Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
394,444  
381,032  
467,416  
432,019  
449,556  
213,002  
258,694  
339,801  
320,518  
318,048  
14,034  
14,769  
41,402  
32,693  
25,535  
10,225  
7,691  
11,264  
5,446  
3,823  
90,803  
104,207  
138,428  
110,597  
108,165  
90,733  
123,864  
140,072  
159,953  
169,525  
7,207  
8,163  
8,636  
11,829  
11,000  
181,442  
122,338  
127,615  
111,501  
131,508  
38,022  
37,059  
48,928  
46,187  
53,952  
66,289  
74,910  
70,576  
55,863  
60,622  
0  
0  
0  
0  
0  
14,670  
359  
32  
0  
0  
55,874  
3,474  
2,243  
3,086  
10,001  
6,587  
6,537  
72  
446  
6,932  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
5,764  
5,919  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
394,444  
381,032  
467,416  
432,019  
449,556  
182,839  
170,163  
255,135  
221,648  
243,415  
172,408  
162,359  
244,782  
214,710  
229,520  
10,431  
7,804  
10,353  
6,938  
13,895  
211,606  
210,869  
212,281  
210,370  
206,141  
190,387  
210,869  
212,281  
210,370  
203,583  
21,219  
0  
0  
0  
2,558  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0