Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,229,944  
1,218,712  
1,245,791  
1,212,220  
1,184,007  
930,887  
747,800  
773,890  
740,323  
889,868  
36,627  
10,327  
86,247  
16,164  
17,385  
0  
0  
0  
0  
0  
774,808  
633,742  
601,775  
665,471  
803,022  
117,337  
103,030  
80,136  
57,056  
68,864  
2,115  
701  
5,732  
1,632  
597  
299,057  
470,912  
471,900  
471,898  
294,139  
975  
975  
975  
1,042  
967  
13,015  
13,393  
13,683  
12,478  
12,814  
90,421  
99,292  
99,945  
100,597  
94,632  
0  
0  
0  
0  
3,598  
167,837  
326,658  
324,804  
323,633  
147,241  
26,809  
30,594  
32,493  
34,148  
10,840  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
24,047  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,229,944  
1,218,712  
1,245,791  
1,212,220  
1,184,007  
953,057  
941,696  
971,497  
938,300  
911,367  
710,936  
693,816  
723,687  
633,087  
608,012  
242,120  
247,880  
247,810  
305,213  
303,355  
276,888  
277,016  
274,294  
273,921  
272,640  
276,888  
277,016  
274,294  
273,921  
272,640  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0