Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
411,725  
428,133  
399,079  
450,131  
464,976  
83,329  
83,687  
43,951  
82,569  
83,035  
10,855  
8,511  
2,924  
7,965  
3,762  
0  
0  
0  
0  
0  
51,190  
57,979  
21,664  
49,272  
42,464  
21,283  
17,197  
17,867  
16,726  
33,757  
0  
0  
1,497  
8,606  
3,052  
328,396  
344,446  
355,128  
367,562  
381,941  
414  
414  
381  
371  
371  
320,494  
336,071  
351,241  
363,740  
375,780  
0  
0  
0  
0  
0  
4,462  
4,369  
3,505  
3,450  
5,790  
0  
0  
0  
0  
0  
3,026  
3,592  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
411,725  
428,133  
399,079  
450,131  
464,976  
265,477  
269,420  
267,798  
315,731  
328,425  
237,862  
241,260  
241,798  
283,037  
302,666  
27,615  
28,160  
25,999  
32,695  
25,759  
146,248  
158,713  
131,281  
134,400  
136,551  
146,248  
158,713  
131,281  
134,400  
136,551  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0