Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,482,220  
2,424,911  
2,375,324  
2,195,669  
2,118,466  
1,490,075  
1,479,070  
1,483,497  
1,303,119  
1,233,825  
159,842  
129,244  
131,292  
87,680  
168,927  
241,923  
240,908  
252,991  
238,980  
238,969  
805,029  
836,248  
770,157  
716,529  
589,762  
192,696  
197,349  
249,385  
198,202  
196,475  
90,585  
75,320  
79,673  
61,728  
39,691  
992,145  
945,841  
891,827  
892,551  
884,641  
20,638  
31,721  
6,984  
3,744  
3,874  
585,921  
574,769  
566,660  
571,361  
561,638  
0  
0  
0  
0  
0  
213,141  
166,541  
154,827  
151,701  
166,800  
28,997  
26,064  
22,711  
24,818  
22,932  
143,448  
146,746  
140,645  
140,927  
129,397  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,482,220  
2,424,911  
2,375,324  
2,195,669  
2,118,466  
1,332,763  
1,329,196  
1,254,158  
1,098,170  
1,032,651  
1,202,000  
1,155,455  
1,073,959  
938,147  
881,118  
130,763  
173,741  
180,199  
160,023  
151,533  
1,149,457  
1,095,715  
1,121,166  
1,097,499  
1,085,814  
1,149,457  
1,095,715  
1,121,166  
1,097,499  
1,085,814  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0