Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,729  
185,525  
176,989  
182,494  
198,381  
126,986  
102,946  
92,286  
95,533  
109,260  
34,065  
35,677  
33,932  
36,303  
29,193  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
12,129  
59,946  
50,254  
39,171  
43,778  
50,376  
28,776  
12,986  
13,178  
8,762  
13,973  
199  
30  
2,005  
2,690  
3,589  
78,742  
82,578  
84,703  
86,960  
89,121  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
58,681  
62,902  
64,669  
66,758  
68,958  
0  
0  
0  
0  
0  
575  
0  
0  
0  
0  
15,806  
15,806  
15,973  
15,950  
15,950  
1,680  
1,870  
2,061  
2,252  
2,213  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,729  
185,525  
176,989  
182,494  
198,381  
119,292  
100,432  
94,323  
96,625  
112,938  
110,514  
84,972  
74,001  
73,413  
89,726  
8,777  
15,460  
20,322  
23,212  
23,212  
86,437  
85,093  
82,666  
85,869  
85,443  
86,437  
85,093  
82,666  
85,869  
85,443  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0