Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
347,538  
393,865  
411,725  
428,133  
399,079  
46,356  
76,471  
83,329  
83,687  
43,951  
1,638  
9,580  
10,855  
8,511  
2,924  
0  
0  
0  
0  
0  
30,147  
52,936  
51,190  
57,979  
21,664  
14,572  
13,955  
21,283  
17,197  
17,867  
0  
0  
0  
0  
1,497  
301,182  
317,394  
328,396  
344,446  
355,128  
425  
414  
414  
414  
381  
292,982  
309,276  
320,494  
336,071  
351,241  
0  
0  
0  
0  
0  
2,042  
4,906  
4,462  
4,369  
3,505  
0  
0  
0  
0  
0  
5,733  
2,798  
3,026  
3,592  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
347,538  
393,865  
411,725  
428,133  
399,079  
183,762  
247,369  
265,477  
269,420  
267,798  
153,539  
219,361  
237,862  
241,260  
241,798  
30,223  
28,008  
27,615  
28,160  
25,999  
163,776  
146,495  
146,248  
158,713  
131,281  
163,776  
146,495  
146,248  
158,713  
131,281  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0