Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
586,340  
724,546  
614,161  
598,601  
592,259  
234,447  
308,387  
303,263  
226,004  
202,250  
131,371  
186,829  
88,053  
72,587  
126,506  
16,000  
16,000  
111,000  
95,000  
0  
86,557  
94,394  
97,067  
48,324  
74,365  
0  
0  
0  
0  
0  
519  
11,164  
7,143  
10,092  
1,379  
351,893  
416,159  
310,898  
372,597  
390,009  
46,359  
1,384  
136  
136  
136  
284,269  
405,028  
301,381  
363,027  
380,372  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
21,259  
2,259  
9,259  
9,259  
9,259  
7  
7,489  
122  
176  
241  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
586,340  
724,546  
614,161  
598,601  
592,259  
20,349  
92,779  
20,120  
25,612  
43,127  
20,349  
84,148  
20,120  
25,612  
43,127  
0  
8,631  
0  
0  
0  
565,991  
631,767  
594,041  
572,989  
549,132  
565,991  
631,767  
594,041  
572,989  
549,132  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0