Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
100,010  
98,210  
102,108  
111,334  
90,016  
97,541  
95,634  
91,223  
100,340  
76,566  
832  
342  
244  
2,508  
24  
68,714  
66,547  
64,792  
68,016  
49,467  
18,472  
17,395  
17,806  
18,873  
18,252  
9,133  
10,783  
8,233  
10,287  
8,297  
389  
567  
149  
657  
526  
2,468  
2,577  
10,885  
10,994  
13,450  
0  
0  
0  
0  
0  
2,468  
2,577  
2,685  
2,794  
2,902  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,200  
8,200  
10,548  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
100,010  
98,210  
102,108  
111,334  
90,016  
42,211  
40,949  
43,766  
53,912  
32,658  
42,211  
40,949  
43,766  
53,912  
32,658  
0  
0  
0  
0  
0  
57,799  
57,261  
58,342  
57,422  
57,358  
57,799  
57,261  
58,342  
57,422  
57,358  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0