Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
442,665  
443,475  
442,897  
406,282  
394,682  
180,178  
185,651  
198,056  
167,645  
179,457  
1,330  
151  
2,505  
21  
235  
0  
2,000  
0  
0  
0  
148,681  
152,801  
166,469  
144,363  
152,266  
30,077  
30,570  
26,035  
21,787  
26,941  
90  
129  
3,047  
1,474  
15  
262,488  
257,824  
244,841  
238,636  
215,225  
31,790  
31,790  
31,022  
31,252  
30,722  
152,726  
28,327  
30,822  
36,307  
36,999  
0  
0  
0  
0  
0  
77,580  
197,218  
182,529  
170,457  
146,396  
0  
0  
0  
0  
0  
392  
489  
468  
620  
1,109  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
442,665  
443,475  
442,897  
406,282  
394,682  
275,750  
273,758  
267,951  
220,889  
208,201  
166,940  
164,949  
171,825  
130,789  
101,698  
108,809  
108,809  
96,126  
90,100  
106,504  
166,916  
169,717  
174,946  
185,392  
186,480  
166,916  
169,717  
174,946  
185,392  
186,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0