Công ty Cổ phần Cấp nước Chợ Lớn (CLW: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
482,067  
484,187  
487,323  
400,922  
456,201  
197,884  
98,395  
104,651  
101,231  
139,921  
50,361  
41,660  
43,809  
19,118  
45,748  
0  
0  
0  
0  
0  
123,123  
27,014  
32,032  
25,674  
14,315  
20,069  
17,882  
19,495  
46,482  
69,533  
4,332  
11,841  
9,315  
9,958  
10,324  
284,183  
385,792  
382,672  
299,691  
316,281  
8  
155  
155  
166  
166  
215,821  
218,000  
228,155  
240,288  
240,416  
0  
0  
0  
0  
0  
12,472  
23,076  
11,655  
8,988  
14,400  
8  
8  
8  
8  
8  
55,874  
144,553  
142,699  
50,241  
61,291  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
482,067  
484,187  
487,323  
400,922  
456,201  
273,529  
298,952  
294,565  
194,826  
246,741  
250,972  
272,223  
268,018  
168,542  
220,580  
22,557  
26,729  
26,547  
26,284  
26,160  
208,538  
185,235  
192,757  
206,097  
209,461  
208,538  
185,235  
192,757  
206,097  
209,461  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0