Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,245,791  
1,212,220  
1,184,007  
1,095,696  
1,110,717  
773,890  
740,323  
889,868  
640,257  
655,370  
86,247  
16,164  
17,385  
37,532  
90,179  
0  
0  
0  
0  
0  
601,775  
665,471  
803,022  
520,998  
512,371  
80,136  
57,056  
68,864  
69,076  
52,656  
5,732  
1,632  
597  
12,651  
164  
471,900  
471,898  
294,139  
455,439  
455,347  
975  
1,042  
967  
0  
0  
13,683  
12,478  
12,814  
100,040  
100,931  
99,945  
100,597  
94,632  
8,218  
8,218  
0  
0  
3,598  
0  
0  
324,804  
323,633  
147,241  
309,932  
305,187  
32,493  
34,148  
10,840  
37,249  
41,011  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
24,047  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,245,791  
1,212,220  
1,184,007  
1,095,696  
1,110,717  
971,497  
938,300  
911,367  
886,107  
910,238  
723,687  
633,087  
608,012  
534,594  
738,399  
247,810  
305,213  
303,355  
351,514  
171,839  
274,294  
273,921  
272,640  
209,589  
200,479  
274,294  
273,921  
272,640  
209,589  
200,479  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0