Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,013,586  
984,412  
807,037  
1,037,349  
775,688  
954,774  
916,683  
730,236  
950,169  
684,460  
110,829  
153,338  
40,965  
179,884  
12,398  
0  
0  
0  
0  
0  
382,276  
194,779  
192,409  
266,490  
168,631  
458,162  
566,354  
494,212  
503,446  
501,599  
3,507  
2,211  
2,649  
349  
1,832  
58,812  
67,729  
76,801  
87,181  
91,228  
3,320  
3,320  
3,320  
3,320  
3,320  
41,269  
50,913  
59,944  
70,288  
74,468  
0  
0  
0  
0  
0  
823  
444  
448  
173  
40  
13,400  
13,052  
13,089  
13,400  
13,400  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,013,586  
984,412  
807,037  
1,037,349  
775,688  
376,850  
364,217  
227,884  
432,435  
329,658  
376,850  
364,217  
227,884  
432,435  
329,658  
0  
0  
0  
0  
0  
636,736  
620,195  
579,154  
604,915  
446,030  
636,736  
620,195  
579,154  
604,915  
446,030  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0