Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
247,049  
284,038  
298,030  
333,413  
303,394  
187,487  
214,803  
262,133  
298,631  
271,174  
20,916  
21,254  
52,651  
30,866  
10,701  
0  
0  
0  
0  
0  
109,833  
117,555  
145,316  
173,630  
172,478  
55,446  
72,671  
63,814  
91,186  
86,083  
1,292  
3,324  
352  
2,950  
1,913  
59,562  
69,234  
35,896  
34,781  
32,219  
20,979  
32,390  
0  
0  
0  
28,442  
25,988  
26,127  
26,398  
26,721  
0  
0  
0  
0  
0  
10,141  
10,856  
9,769  
8,324  
5,439  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59  
59  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
247,049  
284,038  
298,030  
333,413  
303,394  
106,800  
145,230  
161,331  
196,301  
169,694  
96,019  
134,102  
150,787  
185,422  
159,653  
10,781  
11,127  
10,544  
10,879  
10,041  
140,249  
138,808  
136,698  
137,112  
133,700  
140,249  
138,808  
136,698  
137,112  
133,700  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0