Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
440,480  
445,749  
428,533  
403,422  
365,419  
91,467  
109,130  
107,200  
96,312  
116,577  
9,924  
26,532  
60,212  
55,241  
23,167  
25,800  
25,800  
0  
0  
38,800  
25,277  
21,683  
18,938  
16,887  
30,785  
22,810  
22,376  
16,277  
16,206  
17,772  
7,656  
12,739  
11,773  
7,979  
6,053  
349,013  
336,618  
321,333  
307,110  
248,841  
4  
4  
3  
0  
0  
241,382  
235,476  
209,766  
219,332  
188,583  
0  
0  
0  
0  
0  
17,939  
23,682  
39,503  
19,246  
25,319  
8  
8  
8  
8  
8  
89,680  
77,448  
72,053  
68,524  
34,931  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
440,480  
445,749  
428,533  
403,422  
365,419  
235,801  
252,088  
220,023  
191,917  
168,659  
205,207  
221,936  
190,550  
162,211  
134,993  
30,594  
30,153  
29,473  
29,706  
33,666  
204,679  
193,661  
208,511  
211,505  
196,759  
204,679  
193,661  
208,511  
211,505  
196,759  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0