Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
449,556  
474,019  
324,668  
345,713  
345,154  
318,048  
348,280  
221,218  
243,430  
267,061  
25,535  
33,654  
80,006  
60,821  
68,031  
3,823  
20,888  
19,202  
17,743  
17,543  
108,165  
110,976  
50,352  
78,215  
94,811  
169,525  
167,776  
57,384  
72,053  
75,143  
11,000  
14,986  
14,273  
14,599  
11,534  
131,508  
125,739  
103,451  
102,283  
78,094  
53,952  
54,605  
53,212  
49,137  
42,668  
60,622  
62,805  
14,192  
16,234  
18,362  
0  
0  
0  
0  
11,797  
0  
0  
11,811  
11,797  
0  
10,001  
843  
22,634  
22,634  
2,529  
6,932  
7,486  
1,602  
2,480  
2,738  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
449,556  
474,019  
324,668  
345,713  
345,154  
243,415  
248,185  
116,302  
137,661  
142,271  
229,520  
234,328  
101,975  
118,889  
121,061  
13,895  
13,858  
14,328  
18,771  
21,210  
206,141  
225,834  
208,366  
208,052  
202,884  
203,583  
225,834  
208,366  
208,052  
202,884  
2,558  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0