Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
452,378  
440,661  
409,636  
394,444  
381,032  
268,159  
246,836  
216,836  
213,002  
258,694  
2,902  
13,200  
16,342  
14,034  
14,769  
14,886  
4,951  
4,886  
10,225  
7,691  
139,712  
132,970  
115,609  
90,803  
104,207  
102,130  
87,535  
72,393  
90,733  
123,864  
8,529  
8,180  
7,606  
7,207  
8,163  
184,219  
193,825  
192,799  
181,442  
122,338  
12,495  
16,544  
17,539  
38,022  
37,059  
130,743  
143,975  
148,069  
66,289  
74,910  
0  
0  
0  
0  
0  
9,502  
912  
246  
14,670  
359  
25,429  
25,429  
19,930  
55,874  
3,474  
6,049  
6,965  
7,016  
6,587  
6,537  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
452,378  
440,661  
409,636  
394,444  
381,032  
206,068  
202,599  
177,867  
182,839  
170,163  
178,810  
190,503  
165,363  
172,408  
162,359  
27,258  
12,096  
12,504  
10,431  
7,804  
246,310  
238,061  
231,769  
211,606  
210,869  
246,310  
238,061  
231,769  
190,387  
210,869  
0  
0  
0  
21,219  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0