Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,212,220  
1,184,007  
1,095,696  
1,110,717  
956,154  
740,323  
889,868  
640,257  
655,370  
472,155  
16,164  
17,385  
37,532  
90,179  
5,539  
0  
0  
0  
0  
0  
665,471  
803,022  
520,998  
512,371  
425,455  
57,056  
68,864  
69,076  
52,656  
38,831  
1,632  
597  
12,651  
164  
2,329  
471,898  
294,139  
455,439  
455,347  
483,999  
1,042  
967  
0  
0  
0  
12,478  
12,814  
100,040  
100,931  
100,981  
100,597  
94,632  
8,218  
8,218  
8,218  
0  
3,598  
0  
0  
0  
323,633  
147,241  
309,932  
305,187  
331,185  
34,148  
10,840  
37,249  
41,011  
43,615  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
24,047  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,212,220  
1,184,007  
1,095,696  
1,110,717  
956,154  
938,300  
911,367  
886,107  
910,238  
727,877  
633,087  
608,012  
534,594  
738,399  
461,744  
305,213  
303,355  
351,514  
171,839  
266,133  
273,921  
272,640  
209,589  
200,479  
228,277  
273,921  
272,640  
209,589  
200,479  
228,277  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0