Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
1,229,944  
1,218,712  
710,473  
918,880  
992,233  
930,887  
747,800  
5,409  
31,073  
39,007  
36,627  
10,327  
0  
0  
0  
0  
0  
594,351  
812,290  
859,506  
774,808  
633,742  
102,247  
73,440  
92,644  
117,337  
103,030  
8,465  
2,076  
1,076  
2,115  
701  
227,913  
230,679  
247,990  
299,057  
470,912  
1,490  
990  
990  
975  
975  
12,395  
12,626  
12,735  
13,015  
13,393  
88,464  
89,116  
89,769  
90,421  
99,292  
0  
0  
0  
0  
0  
103,702  
104,438  
119,237  
167,837  
326,658  
21,863  
23,508  
25,260  
26,809  
30,594  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
1,229,944  
1,218,712  
682,097  
892,927  
988,233  
953,057  
941,696  
617,085  
661,673  
746,152  
710,936  
693,816  
65,012  
231,254  
242,082  
242,120  
247,880  
256,289  
256,632  
251,989  
276,888  
277,016  
256,289  
256,632  
251,989  
276,888  
277,016  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0