Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
742,464  
740,057  
 
 
 
606,583  
599,122  
 
 
 
55,784  
85,138  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
331,389  
341,220  
 
 
 
211,512  
165,402  
 
 
 
7,898  
7,362  
 
 
 
135,881  
140,934  
 
 
 
21,923  
25,034  
 
 
 
2,066  
2,270  
 
 
 
108,052  
109,485  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
3,840  
4,145  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
742,464  
740,057  
 
 
 
604,819  
607,057  
 
 
 
547,951  
546,571  
 
 
 
56,868  
60,487  
 
 
 
137,645  
133,000  
 
 
 
137,645  
133,000  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0