Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
449,209  
448,316  
446,024  
447,508  
455,570  
129,922  
122,526  
125,016  
128,727  
133,791  
99,413  
97,107  
96,854  
100,970  
97,295  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
2,500  
23,933  
18,327  
20,567  
19,106  
27,616  
3,993  
3,955  
4,461  
4,874  
4,318  
83  
637  
634  
1,277  
2,063  
319,287  
325,790  
321,007  
318,781  
321,780  
0  
0  
0  
0  
0  
312,572  
318,512  
270,323  
268,385  
271,440  
0  
0  
0  
0  
0  
598  
462  
46,919  
46,892  
46,892  
0  
0  
0  
0  
0  
6,117  
6,817  
3,765  
3,504  
3,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
449,209  
448,316  
446,024  
447,508  
455,570  
112,442  
118,596  
117,544  
124,760  
129,269  
30,342  
35,024  
32,395  
37,447  
32,572  
82,100  
83,572  
85,149  
87,313  
96,697  
336,768  
329,720  
328,479  
322,748  
326,301  
336,768  
329,720  
328,479  
322,748  
326,301  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0