Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,005,555  
960,125  
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
819,709  
772,236  
710,473  
918,880  
992,233  
51,740  
8,458  
5,409  
31,073  
39,007  
0  
0  
0  
0  
0  
655,852  
647,673  
594,351  
812,290  
859,506  
111,434  
113,256  
102,247  
73,440  
92,644  
683  
2,850  
8,465  
2,076  
1,076  
185,846  
187,890  
227,913  
230,679  
247,990  
993  
1,490  
1,490  
990  
990  
13,728  
13,945  
12,395  
12,626  
12,735  
87,158  
87,811  
88,464  
89,116  
89,769  
0  
0  
0  
0  
0  
64,651  
64,651  
103,702  
104,438  
119,237  
19,315  
19,993  
21,863  
23,508  
25,260  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,005,555  
960,125  
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
750,047  
704,796  
682,097  
892,927  
988,233  
721,755  
672,423  
617,085  
661,673  
746,152  
28,291  
32,373  
65,012  
231,254  
242,082  
255,508  
255,330  
256,289  
256,632  
251,989  
255,508  
255,330  
256,289  
256,632  
251,989  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0