Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,996,698  
3,120,977  
2,644,427  
2,612,221  
2,418,839  
1,683,622  
1,905,337  
1,560,946  
1,542,768  
1,369,835  
165,551  
356,220  
124,295  
164,515  
125,070  
179,775  
167,775  
167,780  
226,715  
240,801  
1,023,053  
1,008,542  
948,439  
841,348  
710,502  
170,443  
237,915  
199,172  
193,757  
209,149  
144,800  
134,886  
121,261  
116,433  
84,313  
1,313,076  
1,215,640  
1,083,481  
1,069,453  
1,049,005  
7,319  
7,311  
6,406  
7,359  
7,913  
1,059,685  
767,295  
778,957  
779,869  
788,617  
0  
0  
0  
0  
0  
85,389  
270,168  
129,283  
119,295  
81,237  
28,008  
37,704  
34,375  
28,643  
30,541  
132,675  
133,162  
134,460  
134,288  
140,697  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,996,698  
3,120,977  
2,644,427  
2,612,221  
2,418,839  
1,729,218  
1,851,567  
1,451,121  
1,408,665  
1,249,698  
1,428,124  
1,647,550  
1,302,320  
1,294,824  
1,161,233  
301,094  
204,017  
148,802  
113,841  
88,464  
1,267,481  
1,269,410  
1,193,306  
1,203,556  
1,169,142  
1,267,481  
1,269,410  
1,193,306  
1,203,556  
1,169,142  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0