Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
188,316  
205,135  
230,830  
205,729  
185,525  
116,695  
131,106  
155,035  
126,986  
102,946  
26,255  
39,472  
52,290  
34,065  
35,677  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
28,774  
28,949  
47,988  
59,946  
50,254  
56,625  
57,036  
49,794  
28,776  
12,986  
1,041  
1,648  
962  
199  
30  
71,621  
74,029  
75,796  
78,742  
82,578  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
53,273  
55,547  
56,444  
58,681  
62,902  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
575  
0  
15,069  
15,069  
15,806  
15,806  
15,806  
1,279  
1,413  
1,546  
1,680  
1,870  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
188,316  
205,135  
230,830  
205,729  
185,525  
103,264  
120,826  
143,647  
119,292  
100,432  
101,971  
120,117  
136,870  
110,514  
84,972  
1,293  
710  
6,777  
8,777  
15,460  
85,052  
84,309  
87,184  
86,437  
85,093  
85,052  
84,309  
87,184  
86,437  
85,093  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0