Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
426,369  
452,947  
442,665  
443,475  
442,897  
195,399  
196,264  
180,178  
185,651  
198,056  
307  
2,221  
1,330  
151  
2,505  
0  
0  
0  
2,000  
0  
161,023  
161,732  
148,681  
152,801  
166,469  
28,170  
31,621  
30,077  
30,570  
26,035  
5,899  
690  
90  
129  
3,047  
230,970  
256,683  
262,488  
257,824  
244,841  
32,130  
31,790  
31,790  
31,790  
31,022  
124,885  
152,468  
152,726  
28,327  
30,822  
0  
0  
0  
0  
0  
49,235  
71,801  
77,580  
197,218  
182,529  
0  
0  
0  
0  
0  
24,719  
624  
392  
489  
468  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
426,369  
452,947  
442,665  
443,475  
442,897  
297,940  
287,423  
275,750  
273,758  
267,951  
194,221  
178,813  
166,940  
164,949  
171,825  
103,719  
108,609  
108,809  
108,809  
96,126  
128,429  
165,524  
166,916  
169,717  
174,946  
128,429  
165,524  
166,916  
169,717  
174,946  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0