Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và đầu tư Chợ Lớn (Cholimex) (CLX: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ thực phẩm & thuốc

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,820,265  
1,796,410  
1,775,563  
1,734,983  
1,638,736  
134,011  
145,449  
115,126  
85,075  
83,009  
71,518  
75,877  
42,541  
21,131  
30,018  
31,400  
29,400  
33,000  
20,500  
20,400  
20,973  
25,296  
26,940  
32,059  
23,008  
5,026  
9,545  
6,947  
6,299  
4,847  
5,093  
5,331  
5,698  
5,086  
4,736  
1,686,254  
1,650,961  
1,660,437  
1,649,908  
1,555,727  
0  
0  
0  
0  
0  
91,886  
107,086  
109,795  
106,925  
109,484  
840,583  
816,332  
818,140  
782,309  
760,112  
134,880  
139,539  
139,789  
170,546  
182,811  
594,074  
562,479  
566,258  
562,305  
474,049  
24,831  
25,525  
26,454  
27,822  
29,271  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,820,265  
1,796,410  
1,775,563  
1,734,983  
1,638,736  
793,414  
759,642  
763,721  
750,095  
752,659  
94,478  
61,962  
63,986  
55,755  
56,984  
698,936  
697,679  
699,735  
694,340  
695,675  
1,026,851  
1,036,769  
1,011,843  
984,888  
886,077  
1,026,851  
1,036,769  
1,011,843  
984,888  
886,077  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0