Công ty Cổ phần Lương thực thực phẩm Colusa - Miliket (CMN: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
221,518  
202,910  
201,296  
193,855  
 
193,315  
174,551  
171,192  
162,161  
 
66,011  
123,452  
125,031  
115,773  
 
81,254  
0  
0  
0  
 
19,993  
23,405  
20,404  
20,686  
 
25,952  
27,161  
25,147  
25,510  
 
105  
532  
609  
193  
 
28,204  
28,359  
30,104  
31,694  
 
0  
0  
0  
0  
 
28,152  
28,359  
30,104  
31,694  
 
0  
0  
0  
0  
 
52  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
221,518  
202,910  
201,296  
193,855  
 
90,401  
77,004  
81,989  
64,946  
 
90,401  
77,004  
81,989  
64,946  
 
0  
0  
0  
0  
 
131,117  
125,907  
119,306  
128,909  
 
131,117  
125,907  
119,306  
128,909  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0