Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
447,499  
510,303  
526,960  
534,035  
 
41,218  
75,834  
78,239  
75,761  
 
1,200  
6,945  
5,382  
4,617  
 
0  
0  
0  
0  
 
13,451  
33,671  
37,821  
41,645  
 
26,567  
35,218  
35,036  
29,499  
 
0  
0  
0  
0  
 
406,281  
434,470  
448,721  
458,274  
 
340  
330  
330  
330  
 
402,538  
428,210  
442,405  
455,798  
 
0  
0  
0  
0  
 
3,403  
1,964  
1,964  
382  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
3,965  
4,021  
1,763  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
447,499  
510,303  
526,960  
534,035  
 
325,360  
371,722  
391,126  
408,610  
 
270,575  
287,379  
308,234  
300,965  
 
54,785  
84,343  
82,892  
107,645  
 
122,139  
138,582  
135,834  
125,425  
 
122,139  
138,582  
135,834  
125,425  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0