Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
684,689  
670,569  
706,660  
717,413  
698,557  
239,624  
212,488  
239,262  
238,846  
184,401  
183,778  
179,146  
142,946  
179,043  
131,448  
0  
0  
0  
1,000  
1,000  
55,532  
32,730  
91,330  
52,927  
47,090  
0  
0  
4,985  
0  
0  
314  
612  
0  
5,876  
4,863  
445,065  
458,081  
467,399  
478,568  
514,156  
0  
240  
0  
0  
0  
432,435  
445,002  
457,570  
466,906  
498,839  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,082  
9,082  
9,259  
9,259  
9,259  
3,548  
3,756  
571  
2,403  
6,058  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
684,689  
670,569  
706,660  
717,413  
698,557  
124,439  
131,053  
127,419  
160,729  
164,878  
51,506  
72,887  
54,267  
83,913  
43,693  
72,933  
58,165  
73,152  
76,816  
121,185  
560,251  
539,516  
579,241  
556,684  
533,679  
560,251  
539,516  
579,241  
556,684  
533,679  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0