Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
333,413  
303,394  
336,776  
272,747  
299,128  
298,631  
271,174  
307,888  
244,752  
271,188  
30,866  
10,701  
16,917  
24,577  
29,695  
0  
0  
0  
0  
0  
173,630  
172,478  
192,122  
126,294  
134,229  
91,186  
86,083  
95,650  
90,605  
104,911  
2,950  
1,913  
3,199  
3,276  
2,353  
34,781  
32,219  
28,887  
27,995  
27,939  
0  
0  
0  
0  
0  
26,398  
26,721  
27,049  
27,407  
27,939  
0  
0  
0  
0  
0  
8,324  
5,439  
1,838  
588  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
59  
59  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
333,413  
303,394  
336,776  
272,747  
299,128  
196,301  
169,694  
206,043  
144,507  
167,989  
185,422  
159,653  
198,302  
138,260  
154,570  
10,879  
10,041  
7,741  
6,246  
13,419  
137,112  
133,700  
130,733  
128,240  
131,139  
137,112  
133,700  
130,733  
128,240  
131,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0