Công ty Cổ phần CMISTONE Việt Nam (CMI: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Khai thác mỏ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
158,388  
252,980  
263,692  
318,041  
427,249  
31,218  
56,530  
49,546  
119,505  
201,696  
47  
61  
71  
488  
41  
0  
0  
0  
0  
0  
18,127  
40,775  
29,144  
110,139  
170,301  
11,237  
15,502  
19,309  
8,154  
30,056  
1,807  
192  
1,021  
725  
1,298  
127,170  
196,450  
214,146  
198,535  
225,552  
0  
33,645  
31,407  
33,987  
31,407  
106,686  
109,791  
122,675  
113,937  
130,601  
0  
0  
0  
0  
0  
6,176  
39,793  
42,330  
30,407  
42,319  
0  
-2,793  
0  
0  
0  
14,307  
16,013  
17,734  
20,205  
21,225  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
158,388  
252,980  
263,692  
318,041  
427,249  
238,666  
248,406  
247,967  
302,021  
301,937  
117,536  
151,233  
150,338  
204,383  
204,308  
121,129  
97,173  
97,629  
97,638  
97,629  
-80,278  
4,574  
15,725  
16,020  
125,312  
-80,278  
4,574  
15,725  
16,020  
125,312  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0