Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,593,510  
3,303,722  
3,292,410  
2,997,628  
3,120,977  
2,178,587  
1,934,862  
1,967,147  
1,663,914  
1,905,337  
192,927  
140,400  
208,247  
143,491  
356,220  
224,035  
208,321  
201,449  
193,092  
167,775  
1,344,000  
1,174,560  
1,059,686  
994,916  
1,008,542  
266,750  
263,997  
323,356  
192,684  
237,915  
150,875  
147,584  
174,410  
139,730  
134,886  
1,414,923  
1,368,860  
1,325,263  
1,333,714  
1,215,640  
6,953  
9,626  
7,542  
7,640  
7,311  
1,067,023  
1,052,587  
1,035,132  
1,067,837  
767,295  
0  
0  
0  
0  
0  
180,093  
159,601  
124,517  
97,346  
270,168  
49,661  
30,192  
32,704  
28,308  
37,704  
111,192  
116,854  
125,368  
132,583  
133,162  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,593,510  
3,303,722  
3,292,410  
2,997,628  
3,120,977  
2,223,016  
2,003,696  
1,995,146  
1,749,085  
1,851,567  
1,877,812  
1,667,147  
1,635,004  
1,416,022  
1,647,550  
345,204  
336,549  
360,142  
333,063  
204,017  
1,370,494  
1,300,026  
1,297,264  
1,248,543  
1,269,410  
1,370,494  
1,300,026  
1,297,264  
1,248,543  
1,269,410  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0