Công ty Cổ phần Cảng Chân Mây (CMP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
501,708  
489,464  
485,771  
482,977  
490,178  
113,474  
153,654  
169,180  
168,943  
170,397  
57,545  
47,699  
114,930  
106,156  
127,354  
0  
0  
2,500  
2,500  
2,500  
43,941  
99,595  
46,320  
55,711  
35,201  
4,553  
4,435  
4,414  
4,266  
4,459  
7,435  
1,925  
1,017  
310  
883  
388,234  
335,810  
316,591  
314,034  
319,781  
0  
0  
0  
0  
0  
304,085  
296,013  
300,655  
306,834  
312,954  
0  
0  
0  
0  
0  
77,522  
35,859  
11,289  
3,625  
2,585  
0  
0  
0  
0  
0  
6,626  
3,938  
4,647  
3,575  
4,242  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
501,708  
489,464  
485,771  
482,977  
490,178  
148,027  
143,389  
144,232  
127,236  
140,622  
74,370  
68,761  
68,282  
47,091  
60,875  
73,657  
74,629  
75,950  
80,145  
79,747  
353,681  
346,074  
341,539  
355,741  
349,556  
353,681  
346,074  
341,539  
355,741  
349,556  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0