Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
598,601  
592,259  
672,213  
673,841  
684,689  
226,004  
202,250  
247,929  
237,671  
239,624  
72,587  
126,506  
193,579  
200,688  
183,778  
95,000  
0  
0  
0  
0  
48,324  
74,365  
51,529  
36,613  
55,532  
0  
0  
2,500  
0  
0  
10,092  
1,379  
321  
370  
314  
372,597  
390,009  
424,284  
436,170  
445,065  
136  
136  
1,655  
519  
0  
363,027  
380,372  
409,471  
422,190  
432,435  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,259  
9,259  
9,259  
9,259  
9,082  
176  
241  
3,900  
4,202  
3,548  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
598,601  
592,259  
672,213  
673,841  
684,689  
25,612  
43,127  
76,882  
97,766  
124,439  
25,612  
43,127  
40,220  
49,905  
51,506  
0  
0  
36,661  
47,861  
72,933  
572,989  
549,132  
595,331  
576,074  
560,251  
572,989  
549,132  
595,331  
576,074  
560,251  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0