Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,612,221  
2,361,050  
2,482,220  
2,424,911  
2,375,324  
1,542,768  
1,302,540  
1,490,075  
1,479,070  
1,483,497  
164,515  
124,827  
159,842  
129,244  
131,292  
226,715  
241,116  
241,923  
240,908  
252,991  
841,348  
653,288  
805,029  
836,248  
770,157  
193,757  
197,088  
192,696  
197,349  
249,385  
116,433  
86,221  
90,585  
75,320  
79,673  
1,069,453  
1,058,510  
992,145  
945,841  
891,827  
7,359  
9,974  
20,638  
31,721  
6,984  
779,869  
746,773  
585,921  
574,769  
566,660  
0  
0  
0  
0  
0  
119,295  
133,512  
213,141  
166,541  
154,827  
28,643  
30,444  
28,997  
26,064  
22,711  
134,288  
137,806  
143,448  
146,746  
140,645  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,612,221  
2,361,050  
2,482,220  
2,424,911  
2,375,324  
1,408,665  
1,181,257  
1,332,763  
1,329,196  
1,254,158  
1,294,824  
1,096,861  
1,202,000  
1,155,455  
1,073,959  
113,841  
84,396  
130,763  
173,741  
180,199  
1,203,556  
1,179,793  
1,149,457  
1,095,715  
1,121,166  
1,203,556  
1,179,793  
1,149,457  
1,095,715  
1,121,166  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0