Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
867,777  
742,464  
740,057  
 
 
727,281  
606,583  
599,122  
 
 
24,493  
55,784  
85,138  
 
 
0  
0  
0  
 
 
451,332  
331,389  
341,220  
 
 
241,285  
211,512  
165,402  
 
 
10,170  
7,898  
7,362  
 
 
140,496  
135,881  
140,934  
 
 
23,512  
21,923  
25,034  
 
 
1,862  
2,066  
2,270  
 
 
111,700  
108,052  
109,485  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
0  
0  
 
 
3,423  
3,840  
4,145  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
867,777  
742,464  
740,057  
 
 
727,439  
604,819  
607,057  
 
 
674,317  
547,951  
546,571  
 
 
53,122  
56,868  
60,487  
 
 
140,338  
137,645  
133,000  
 
 
140,338  
137,645  
133,000  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0