Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
483,937  
480,472  
482,067  
484,187  
487,323  
209,916  
225,556  
197,884  
98,395  
104,651  
30,705  
81,178  
50,361  
41,660  
43,809  
35,044  
0  
0  
0  
0  
123,296  
124,801  
123,123  
27,014  
32,032  
14,935  
15,311  
20,069  
17,882  
19,495  
5,936  
4,266  
4,332  
11,841  
9,315  
274,021  
254,916  
284,183  
385,792  
382,672  
8  
8  
8  
155  
155  
221,810  
210,742  
215,821  
218,000  
228,155  
0  
0  
0  
0  
0  
8,920  
9,956  
12,472  
23,076  
11,655  
8  
8  
8  
8  
8  
43,275  
34,201  
55,874  
144,553  
142,699  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
483,937  
480,472  
482,067  
484,187  
487,323  
294,012  
274,742  
273,529  
298,952  
294,565  
252,851  
249,332  
250,972  
272,223  
268,018  
41,161  
25,410  
22,557  
26,729  
26,547  
189,925  
205,730  
208,538  
185,235  
192,757  
189,925  
205,730  
208,538  
185,235  
192,757  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0