Công ty Cổ phần Cát Lợi (CLC: HOSTC) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Thuốc lá

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
807,037  
1,037,349  
775,688  
861,879  
864,553  
730,236  
950,169  
684,460  
764,766  
761,815  
40,965  
179,884  
12,398  
24,028  
27,459  
0  
0  
0  
0  
0  
192,409  
266,490  
168,631  
164,881  
157,078  
494,212  
503,446  
501,599  
574,196  
576,903  
2,649  
349  
1,832  
1,662  
374  
76,801  
87,181  
91,228  
97,114  
102,739  
3,320  
3,320  
3,320  
3,320  
0  
59,944  
70,288  
74,468  
80,365  
89,239  
0  
0  
0  
0  
0  
448  
173  
40  
28  
0  
13,089  
13,400  
13,400  
13,400  
13,500  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
807,037  
1,037,349  
775,688  
861,879  
864,553  
227,884  
432,435  
329,658  
437,876  
467,690  
227,884  
432,435  
329,658  
437,876  
467,690  
0  
0  
0  
0  
0  
579,154  
604,915  
446,030  
424,003  
396,864  
579,154  
604,915  
446,030  
424,003  
396,864  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0