Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
267,763  
247,049  
284,038  
298,030  
333,413  
228,647  
187,487  
214,803  
262,133  
298,631  
38,519  
20,916  
21,254  
52,651  
30,866  
0  
0  
0  
0  
0  
171,538  
109,833  
117,555  
145,316  
173,630  
18,537  
55,446  
72,671  
63,814  
91,186  
53  
1,292  
3,324  
352  
2,950  
39,116  
59,562  
69,234  
35,896  
34,781  
7  
20,979  
32,390  
0  
0  
28,424  
28,442  
25,988  
26,127  
26,398  
0  
0  
0  
0  
0  
10,574  
10,141  
10,856  
9,769  
8,324  
0  
0  
0  
0  
0  
111  
0  
0  
0  
59  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
267,763  
247,049  
284,038  
298,030  
333,413  
124,750  
106,800  
145,230  
161,331  
196,301  
120,906  
96,019  
134,102  
150,787  
185,422  
3,844  
10,781  
11,127  
10,544  
10,879  
143,013  
140,249  
138,808  
136,698  
137,112  
143,013  
140,249  
138,808  
136,698  
137,112  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0