Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC (CMG: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Phần mềm & Dịch vụ máy tính

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,120,977  
2,644,427  
2,612,221  
2,418,839  
2,482,220  
1,905,337  
1,560,946  
1,542,768  
1,369,835  
1,490,075  
356,220  
124,295  
164,515  
125,070  
159,842  
167,775  
167,780  
226,715  
240,801  
241,923  
1,008,542  
948,439  
841,348  
710,502  
805,029  
237,915  
199,172  
193,757  
209,149  
192,696  
134,886  
121,261  
116,433  
84,313  
90,585  
1,215,640  
1,083,481  
1,069,453  
1,049,005  
992,145  
7,311  
6,406  
7,359  
7,913  
20,638  
767,295  
778,957  
779,869  
788,617  
585,921  
0  
0  
0  
0  
0  
270,168  
129,283  
119,295  
81,237  
213,141  
37,704  
34,375  
28,643  
30,541  
28,997  
133,162  
134,460  
134,288  
140,697  
143,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,120,977  
2,644,427  
2,612,221  
2,418,839  
2,482,220  
1,851,567  
1,451,121  
1,408,665  
1,249,698  
1,332,763  
1,647,550  
1,302,320  
1,294,824  
1,161,233  
1,202,000  
204,017  
148,802  
113,841  
88,464  
130,763  
1,269,410  
1,193,306  
1,203,556  
1,169,142  
1,149,457  
1,269,410  
1,193,306  
1,203,556  
1,169,142  
1,149,457  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0