Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
908,384  
782,408  
850,874  
849,469  
962,100  
805,304  
663,252  
755,734  
750,572  
855,917  
11,017  
19,612  
20,344  
6,862  
4,043  
0  
0  
0  
0  
0  
209,387  
176,155  
202,911  
191,838  
226,447  
584,448  
466,824  
530,731  
550,742  
617,732  
452  
660  
1,747  
1,130  
7,695  
103,080  
119,156  
95,140  
98,898  
106,183  
0  
0  
0  
0  
0  
89,430  
98,869  
74,234  
78,124  
85,913  
0  
0  
0  
0  
0  
150  
37  
656  
523  
20  
13,500  
20,250  
20,250  
20,250  
20,250  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
908,384  
782,408  
850,874  
849,469  
962,100  
499,639  
403,554  
487,898  
514,821  
612,031  
499,639  
403,554  
487,898  
514,821  
612,031  
0  
0  
0  
0  
0  
408,746  
378,854  
362,975  
334,649  
350,069  
408,746  
378,854  
362,975  
334,649  
350,069  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0