Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
117,618  
120,302  
121,164  
118,934  
114,839  
60,604  
63,264  
64,144  
61,914  
58,228  
791  
769  
710  
328  
423  
21,966  
24,466  
25,710  
24,002  
24,105  
6,716  
4,525  
5,047  
3,765  
4,255  
30,071  
31,705  
31,005  
31,716  
27,729  
1,060  
1,798  
1,672  
2,104  
1,717  
57,013  
57,038  
57,019  
57,019  
56,611  
0  
0  
0  
0  
156  
1,367  
1,475  
1,583  
1,692  
1,800  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54,655  
54,655  
54,655  
54,655  
54,655  
991  
907  
780  
672  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
117,618  
120,302  
121,164  
118,934  
114,839  
61,249  
62,028  
63,226  
62,673  
57,740  
52,006  
52,786  
50,504  
49,951  
45,018  
9,243  
9,243  
12,722  
12,722  
12,722  
56,369  
58,273  
57,938  
56,260  
57,099  
56,369  
58,273  
57,938  
56,260  
57,099  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0