Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
303,394  
336,776  
272,747  
299,128  
365,003  
271,174  
307,888  
244,752  
271,188  
336,452  
10,701  
16,917  
24,577  
29,695  
54,569  
0  
0  
0  
0  
0  
172,478  
192,122  
126,294  
134,229  
158,315  
86,083  
95,650  
90,605  
104,911  
123,355  
1,913  
3,199  
3,276  
2,353  
213  
32,219  
28,887  
27,995  
27,939  
28,551  
0  
0  
0  
0  
0  
26,721  
27,049  
27,407  
27,939  
28,551  
0  
0  
0  
0  
0  
5,439  
1,838  
588  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
303,394  
336,776  
272,747  
299,128  
365,003  
169,694  
206,043  
144,507  
167,989  
237,909  
159,653  
198,302  
138,260  
154,570  
224,190  
10,041  
7,741  
6,246  
13,419  
13,719  
133,700  
130,733  
128,240  
131,139  
127,094  
133,700  
130,733  
128,240  
131,139  
127,094  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0