Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
284,295  
267,763  
247,049  
284,038  
298,030  
244,517  
228,647  
187,487  
214,803  
262,133  
18,586  
38,519  
20,916  
21,254  
52,651  
0  
0  
0  
0  
0  
163,839  
171,538  
109,833  
117,555  
145,316  
58,116  
18,537  
55,446  
72,671  
63,814  
3,977  
53  
1,292  
3,324  
352  
39,778  
39,116  
59,562  
69,234  
35,896  
7  
7  
20,979  
32,390  
0  
39,626  
28,424  
28,442  
25,988  
26,127  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,574  
10,141  
10,856  
9,769  
0  
0  
0  
0  
0  
145  
111  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
284,295  
267,763  
247,049  
284,038  
298,030  
138,297  
124,750  
106,800  
145,230  
161,331  
134,453  
120,906  
96,019  
134,102  
150,787  
3,844  
3,844  
10,781  
11,127  
10,544  
145,998  
143,013  
140,249  
138,808  
136,698  
145,998  
143,013  
140,249  
138,808  
136,698  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0