Công ty Cổ phần Thương Nghiệp Cà Mau (CMV: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
605,143  
616,963  
669,815  
611,239  
567,541  
499,324  
508,661  
563,981  
502,702  
460,096  
53,883  
50,830  
77,138  
60,706  
42,539  
0  
0  
0  
0  
0  
125,852  
118,234  
145,226  
113,274  
121,825  
316,625  
335,546  
340,418  
325,889  
294,381  
2,965  
4,052  
1,198  
2,833  
1,351  
105,819  
108,302  
105,834  
108,537  
107,445  
2,070  
2,070  
2,068  
2,068  
2,068  
95,362  
97,004  
95,556  
97,019  
92,530  
0  
0  
0  
0  
0  
1,066  
1,066  
979  
2,066  
5,580  
4,559  
4,645  
4,645  
4,573  
4,777  
2,761  
3,516  
2,587  
2,811  
2,490  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
605,143  
616,963  
669,815  
611,239  
567,541  
422,286  
436,594  
495,827  
429,941  
390,568  
422,286  
436,189  
495,422  
429,626  
390,253  
0  
405  
405  
315  
315  
182,857  
180,370  
173,987  
181,298  
176,973  
182,857  
180,370  
173,987  
181,298  
176,973  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0