Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,428  
298,030  
333,413  
303,394  
336,776  
247,584  
262,133  
298,631  
271,174  
307,888  
21,623  
52,651  
30,866  
10,701  
16,917  
0  
0  
0  
0  
0  
149,950  
145,316  
173,630  
172,478  
192,122  
72,671  
63,814  
91,186  
86,083  
95,650  
3,340  
352  
2,950  
1,913  
3,199  
36,845  
35,896  
34,781  
32,219  
28,887  
0  
0  
0  
0  
0  
25,988  
26,127  
26,398  
26,721  
27,049  
0  
0  
0  
0  
0  
10,856  
9,769  
8,324  
5,439  
1,838  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59  
59  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,428  
298,030  
333,413  
303,394  
336,776  
145,059  
161,331  
196,301  
169,694  
206,043  
133,932  
150,787  
185,422  
159,653  
198,302  
11,127  
10,544  
10,879  
10,041  
7,741  
139,369  
136,698  
137,112  
133,700  
130,733  
139,369  
136,698  
137,112  
133,700  
130,733  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0