Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
672,213  
673,841  
684,689  
670,569  
706,660  
247,929  
237,671  
239,624  
212,488  
239,262  
193,579  
200,688  
183,778  
179,146  
142,946  
0  
0  
0  
0  
0  
51,529  
36,613  
55,532  
32,730  
91,330  
2,500  
0  
0  
0  
4,985  
321  
370  
314  
612  
0  
424,284  
436,170  
445,065  
458,081  
467,399  
1,655  
519  
0  
240  
0  
409,471  
422,190  
432,435  
445,002  
457,570  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,259  
9,259  
9,082  
9,082  
9,259  
3,900  
4,202  
3,548  
3,756  
571  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
672,213  
673,841  
684,689  
670,569  
706,660  
76,882  
97,766  
124,439  
131,053  
127,419  
40,220  
49,905  
51,506  
72,887  
54,267  
36,661  
47,861  
72,933  
58,165  
73,152  
595,331  
576,074  
560,251  
539,516  
579,241  
595,331  
576,074  
560,251  
539,516  
579,241  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0