Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
864,553  
908,384  
782,408  
850,874  
849,469  
761,815  
805,304  
663,252  
755,734  
750,572  
27,459  
11,017  
19,612  
20,344  
6,862  
0  
0  
0  
0  
0  
157,078  
209,387  
176,155  
202,911  
191,838  
576,903  
584,448  
466,824  
530,731  
550,742  
374  
452  
660  
1,747  
1,130  
102,739  
103,080  
119,156  
95,140  
98,898  
0  
0  
0  
0  
0  
89,239  
89,430  
98,869  
74,234  
78,124  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
37  
656  
523  
13,500  
13,500  
20,250  
20,250  
20,250  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
864,553  
908,384  
782,408  
850,874  
849,469  
467,690  
499,639  
403,554  
487,898  
514,821  
467,690  
499,639  
403,554  
487,898  
514,821  
0  
0  
0  
0  
0  
396,864  
408,746  
378,854  
362,975  
334,649  
396,864  
408,746  
378,854  
362,975  
334,649  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0