Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
487,323  
400,922  
456,201  
440,480  
445,749  
104,651  
101,231  
139,921  
91,467  
109,130  
43,809  
19,118  
45,748  
9,924  
26,532  
0  
0  
0  
25,800  
25,800  
32,032  
25,674  
14,315  
25,277  
21,683  
19,495  
46,482  
69,533  
22,810  
22,376  
9,315  
9,958  
10,324  
7,656  
12,739  
382,672  
299,691  
316,281  
349,013  
336,618  
155  
166  
166  
4  
4  
228,155  
240,288  
240,416  
241,382  
235,476  
0  
0  
0  
0  
0  
11,655  
8,988  
14,400  
17,939  
23,682  
8  
8  
8  
8  
8  
142,699  
50,241  
61,291  
89,680  
77,448  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
487,323  
400,922  
456,201  
440,480  
445,749  
294,565  
194,826  
246,741  
235,801  
252,088  
268,018  
168,542  
220,580  
205,207  
221,936  
26,547  
26,284  
26,160  
30,594  
30,153  
192,757  
206,097  
209,461  
204,679  
193,661  
192,757  
206,097  
209,461  
204,679  
193,661  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0