Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
475,655  
447,499  
510,303  
526,960  
534,035  
79,375  
41,218  
75,834  
78,239  
75,761  
2,716  
1,200  
6,945  
5,382  
4,617  
0  
0  
0  
0  
0  
50,965  
13,451  
33,671  
37,821  
41,645  
25,694  
26,567  
35,218  
35,036  
29,499  
0  
0  
0  
0  
0  
396,281  
406,281  
434,470  
448,721  
458,274  
371  
340  
330  
330  
330  
389,173  
402,538  
428,210  
442,405  
455,798  
0  
0  
0  
0  
0  
3,435  
3,403  
1,964  
1,964  
382  
0  
0  
0  
0  
0  
3,302  
0  
3,965  
4,021  
1,763  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
475,655  
447,499  
510,303  
526,960  
534,035  
345,246  
325,360  
371,722  
391,126  
408,610  
237,645  
270,575  
287,379  
308,234  
300,965  
107,600  
54,785  
84,343  
82,892  
107,645  
130,409  
122,139  
138,582  
135,834  
125,425  
130,409  
122,139  
138,582  
135,834  
125,425  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0