Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
226,369  
219,784  
213,148  
197,872  
199,157  
122,792  
127,348  
167,814  
152,110  
152,966  
31,343  
36,938  
58,515  
69,362  
79,854  
11,600  
11,600  
11,600  
11,219  
4,000  
52,365  
54,102  
76,992  
50,991  
60,716  
22,438  
20,503  
19,889  
19,542  
8,303  
5,047  
4,206  
819  
996  
94  
103,577  
92,436  
45,333  
45,762  
46,191  
0  
0  
0  
0  
0  
73,529  
63,744  
17,834  
18,263  
18,692  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
27,565  
27,565  
27,499  
27,499  
27,499  
2,482  
1,127  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
226,369  
219,784  
213,148  
197,872  
199,157  
144,390  
134,058  
128,277  
115,146  
116,389  
102,224  
131,454  
125,704  
113,761  
111,516  
42,166  
2,604  
2,573  
1,385  
4,873  
81,978  
85,726  
84,871  
82,726  
82,768  
81,978  
85,726  
84,871  
82,726  
82,768  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0