Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
490,178  
480,478  
450,627  
449,209  
448,316  
170,397  
167,635  
133,749  
129,922  
122,526  
127,354  
127,903  
91,199  
99,413  
97,107  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
35,201  
32,928  
35,766  
23,933  
18,327  
4,459  
4,019  
3,940  
3,993  
3,955  
883  
285  
344  
83  
637  
319,781  
312,843  
316,877  
319,287  
325,790  
0  
0  
0  
0  
0  
312,954  
305,994  
310,246  
312,572  
318,512  
0  
0  
0  
0  
0  
2,585  
1,838  
1,067  
598  
462  
0  
0  
0  
0  
0  
4,242  
5,011  
5,565  
6,117  
6,817  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
490,178  
480,478  
450,627  
449,209  
448,316  
140,622  
136,835  
111,755  
112,442  
118,596  
60,875  
34,654  
34,586  
30,342  
35,024  
79,747  
102,181  
77,169  
82,100  
83,572  
349,556  
343,643  
338,872  
336,768  
329,720  
349,556  
343,643  
338,872  
336,768  
329,720  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0