Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,424,911  
2,375,324  
2,195,669  
2,118,466  
2,005,533  
1,479,070  
1,483,497  
1,303,119  
1,233,825  
1,156,274  
129,244  
131,292  
87,680  
168,927  
120,161  
240,908  
252,991  
238,980  
238,969  
238,845  
836,248  
770,157  
716,529  
589,762  
515,261  
197,349  
249,385  
198,202  
196,475  
221,225  
75,320  
79,673  
61,728  
39,691  
60,782  
945,841  
891,827  
892,551  
884,641  
849,258  
31,721  
6,984  
3,744  
3,874  
2,599  
574,769  
566,660  
571,361  
561,638  
557,197  
0  
0  
0  
0  
0  
166,541  
154,827  
151,701  
166,800  
141,436  
26,064  
22,711  
24,818  
22,932  
20,567  
146,746  
140,645  
140,927  
129,397  
127,459  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,424,911  
2,375,324  
2,195,669  
2,118,466  
2,005,533  
1,329,196  
1,254,158  
1,098,170  
1,032,651  
972,546  
1,155,455  
1,073,959  
938,147  
881,118  
825,834  
173,741  
180,199  
160,023  
151,533  
146,712  
1,095,715  
1,121,166  
1,097,499  
1,085,814  
1,032,987  
1,095,715  
1,121,166  
1,097,499  
1,085,814  
1,032,987  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0