
567,541  
580,039  
689,730  
563,981  
502,702  
460,096  
473,816  
582,813  
77,138  
60,706  
42,539  
43,231  
59,754  
0  
0  
0  
0  
0  
145,226  
113,274  
121,825  
116,752  
136,326  
340,418  
325,889  
294,381  
312,867  
380,804  
1,198  
2,833  
1,351  
967  
5,929  
105,834  
108,537  
107,445  
106,223  
106,917  
2,068  
2,068  
2,068  
2,068  
0  
95,556  
97,019  
92,530  
93,840  
96,201  
0  
0  
0  
0  
0  
979  
2,066  
5,580  
3,832  
2,158  
4,645  
4,573  
4,777  
4,745  
5,189  
2,587  
2,811  
2,490  
1,738  
3,369  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
669,815  
611,239  
567,541  
580,039  
689,730  
495,827  
429,941  
390,568  
400,286  
516,051  
495,422  
429,626  
390,253  
399,971  
514,566  
405  
315  
315  
315  
1,485  
173,987  
181,298  
176,973  
179,753  
173,679  
173,987  
181,298  
176,973  
179,753  
173,679  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0