Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
623,807  
482,790  
452,378  
440,661  
409,636  
364,483  
276,533  
268,159  
246,836  
216,836  
78,843  
4,265  
2,902  
13,200  
16,342  
17,724  
19,024  
14,886  
4,951  
4,886  
166,683  
161,331  
139,712  
132,970  
115,609  
80,371  
77,793  
102,130  
87,535  
72,393  
20,862  
14,120  
8,529  
8,180  
7,606  
259,325  
206,256  
184,219  
193,825  
192,799  
14,872  
13,342  
12,495  
16,544  
17,539  
121,886  
126,394  
130,743  
143,975  
148,069  
0  
0  
0  
0  
0  
86,227  
36,579  
9,502  
912  
246  
30,481  
24,491  
25,429  
25,429  
19,930  
5,859  
5,450  
6,049  
6,965  
7,016  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
623,807  
482,790  
452,378  
440,661  
409,636  
375,812  
236,429  
206,068  
202,599  
177,867  
269,760  
224,216  
178,810  
190,503  
165,363  
106,051  
12,213  
27,258  
12,096  
12,504  
247,996  
246,360  
246,310  
238,061  
231,769  
247,996  
246,360  
246,310  
238,061  
231,769  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0