Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
110,797  
103,481  
110,218  
102,596  
103,150  
59,648  
67,808  
74,436  
72,565  
100,790  
369  
69  
369  
2,048  
6,568  
32,725  
50,182  
51,355  
49,983  
70,265  
9,816  
7,229  
14,145  
16,251  
18,135  
16,555  
10,028  
8,257  
4,259  
5,785  
181  
300  
310  
23  
36  
51,150  
35,673  
35,782  
30,031  
2,360  
0  
0  
0  
0  
0  
1,909  
2,017  
2,126  
2,234  
2,360  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
49,241  
33,656  
33,656  
27,797  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
110,797  
103,481  
110,218  
102,596  
103,150  
51,169  
44,192  
50,223  
42,710  
44,387  
38,447  
34,949  
40,980  
33,467  
44,387  
12,722  
9,243  
9,243  
9,243  
0  
59,628  
59,289  
59,995  
59,886  
58,763  
59,628  
59,289  
59,995  
59,886  
58,763  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0