Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
467,416  
432,019  
449,556  
474,019  
324,668  
339,801  
320,518  
318,048  
348,280  
221,218  
41,402  
32,693  
25,535  
33,654  
80,006  
11,264  
5,446  
3,823  
20,888  
19,202  
138,428  
110,597  
108,165  
110,976  
50,352  
140,072  
159,953  
169,525  
167,776  
57,384  
8,636  
11,829  
11,000  
14,986  
14,273  
127,615  
111,501  
131,508  
125,739  
103,451  
48,928  
46,187  
53,952  
54,605  
53,212  
70,576  
55,863  
60,622  
62,805  
14,192  
0  
0  
0  
0  
0  
32  
0  
0  
0  
11,811  
2,243  
3,086  
10,001  
843  
22,634  
72  
446  
6,932  
7,486  
1,602  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
5,764  
5,919  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
467,416  
432,019  
449,556  
474,019  
324,668  
255,135  
221,648  
243,415  
248,185  
116,302  
244,782  
214,710  
229,520  
234,328  
101,975  
10,353  
6,938  
13,895  
13,858  
14,328  
212,281  
210,370  
206,141  
225,834  
208,366  
212,281  
210,370  
203,583  
225,834  
208,366  
0  
0  
2,558  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0