Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
428,133  
399,079  
450,131  
464,976  
475,655  
83,687  
43,951  
82,569  
83,035  
79,375  
8,511  
2,924  
7,965  
3,762  
2,716  
0  
0  
0  
0  
0  
57,979  
21,664  
49,272  
42,464  
50,965  
17,197  
17,867  
16,726  
33,757  
25,694  
0  
1,497  
8,606  
3,052  
0  
344,446  
355,128  
367,562  
381,941  
396,281  
414  
381  
371  
371  
371  
336,071  
351,241  
363,740  
375,780  
389,173  
0  
0  
0  
0  
0  
4,369  
3,505  
3,450  
5,790  
3,435  
0  
0  
0  
0  
0  
3,592  
0  
0  
0  
3,302  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
428,133  
399,079  
450,131  
464,976  
475,655  
269,420  
267,798  
315,731  
328,425  
345,246  
241,260  
241,798  
283,037  
302,666  
237,645  
28,160  
25,999  
32,695  
25,759  
107,600  
158,713  
131,281  
134,400  
136,551  
130,409  
158,713  
131,281  
134,400  
136,551  
130,409  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0