Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
833,725  
700,620  
686,090  
539,825  
698,970  
717,567  
581,380  
563,581  
413,967  
570,809  
83,098  
15,135  
76,186  
30,696  
72,105  
0  
0  
0  
0  
0  
524,225  
496,622  
423,477  
318,641  
331,585  
106,991  
69,310  
63,813  
64,288  
157,891  
3,254  
313  
105  
343  
9,227  
116,158  
119,240  
122,509  
125,858  
128,161  
14,589  
15,613  
16,761  
17,977  
18,686  
1,063  
1,140  
1,217  
1,294  
1,371  
100,081  
101,574  
103,066  
104,559  
105,538  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
425  
913  
1,465  
2,028  
2,567  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
833,725  
700,620  
686,090  
539,825  
698,970  
690,487  
561,305  
538,742  
395,416  
557,751  
672,887  
538,581  
510,641  
362,006  
520,320  
17,600  
22,724  
28,101  
33,410  
37,432  
143,238  
139,315  
147,348  
144,409  
141,219  
143,238  
139,315  
147,348  
144,409  
141,219  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0