Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông (CMT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
284,038  
298,030  
333,413  
303,394  
 
214,803  
262,133  
298,631  
271,174  
 
21,254  
52,651  
30,866  
10,701  
 
0  
0  
0  
0  
 
117,555  
145,316  
173,630  
172,478  
 
72,671  
63,814  
91,186  
86,083  
 
3,324  
352  
2,950  
1,913  
 
69,234  
35,896  
34,781  
32,219  
 
32,390  
0  
0  
0  
 
25,988  
26,127  
26,398  
26,721  
 
0  
0  
0  
0  
 
10,856  
9,769  
8,324  
5,439  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
59  
59  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
284,038  
298,030  
333,413  
303,394  
 
145,230  
161,331  
196,301  
169,694  
 
134,102  
150,787  
185,422  
159,653  
 
11,127  
10,544  
10,879  
10,041  
 
138,808  
136,698  
137,112  
133,700  
 
138,808  
136,698  
137,112  
133,700  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0