Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
485,771  
482,977  
490,178  
480,478  
450,627  
169,180  
168,943  
170,397  
167,635  
133,749  
114,930  
106,156  
127,354  
127,903  
91,199  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
46,320  
55,711  
35,201  
32,928  
35,766  
4,414  
4,266  
4,459  
4,019  
3,940  
1,017  
310  
883  
285  
344  
316,591  
314,034  
319,781  
312,843  
316,877  
0  
0  
0  
0  
0  
300,655  
306,834  
312,954  
305,994  
310,246  
0  
0  
0  
0  
0  
11,289  
3,625  
2,585  
1,838  
1,067  
0  
0  
0  
0  
0  
4,647  
3,575  
4,242  
5,011  
5,565  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
485,771  
482,977  
490,178  
480,478  
450,627  
144,232  
127,236  
140,622  
136,835  
111,755  
68,282  
47,091  
60,875  
34,654  
34,586  
75,950  
80,145  
79,747  
102,181  
77,169  
341,539  
355,741  
349,556  
343,643  
338,872  
341,539  
355,741  
349,556  
343,643  
338,872  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0