Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
185,525  
176,989  
182,494  
198,381  
219,402  
102,946  
92,286  
95,533  
109,260  
118,252  
35,677  
33,932  
36,303  
29,193  
32,912  
4,000  
4,000  
4,000  
12,129  
12,106  
50,254  
39,171  
43,778  
50,376  
50,119  
12,986  
13,178  
8,762  
13,973  
18,665  
30  
2,005  
2,690  
3,589  
4,450  
82,578  
84,703  
86,960  
89,121  
101,150  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
0  
62,902  
64,669  
66,758  
68,958  
71,237  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,806  
15,973  
15,950  
15,950  
27,565  
1,870  
2,061  
2,252  
2,213  
2,348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
185,525  
176,989  
182,494  
198,381  
219,402  
100,432  
94,323  
96,625  
112,938  
135,615  
84,972  
74,001  
73,413  
89,726  
93,996  
15,460  
20,322  
23,212  
23,212  
41,619  
85,093  
82,666  
85,869  
85,443  
83,787  
85,093  
82,666  
85,869  
85,443  
83,787  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0