Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
480,478  
450,627  
449,209  
448,316  
446,024  
167,635  
133,749  
129,922  
122,526  
125,016  
127,903  
91,199  
99,413  
97,107  
96,854  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
32,928  
35,766  
23,933  
18,327  
20,567  
4,019  
3,940  
3,993  
3,955  
4,461  
285  
344  
83  
637  
634  
312,843  
316,877  
319,287  
325,790  
321,007  
0  
0  
0  
0  
0  
305,994  
310,246  
312,572  
318,512  
270,323  
0  
0  
0  
0  
0  
1,838  
1,067  
598  
462  
46,919  
0  
0  
0  
0  
0  
5,011  
5,565  
6,117  
6,817  
3,765  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
480,478  
450,627  
449,209  
448,316  
446,024  
136,835  
111,755  
112,442  
118,596  
117,544  
34,654  
34,586  
30,342  
35,024  
32,395  
102,181  
77,169  
82,100  
83,572  
85,149  
343,643  
338,872  
336,768  
329,720  
328,479  
343,643  
338,872  
336,768  
329,720  
328,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0