Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin (CLM: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
548,000  
540,167  
579,378  
867,777  
742,464  
416,582  
405,374  
441,693  
727,281  
606,583  
20,059  
77,092  
15,192  
24,493  
55,784  
0  
0  
0  
0  
0  
283,405  
279,981  
321,559  
451,332  
331,389  
106,621  
47,281  
102,505  
241,285  
211,512  
6,496  
1,019  
2,438  
10,170  
7,898  
131,418  
134,793  
137,684  
140,496  
135,881  
19,811  
21,193  
22,328  
23,512  
21,923  
1,455  
1,540  
1,683  
1,862  
2,066  
107,026  
108,720  
110,210  
111,700  
108,052  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,126  
3,340  
3,464  
3,423  
3,840  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
548,000  
540,167  
579,378  
867,777  
742,464  
410,519  
395,910  
448,599  
727,439  
604,819  
369,142  
350,388  
399,150  
674,317  
547,951  
41,378  
45,522  
49,448  
53,122  
56,868  
137,480  
144,258  
130,779  
140,338  
137,645  
137,480  
144,258  
130,779  
140,338  
137,645  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0