Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,361,050  
2,482,220  
2,424,911  
2,375,324  
2,195,669  
1,302,540  
1,490,075  
1,479,070  
1,483,497  
1,303,119  
124,827  
159,842  
129,244  
131,292  
87,680  
241,116  
241,923  
240,908  
252,991  
238,980  
653,288  
805,029  
836,248  
770,157  
716,529  
197,088  
192,696  
197,349  
249,385  
198,202  
86,221  
90,585  
75,320  
79,673  
61,728  
1,058,510  
992,145  
945,841  
891,827  
892,551  
9,974  
20,638  
31,721  
6,984  
3,744  
746,773  
585,921  
574,769  
566,660  
571,361  
0  
0  
0  
0  
0  
133,512  
213,141  
166,541  
154,827  
151,701  
30,444  
28,997  
26,064  
22,711  
24,818  
137,806  
143,448  
146,746  
140,645  
140,927  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,361,050  
2,482,220  
2,424,911  
2,375,324  
2,195,669  
1,181,257  
1,332,763  
1,329,196  
1,254,158  
1,098,170  
1,096,861  
1,202,000  
1,155,455  
1,073,959  
938,147  
84,396  
130,763  
173,741  
180,199  
160,023  
1,179,793  
1,149,457  
1,095,715  
1,121,166  
1,097,499  
1,179,793  
1,149,457  
1,095,715  
1,121,166  
1,097,499  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0