Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
440,661  
409,636  
394,444  
381,032  
467,416  
246,836  
216,836  
213,002  
258,694  
339,801  
13,200  
16,342  
14,034  
14,769  
41,402  
4,951  
4,886  
10,225  
7,691  
11,264  
132,970  
115,609  
90,803  
104,207  
138,428  
87,535  
72,393  
90,733  
123,864  
140,072  
8,180  
7,606  
7,207  
8,163  
8,636  
193,825  
192,799  
181,442  
122,338  
127,615  
16,544  
17,539  
38,022  
37,059  
48,928  
143,975  
148,069  
66,289  
74,910  
70,576  
0  
0  
0  
0  
0  
912  
246  
14,670  
359  
32  
25,429  
19,930  
55,874  
3,474  
2,243  
6,965  
7,016  
6,587  
6,537  
72  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
5,764  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
440,661  
409,636  
394,444  
381,032  
467,416  
202,599  
177,867  
182,839  
170,163  
255,135  
190,503  
165,363  
172,408  
162,359  
244,782  
12,096  
12,504  
10,431  
7,804  
10,353  
238,061  
231,769  
211,606  
210,869  
212,281  
238,061  
231,769  
190,387  
210,869  
212,281  
0  
0  
21,219  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0