Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
103,481  
110,218  
102,596  
103,150  
100,010  
67,808  
74,436  
72,565  
100,790  
97,541  
69  
369  
2,048  
6,568  
832  
50,182  
51,355  
49,983  
70,265  
68,714  
7,229  
14,145  
16,251  
18,135  
18,472  
10,028  
8,257  
4,259  
5,785  
9,133  
300  
310  
23  
36  
389  
35,673  
35,782  
30,031  
2,360  
2,468  
0  
0  
0  
0  
0  
2,017  
2,126  
2,234  
2,360  
2,468  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
33,656  
33,656  
27,797  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
103,481  
110,218  
102,596  
103,150  
100,010  
44,192  
50,223  
42,710  
44,387  
42,211  
34,949  
40,980  
33,467  
44,387  
42,211  
9,243  
9,243  
9,243  
0  
0  
59,289  
59,995  
59,886  
58,763  
57,799  
59,289  
59,995  
59,886  
58,763  
57,799  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0