Công ty Cổ phần xi măng La Hiên - VVMI (CLH: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
393,865  
411,725  
428,133  
399,079  
450,131  
76,471  
83,329  
83,687  
43,951  
82,569  
9,580  
10,855  
8,511  
2,924  
7,965  
0  
0  
0  
0  
0  
52,936  
51,190  
57,979  
21,664  
49,272  
13,955  
21,283  
17,197  
17,867  
16,726  
0  
0  
0  
1,497  
8,606  
317,394  
328,396  
344,446  
355,128  
367,562  
414  
414  
414  
381  
371  
309,276  
320,494  
336,071  
351,241  
363,740  
0  
0  
0  
0  
0  
4,906  
4,462  
4,369  
3,505  
3,450  
0  
0  
0  
0  
0  
2,798  
3,026  
3,592  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
393,865  
411,725  
428,133  
399,079  
450,131  
247,369  
265,477  
269,420  
267,798  
315,731  
219,361  
237,862  
241,260  
241,798  
283,037  
28,008  
27,615  
28,160  
25,999  
32,695  
146,495  
146,248  
158,713  
131,281  
134,400  
146,495  
146,248  
158,713  
131,281  
134,400  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0