Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
579,378  
867,777  
742,464  
740,057  
580,176  
441,693  
727,281  
606,583  
599,122  
437,557  
15,192  
24,493  
55,784  
85,138  
30,533  
0  
0  
0  
0  
0  
321,559  
451,332  
331,389  
341,220  
240,412  
102,505  
241,285  
211,512  
165,402  
160,413  
2,438  
10,170  
7,898  
7,362  
6,200  
137,684  
140,496  
135,881  
140,934  
142,619  
22,328  
23,512  
21,923  
25,034  
25,534  
1,683  
1,862  
2,066  
2,270  
2,474  
110,210  
111,700  
108,052  
109,485  
110,284  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,464  
3,423  
3,840  
4,145  
4,326  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
579,378  
867,777  
742,464  
740,057  
580,176  
448,599  
727,439  
604,819  
607,057  
450,282  
399,150  
674,317  
547,951  
546,571  
386,316  
49,448  
53,122  
56,868  
60,487  
63,966  
130,779  
140,338  
137,645  
133,000  
129,894  
130,779  
140,338  
137,645  
133,000  
129,894  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0