Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,150  
100,010  
98,210  
102,108  
111,334  
100,790  
97,541  
95,634  
91,223  
100,340  
6,568  
832  
342  
244  
2,508  
70,265  
68,714  
66,547  
64,792  
68,016  
18,135  
18,472  
17,395  
17,806  
18,873  
5,785  
9,133  
10,783  
8,233  
10,287  
36  
389  
567  
149  
657  
2,360  
2,468  
2,577  
10,885  
10,994  
0  
0  
0  
0  
0  
2,360  
2,468  
2,577  
2,685  
2,794  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,200  
8,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,150  
100,010  
98,210  
102,108  
111,334  
44,387  
42,211  
40,949  
43,766  
53,912  
44,387  
42,211  
40,949  
43,766  
53,912  
0  
0  
0  
0  
0  
58,763  
57,799  
57,261  
58,342  
57,422  
58,763  
57,799  
57,261  
58,342  
57,422  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0