Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
114,534  
110,797  
103,481  
110,218  
102,596  
58,078  
59,648  
67,808  
74,436  
72,565  
423  
369  
69  
369  
2,048  
24,105  
32,725  
50,182  
51,355  
49,983  
3,121  
9,816  
7,229  
14,145  
16,251  
29,019  
16,555  
10,028  
8,257  
4,259  
1,412  
181  
300  
310  
23  
56,456  
51,150  
35,673  
35,782  
30,031  
0  
0  
0  
0  
0  
1,800  
1,909  
2,017  
2,126  
2,234  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
54,655  
49,241  
33,656  
33,656  
27,797  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
114,534  
110,797  
103,481  
110,218  
102,596  
57,740  
51,169  
44,192  
50,223  
42,710  
45,018  
38,447  
34,949  
40,980  
33,467  
12,722  
12,722  
9,243  
9,243  
9,243  
56,794  
59,628  
59,289  
59,995  
59,886  
56,794  
59,628  
59,289  
59,995  
59,886  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0