Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
101,694  
103,150  
100,010  
98,210  
102,108  
99,460  
100,790  
97,541  
95,634  
91,223  
2,048  
6,568  
832  
342  
244  
77,895  
70,265  
68,714  
66,547  
64,792  
15,251  
18,135  
18,472  
17,395  
17,806  
4,259  
5,785  
9,133  
10,783  
8,233  
7  
36  
389  
567  
149  
2,234  
2,360  
2,468  
2,577  
10,885  
0  
0  
0  
0  
0  
2,234  
2,360  
2,468  
2,577  
2,685  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,200  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
101,694  
103,150  
100,010  
98,210  
102,108  
41,694  
44,387  
42,211  
40,949  
43,766  
41,694  
44,387  
42,211  
40,949  
43,766  
0  
0  
0  
0  
0  
60,000  
58,763  
57,799  
57,261  
58,342  
60,000  
58,763  
57,799  
57,261  
58,342  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0