Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,371,430  
3,292,410  
2,997,628  
3,120,977  
2,644,427  
2,021,912  
1,967,147  
1,663,914  
1,905,337  
1,560,946  
138,976  
208,247  
143,491  
356,220  
124,295  
210,788  
201,449  
193,092  
167,775  
167,780  
1,284,341  
1,059,686  
994,916  
1,008,542  
948,439  
225,944  
323,356  
192,684  
237,915  
199,172  
161,863  
174,410  
139,730  
134,886  
121,261  
1,349,518  
1,325,263  
1,333,714  
1,215,640  
1,083,481  
9,264  
7,542  
7,640  
7,311  
6,406  
1,043,290  
1,035,132  
1,067,837  
767,295  
778,957  
0  
0  
0  
0  
0  
148,984  
124,517  
97,346  
270,168  
129,283  
31,476  
32,704  
28,308  
37,704  
34,375  
116,505  
125,368  
132,583  
133,162  
134,460  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,371,430  
3,292,410  
2,997,628  
3,120,977  
2,644,427  
2,064,251  
1,995,146  
1,749,085  
1,851,567  
1,451,121  
1,726,815  
1,635,004  
1,416,022  
1,647,550  
1,302,320  
337,436  
360,142  
333,063  
204,017  
148,802  
1,307,179  
1,297,264  
1,248,543  
1,269,410  
1,193,306  
1,307,179  
1,297,264  
1,248,543  
1,269,410  
1,193,306  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0