Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
433,598  
426,369  
452,947  
442,665  
443,475  
186,900  
195,399  
196,264  
180,178  
185,651  
44  
307  
2,221  
1,330  
151  
0  
0  
0  
0  
2,000  
152,115  
161,023  
161,732  
148,681  
152,801  
33,335  
28,170  
31,621  
30,077  
30,570  
1,406  
5,899  
690  
90  
129  
246,698  
230,970  
256,683  
262,488  
257,824  
32,130  
32,130  
31,790  
31,790  
31,790  
122,345  
124,885  
152,468  
152,726  
28,327  
0  
0  
0  
0  
0  
67,597  
49,235  
71,801  
77,580  
197,218  
0  
0  
0  
0  
0  
24,625  
24,719  
624  
392  
489  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
433,598  
426,369  
452,947  
442,665  
443,475  
299,894  
297,940  
287,423  
275,750  
273,758  
196,175  
194,221  
178,813  
166,940  
164,949  
103,719  
103,719  
108,609  
108,809  
108,809  
133,703  
128,429  
165,524  
166,916  
169,717  
133,703  
128,429  
165,524  
166,916  
169,717  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0