Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
960,125  
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
1,229,944  
772,236  
710,473  
918,880  
992,233  
930,887  
8,458  
5,409  
31,073  
39,007  
36,627  
0  
0  
0  
0  
0  
647,673  
594,351  
812,290  
859,506  
774,808  
113,256  
102,247  
73,440  
92,644  
117,337  
2,850  
8,465  
2,076  
1,076  
2,115  
187,890  
227,913  
230,679  
247,990  
299,057  
1,490  
1,490  
990  
990  
975  
13,945  
12,395  
12,626  
12,735  
13,015  
87,811  
88,464  
89,116  
89,769  
90,421  
0  
0  
0  
0  
0  
64,651  
103,702  
104,438  
119,237  
167,837  
19,993  
21,863  
23,508  
25,260  
26,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
960,125  
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
1,229,944  
704,796  
682,097  
892,927  
988,233  
953,057  
672,423  
617,085  
661,673  
746,152  
710,936  
32,373  
65,012  
231,254  
242,082  
242,120  
255,330  
256,289  
256,632  
251,989  
276,888  
255,330  
256,289  
256,632  
251,989  
276,888  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0