Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
121,164  
118,934  
114,839  
110,797  
103,481  
64,144  
61,914  
58,228  
59,648  
67,808  
710  
328  
423  
369  
69  
25,710  
24,002  
24,105  
32,725  
50,182  
5,047  
3,765  
4,255  
9,816  
7,229  
31,005  
31,716  
27,729  
16,555  
10,028  
1,672  
2,104  
1,717  
181  
300  
57,019  
57,019  
56,611  
51,150  
35,673  
0  
0  
156  
0  
0  
1,583  
1,692  
1,800  
1,909  
2,017  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54,655  
54,655  
54,655  
49,241  
33,656  
780  
672  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
121,164  
118,934  
114,839  
110,797  
103,481  
63,226  
62,673  
57,740  
51,169  
44,192  
50,504  
49,951  
45,018  
38,447  
34,949  
12,722  
12,722  
12,722  
12,722  
9,243  
57,938  
56,260  
57,099  
59,628  
59,289  
57,938  
56,260  
57,099  
59,628  
59,289  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0