Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
432,019  
449,556  
474,019  
324,668  
345,713  
320,518  
318,048  
348,280  
221,218  
243,430  
32,693  
25,535  
33,654  
80,006  
60,821  
5,446  
3,823  
20,888  
19,202  
17,743  
110,597  
108,165  
110,976  
50,352  
78,215  
159,953  
169,525  
167,776  
57,384  
72,053  
11,829  
11,000  
14,986  
14,273  
14,599  
111,501  
131,508  
125,739  
103,451  
102,283  
46,187  
53,952  
54,605  
53,212  
49,137  
55,863  
60,622  
62,805  
14,192  
16,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,811  
11,797  
3,086  
10,001  
843  
22,634  
22,634  
446  
6,932  
7,486  
1,602  
2,480  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
5,919  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
432,019  
449,556  
474,019  
324,668  
345,713  
221,648  
243,415  
248,185  
116,302  
137,661  
214,710  
229,520  
234,328  
101,975  
118,889  
6,938  
13,895  
13,858  
14,328  
18,771  
210,370  
206,141  
225,834  
208,366  
208,052  
210,370  
203,583  
225,834  
208,366  
208,052  
0  
2,558  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0