Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
727,137  
703,754  
687,866  
586,340  
724,546  
339,820  
303,669  
297,553  
234,447  
308,387  
232,462  
235,146  
129,882  
131,371  
186,829  
0  
0  
16,000  
16,000  
16,000  
97,104  
58,107  
140,517  
86,557  
94,394  
0  
0  
0  
0  
0  
10,253  
10,416  
11,155  
519  
11,164  
387,317  
400,085  
390,313  
351,893  
416,159  
1,393  
1,393  
1,250  
46,359  
1,384  
356,385  
368,483  
380,642  
284,269  
405,028  
0  
0  
0  
0  
0  
21,920  
21,920  
0  
0  
0  
2,259  
2,259  
2,259  
21,259  
2,259  
5,360  
6,030  
6,162  
7  
7,489  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
727,137  
703,754  
687,866  
586,340  
724,546  
77,551  
78,856  
80,364  
20,349  
92,779  
64,701  
65,909  
62,810  
20,349  
84,148  
12,850  
12,948  
17,554  
0  
8,631  
649,586  
624,897  
607,502  
565,991  
631,767  
649,586  
624,897  
607,502  
565,991  
631,767  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0