Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
698,970  
548,000  
540,167  
579,378  
867,777  
570,809  
416,582  
405,374  
441,693  
727,281  
72,105  
20,059  
77,092  
15,192  
24,493  
0  
0  
0  
0  
0  
331,585  
283,405  
279,981  
321,559  
451,332  
157,891  
106,621  
47,281  
102,505  
241,285  
9,227  
6,496  
1,019  
2,438  
10,170  
128,161  
131,418  
134,793  
137,684  
140,496  
18,686  
19,811  
21,193  
22,328  
23,512  
1,371  
1,455  
1,540  
1,683  
1,862  
105,538  
107,026  
108,720  
110,210  
111,700  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,567  
3,126  
3,340  
3,464  
3,423  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
698,970  
548,000  
540,167  
579,378  
867,777  
557,751  
410,519  
395,910  
448,599  
727,439  
520,320  
369,142  
350,388  
399,150  
674,317  
37,432  
41,378  
45,522  
49,448  
53,122  
141,219  
137,480  
144,258  
130,779  
140,338  
141,219  
137,480  
144,258  
130,779  
140,338  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0