Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái (CLL: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
592,259  
672,213  
673,841  
684,689  
670,569  
202,250  
247,929  
237,671  
239,624  
212,488  
126,506  
193,579  
200,688  
183,778  
179,146  
0  
0  
0  
0  
0  
74,365  
51,529  
36,613  
55,532  
32,730  
0  
2,500  
0  
0  
0  
1,379  
321  
370  
314  
612  
390,009  
424,284  
436,170  
445,065  
458,081  
136  
1,655  
519  
0  
240  
380,372  
409,471  
422,190  
432,435  
445,002  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
9,259  
9,259  
9,259  
9,082  
9,082  
241  
3,900  
4,202  
3,548  
3,756  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
592,259  
672,213  
673,841  
684,689  
670,569  
43,127  
76,882  
97,766  
124,439  
131,053  
43,127  
40,220  
49,905  
51,506  
72,887  
0  
36,661  
47,861  
72,933  
58,165  
549,132  
595,331  
576,074  
560,251  
539,516  
549,132  
595,331  
576,074  
560,251  
539,516  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0