Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
400,922  
456,201  
440,480  
445,749  
428,533  
101,231  
139,921  
91,467  
109,130  
107,200  
19,118  
45,748  
9,924  
26,532  
60,212  
0  
0  
25,800  
25,800  
0  
25,674  
14,315  
25,277  
21,683  
18,938  
46,482  
69,533  
22,810  
22,376  
16,277  
9,958  
10,324  
7,656  
12,739  
11,773  
299,691  
316,281  
349,013  
336,618  
321,333  
166  
166  
4  
4  
3  
240,288  
240,416  
241,382  
235,476  
209,766  
0  
0  
0  
0  
0  
8,988  
14,400  
17,939  
23,682  
39,503  
8  
8  
8  
8  
8  
50,241  
61,291  
89,680  
77,448  
72,053  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
400,922  
456,201  
440,480  
445,749  
428,533  
194,826  
246,741  
235,801  
252,088  
220,023  
168,542  
220,580  
205,207  
221,936  
190,550  
26,284  
26,160  
30,594  
30,153  
29,473  
206,097  
209,461  
204,679  
193,661  
208,511  
206,097  
209,461  
204,679  
193,661  
208,511  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0