Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
423,059  
414,079  
483,937  
480,472  
482,067  
130,245  
134,273  
209,916  
225,556  
197,884  
32,462  
15,668  
30,705  
81,178  
50,361  
50,597  
62,644  
35,044  
0  
0  
24,447  
32,089  
123,296  
124,801  
123,123  
16,295  
15,939  
14,935  
15,311  
20,069  
6,443  
7,932  
5,936  
4,266  
4,332  
292,814  
279,806  
274,021  
254,916  
284,183  
13  
5  
8  
8  
8  
222,773  
215,603  
221,810  
210,742  
215,821  
0  
0  
0  
0  
0  
9,690  
8,698  
8,920  
9,956  
12,472  
8  
8  
8  
8  
8  
60,329  
55,492  
43,275  
34,201  
55,874  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
423,059  
414,079  
483,937  
480,472  
482,067  
212,339  
217,928  
294,012  
274,742  
273,529  
169,707  
180,183  
252,851  
249,332  
250,972  
42,632  
37,745  
41,161  
25,410  
22,557  
210,720  
196,150  
189,925  
205,730  
208,538  
210,720  
196,150  
189,925  
205,730  
208,538  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0