Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
983,758  
1,005,555  
960,125  
938,386  
1,149,559  
803,801  
819,709  
772,236  
710,473  
918,880  
6,696  
51,740  
8,458  
5,409  
31,073  
0  
0  
0  
0  
0  
681,082  
655,852  
647,673  
594,351  
812,290  
113,772  
111,434  
113,256  
102,247  
73,440  
2,250  
683  
2,850  
8,465  
2,076  
179,957  
185,846  
187,890  
227,913  
230,679  
993  
993  
1,490  
1,490  
990  
13,235  
13,728  
13,945  
12,395  
12,626  
86,506  
87,158  
87,811  
88,464  
89,116  
0  
0  
0  
0  
0  
60,969  
64,651  
64,651  
103,702  
104,438  
18,255  
19,315  
19,993  
21,863  
23,508  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
983,764  
1,005,555  
960,125  
938,386  
1,149,559  
728,774  
750,047  
704,796  
682,097  
892,927  
700,123  
721,755  
672,423  
617,085  
661,673  
28,651  
28,291  
32,373  
65,012  
231,254  
254,990  
255,508  
255,330  
256,289  
256,632  
254,990  
255,508  
255,330  
256,289  
256,632  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0