Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,977  
490,178  
480,478  
450,627  
449,209  
168,943  
170,397  
167,635  
133,749  
129,922  
106,156  
127,354  
127,903  
91,199  
99,413  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
55,711  
35,201  
32,928  
35,766  
23,933  
4,266  
4,459  
4,019  
3,940  
3,993  
310  
883  
285  
344  
83  
314,034  
319,781  
312,843  
316,877  
319,287  
0  
0  
0  
0  
0  
306,834  
312,954  
305,994  
310,246  
312,572  
0  
0  
0  
0  
0  
3,625  
2,585  
1,838  
1,067  
598  
0  
0  
0  
0  
0  
3,575  
4,242  
5,011  
5,565  
6,117  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,977  
490,178  
480,478  
450,627  
449,209  
127,236  
140,622  
136,835  
111,755  
112,442  
47,091  
60,875  
34,654  
34,586  
30,342  
80,145  
79,747  
102,181  
77,169  
82,100  
355,741  
349,556  
343,643  
338,872  
336,768  
355,741  
349,556  
343,643  
338,872  
336,768  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0