Công ty Cổ phần Đầu tư CMC (CMC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
98,210  
102,108  
111,334  
90,016  
90,381  
95,634  
91,223  
100,340  
76,566  
76,822  
342  
244  
2,508  
24  
169  
66,547  
64,792  
68,016  
49,467  
51,237  
17,395  
17,806  
18,873  
18,252  
17,215  
10,783  
8,233  
10,287  
8,297  
7,715  
567  
149  
657  
526  
486  
2,577  
10,885  
10,994  
13,450  
13,559  
0  
0  
0  
0  
0  
2,577  
2,685  
2,794  
2,902  
3,011  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
8,200  
8,200  
10,548  
10,548  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
98,210  
102,108  
111,334  
90,016  
90,381  
40,949  
43,766  
53,912  
32,658  
32,891  
40,949  
43,766  
53,912  
32,658  
32,891  
0  
0  
0  
0  
0  
57,261  
58,342  
57,422  
57,358  
57,490  
57,261  
58,342  
57,422  
57,358  
57,490  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0