Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,292,410  
2,997,628  
3,120,977  
2,644,427  
2,612,221  
1,967,147  
1,663,914  
1,905,337  
1,560,946  
1,542,768  
208,247  
143,491  
356,220  
124,295  
164,515  
201,449  
193,092  
167,775  
167,780  
226,715  
1,059,686  
994,916  
1,008,542  
948,439  
841,348  
323,356  
192,684  
237,915  
199,172  
193,757  
174,410  
139,730  
134,886  
121,261  
116,433  
1,325,263  
1,333,714  
1,215,640  
1,083,481  
1,069,453  
7,542  
7,640  
7,311  
6,406  
7,359  
1,035,132  
1,067,837  
767,295  
778,957  
779,869  
0  
0  
0  
0  
0  
124,517  
97,346  
270,168  
129,283  
119,295  
32,704  
28,308  
37,704  
34,375  
28,643  
125,368  
132,583  
133,162  
134,460  
134,288  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,292,410  
2,997,628  
3,120,977  
2,644,427  
2,612,221  
1,995,146  
1,749,085  
1,851,567  
1,451,121  
1,408,665  
1,635,004  
1,416,022  
1,647,550  
1,302,320  
1,294,824  
360,142  
333,063  
204,017  
148,802  
113,841  
1,297,264  
1,248,543  
1,269,410  
1,193,306  
1,203,556  
1,297,264  
1,248,543  
1,269,410  
1,193,306  
1,203,556  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0