Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
409,636  
394,444  
381,032  
467,416  
432,019  
216,836  
213,002  
258,694  
339,801  
320,518  
16,342  
14,034  
14,769  
41,402  
32,693  
4,886  
10,225  
7,691  
11,264  
5,446  
115,609  
90,803  
104,207  
138,428  
110,597  
72,393  
90,733  
123,864  
140,072  
159,953  
7,606  
7,207  
8,163  
8,636  
11,829  
192,799  
181,442  
122,338  
127,615  
111,501  
17,539  
38,022  
37,059  
48,928  
46,187  
148,069  
66,289  
74,910  
70,576  
55,863  
0  
0  
0  
0  
0  
246  
14,670  
359  
32  
0  
19,930  
55,874  
3,474  
2,243  
3,086  
7,016  
6,587  
6,537  
72  
446  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
5,764  
5,919  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
409,636  
394,444  
381,032  
467,416  
432,019  
177,867  
182,839  
170,163  
255,135  
221,648  
165,363  
172,408  
162,359  
244,782  
214,710  
12,504  
10,431  
7,804  
10,353  
6,938  
231,769  
211,606  
210,869  
212,281  
210,370  
231,769  
190,387  
210,869  
212,281  
210,370  
0  
21,219  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0