Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,788,518  
1,734,983  
1,638,736  
1,595,611  
1,606,415  
115,126  
85,075  
83,009  
81,152  
104,691  
41,941  
21,131  
30,018  
33,068  
36,167  
33,600  
20,500  
20,400  
15,500  
24,700  
26,940  
32,059  
23,008  
25,037  
35,006  
6,947  
6,299  
4,847  
5,026  
6,667  
5,698  
5,086  
4,736  
2,521  
2,151  
1,673,392  
1,649,908  
1,555,727  
1,514,459  
1,501,724  
0  
0  
0  
0  
0  
109,795  
106,925  
109,484  
112,206  
114,786  
817,624  
782,309  
760,112  
762,749  
789,506  
139,789  
170,546  
182,811  
161,864  
134,885  
579,626  
562,305  
474,049  
446,988  
435,496  
26,557  
27,822  
29,271  
30,653  
27,050  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,788,518  
1,734,983  
1,638,736  
1,595,611  
1,606,415  
768,681  
750,095  
752,659  
736,686  
728,816  
68,950  
55,755  
56,984  
44,802  
58,748  
699,731  
694,340  
695,675  
691,884  
670,068  
1,019,837  
984,888  
886,077  
858,925  
877,599  
1,019,837  
984,888  
886,077  
858,925  
877,599  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0