Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
539,825  
698,970  
548,000  
540,167  
579,378  
413,967  
570,809  
416,582  
405,374  
441,693  
30,696  
72,105  
20,059  
77,092  
15,192  
0  
0  
0  
0  
0  
318,641  
331,585  
283,405  
279,981  
321,559  
64,288  
157,891  
106,621  
47,281  
102,505  
343  
9,227  
6,496  
1,019  
2,438  
125,858  
128,161  
131,418  
134,793  
137,684  
17,977  
18,686  
19,811  
21,193  
22,328  
1,294  
1,371  
1,455  
1,540  
1,683  
104,559  
105,538  
107,026  
108,720  
110,210  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,028  
2,567  
3,126  
3,340  
3,464  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
539,825  
698,970  
548,000  
540,167  
579,378  
395,416  
557,751  
410,519  
395,910  
448,599  
362,006  
520,320  
369,142  
350,388  
399,150  
33,410  
37,432  
41,378  
45,522  
49,448  
144,409  
141,219  
137,480  
144,258  
130,779  
144,409  
141,219  
137,480  
144,258  
130,779  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0