Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
263,692  
318,041  
427,249  
426,369  
452,947  
49,546  
119,505  
201,696  
195,399  
196,264  
71  
488  
41  
307  
2,221  
0  
0  
0  
0  
0  
29,144  
110,139  
170,301  
161,023  
161,732  
19,309  
8,154  
30,056  
28,170  
31,621  
1,021  
725  
1,298  
5,899  
690  
214,146  
198,535  
225,552  
230,970  
256,683  
31,407  
33,987  
31,407  
32,130  
31,790  
122,675  
113,937  
130,601  
124,885  
152,468  
0  
0  
0  
0  
0  
42,330  
30,407  
42,319  
49,235  
71,801  
0  
0  
0  
0  
0  
17,734  
20,205  
21,225  
24,719  
624  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
263,692  
318,041  
427,249  
426,369  
452,947  
247,967  
302,021  
301,937  
297,940  
287,423  
150,338  
204,383  
204,308  
194,221  
178,813  
97,629  
97,638  
97,629  
103,719  
108,609  
15,725  
16,020  
125,312  
128,429  
165,524  
15,725  
16,020  
125,312  
128,429  
165,524  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0