Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
399,079  
450,131  
464,976  
475,655  
447,499  
43,951  
82,569  
83,035  
79,375  
41,218  
2,924  
7,965  
3,762  
2,716  
1,200  
0  
0  
0  
0  
0  
21,664  
49,272  
42,464  
50,965  
13,451  
17,867  
16,726  
33,757  
25,694  
26,567  
1,497  
8,606  
3,052  
0  
0  
355,128  
367,562  
381,941  
396,281  
406,281  
381  
371  
371  
371  
340  
351,241  
363,740  
375,780  
389,173  
402,538  
0  
0  
0  
0  
0  
3,505  
3,450  
5,790  
3,435  
3,403  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
3,302  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
399,079  
450,131  
464,976  
475,655  
447,499  
267,798  
315,731  
328,425  
345,246  
325,360  
241,798  
283,037  
302,666  
237,645  
270,575  
25,999  
32,695  
25,759  
107,600  
54,785  
131,281  
134,400  
136,551  
130,409  
122,139  
131,281  
134,400  
136,551  
130,409  
122,139  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0