Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex (CMF: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
614,987  
628,299  
612,206  
584,084  
560,748  
357,805  
375,278  
356,444  
323,762  
312,064  
92,680  
85,279  
70,141  
76,103  
70,662  
2,068  
2,068  
1,455  
1,455  
1,455  
113,882  
142,757  
137,172  
110,126  
108,303  
147,727  
144,501  
143,518  
131,843  
130,993  
1,447  
673  
4,158  
4,234  
650  
257,182  
253,022  
255,762  
260,321  
248,684  
0  
0  
0  
0  
0  
247,071  
246,138  
151,907  
155,513  
149,574  
0  
0  
0  
0  
0  
4,661  
384  
90,237  
81,158  
77,848  
0  
0  
0  
0  
0  
5,450  
6,500  
13,618  
23,650  
21,263  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
614,987  
628,299  
612,206  
584,084  
560,748  
328,002  
362,503  
360,799  
355,069  
318,753  
255,943  
311,662  
298,874  
299,997  
267,705  
72,059  
50,841  
61,925  
55,072  
51,048  
286,985  
265,796  
251,407  
229,015  
241,995  
286,985  
265,796  
251,407  
229,015  
241,995  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0