Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
243,672  
252,980  
263,692  
318,041  
427,249  
48,524  
56,530  
49,546  
119,505  
201,696  
48  
61  
71  
488  
41  
0  
0  
0  
0  
0  
29,515  
40,775  
29,144  
110,139  
170,301  
18,586  
15,502  
19,309  
8,154  
30,056  
375  
192  
1,021  
725  
1,298  
195,148  
196,450  
214,146  
198,535  
225,552  
33,645  
33,645  
31,407  
33,987  
31,407  
108,953  
109,791  
122,675  
113,937  
130,601  
0  
0  
0  
0  
0  
40,282  
39,793  
42,330  
30,407  
42,319  
-2,793  
-2,793  
0  
0  
0  
15,061  
16,013  
17,734  
20,205  
21,225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
243,672  
252,980  
263,692  
318,041  
427,249  
242,272  
248,406  
247,967  
302,021  
301,937  
221,599  
151,233  
150,338  
204,383  
204,308  
20,673  
97,173  
97,629  
97,638  
97,629  
1,400  
4,574  
15,725  
16,020  
125,312  
1,400  
4,574  
15,725  
16,020  
125,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0