Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhà đất Cotec (CLG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
1,229,944  
 
710,473  
918,880  
992,233  
930,887  
 
5,409  
31,073  
39,007  
36,627  
 
0  
0  
0  
0  
 
594,351  
812,290  
859,506  
774,808  
 
102,247  
73,440  
92,644  
117,337  
 
8,465  
2,076  
1,076  
2,115  
 
227,913  
230,679  
247,990  
299,057  
 
1,490  
990  
990  
975  
 
12,395  
12,626  
12,735  
13,015  
 
88,464  
89,116  
89,769  
90,421  
 
0  
0  
0  
0  
 
103,702  
104,438  
119,237  
167,837  
 
21,863  
23,508  
25,260  
26,809  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
938,386  
1,149,559  
1,240,223  
1,229,944  
 
682,097  
892,927  
988,233  
953,057  
 
617,085  
661,673  
746,152  
710,936  
 
65,012  
231,254  
242,082  
242,120  
 
256,289  
256,632  
251,989  
276,888  
 
256,289  
256,632  
251,989  
276,888  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0