Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
306,334  
284,295  
267,763  
247,049  
284,038  
266,856  
244,517  
228,647  
187,487  
214,803  
12,058  
18,586  
38,519  
20,916  
21,254  
0  
0  
0  
0  
0  
181,213  
163,839  
171,538  
109,833  
117,555  
68,790  
58,116  
18,537  
55,446  
72,671  
4,796  
3,977  
53  
1,292  
3,324  
39,478  
39,778  
39,116  
59,562  
69,234  
7  
7  
7  
20,979  
32,390  
39,340  
39,626  
28,424  
28,442  
25,988  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
10,574  
10,141  
10,856  
0  
0  
0  
0  
0  
131  
145  
111  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
306,334  
284,295  
267,763  
247,049  
284,038  
160,170  
138,297  
124,750  
106,800  
145,230  
155,559  
134,453  
120,906  
96,019  
134,102  
4,611  
3,844  
3,844  
10,781  
11,127  
146,164  
145,998  
143,013  
140,249  
138,808  
146,164  
145,998  
143,013  
140,249  
138,808  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0