Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
446,024  
447,508  
455,570  
 
 
125,016  
128,727  
133,791  
 
 
96,854  
100,970  
97,295  
 
 
2,500  
2,500  
2,500  
 
 
20,567  
19,106  
27,616  
 
 
4,461  
4,874  
4,318  
 
 
634  
1,277  
2,063  
 
 
321,007  
318,781  
321,780  
 
 
0  
0  
0  
 
 
270,323  
268,385  
271,440  
 
 
0  
0  
0  
 
 
46,919  
46,892  
46,892  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,765  
3,504  
3,448  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
446,024  
447,508  
455,570  
 
 
117,544  
124,760  
129,269  
 
 
32,395  
37,447  
32,572  
 
 
85,149  
87,313  
96,697  
 
 
328,479  
322,748  
326,301  
 
 
328,479  
322,748  
326,301  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0