Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,240,223  
1,229,944  
1,218,712  
1,245,791  
1,212,220  
992,233  
930,887  
747,800  
773,890  
740,323  
39,007  
36,627  
10,327  
86,247  
16,164  
0  
0  
0  
0  
0  
859,506  
774,808  
633,742  
601,775  
665,471  
92,644  
117,337  
103,030  
80,136  
57,056  
1,076  
2,115  
701  
5,732  
1,632  
247,990  
299,057  
470,912  
471,900  
471,898  
990  
975  
975  
975  
1,042  
12,735  
13,015  
13,393  
13,683  
12,478  
89,769  
90,421  
99,292  
99,945  
100,597  
0  
0  
0  
0  
0  
119,237  
167,837  
326,658  
324,804  
323,633  
25,260  
26,809  
30,594  
32,493  
34,148  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,240,223  
1,229,944  
1,218,712  
1,245,791  
1,212,220  
988,233  
953,057  
941,696  
971,497  
938,300  
746,152  
710,936  
693,816  
723,687  
633,087  
242,082  
242,120  
247,880  
247,810  
305,213  
251,989  
276,888  
277,016  
274,294  
273,921  
251,989  
276,888  
277,016  
274,294  
273,921  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0