Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
775,688  
861,879  
864,553  
908,384  
782,408  
684,460  
764,766  
761,815  
805,304  
663,252  
12,398  
24,028  
27,459  
11,017  
19,612  
0  
0  
0  
0  
0  
168,631  
164,881  
157,078  
209,387  
176,155  
501,599  
574,196  
576,903  
584,448  
466,824  
1,832  
1,662  
374  
452  
660  
91,228  
97,114  
102,739  
103,080  
119,156  
3,320  
3,320  
0  
0  
0  
74,468  
80,365  
89,239  
89,430  
98,869  
0  
0  
0  
0  
0  
40  
28  
0  
150  
37  
13,400  
13,400  
13,500  
13,500  
20,250  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
775,688  
861,879  
864,553  
908,384  
782,408  
329,658  
437,876  
467,690  
499,639  
403,554  
329,658  
437,876  
467,690  
499,639  
403,554  
0  
0  
0  
0  
0  
446,030  
424,003  
396,864  
408,746  
378,854  
446,030  
424,003  
396,864  
408,746  
378,854  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0