Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
850,874  
849,469  
962,100  
739,070  
827,828  
755,734  
750,572  
855,917  
624,732  
775,048  
20,344  
6,862  
4,043  
9,383  
53,690  
0  
0  
0  
0  
0  
202,911  
191,838  
226,447  
182,196  
203,728  
530,731  
550,742  
617,732  
431,695  
517,486  
1,747  
1,130  
7,695  
1,458  
143  
95,140  
98,898  
106,183  
114,338  
52,780  
0  
0  
0  
0  
0  
74,234  
78,124  
85,913  
94,088  
31,715  
0  
0  
0  
0  
0  
656  
523  
20  
0  
337  
20,250  
20,250  
20,250  
20,250  
19,798  
0  
0  
0  
0  
930  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
850,874  
849,469  
962,100  
739,070  
827,828  
487,898  
514,821  
612,031  
415,241  
514,441  
487,898  
514,821  
612,031  
415,241  
514,441  
0  
0  
0  
0  
0  
362,975  
334,649  
350,069  
323,829  
313,387  
362,975  
334,649  
350,069  
323,829  
313,387  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0