Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
219,402  
226,369  
219,784  
213,148  
 
118,252  
122,792  
127,348  
167,814  
 
32,912  
31,343  
36,938  
58,515  
 
12,106  
11,600  
11,600  
11,600  
 
50,119  
52,365  
54,102  
76,992  
 
18,665  
22,438  
20,503  
19,889  
 
4,450  
5,047  
4,206  
819  
 
101,150  
103,577  
92,436  
45,333  
 
0  
0  
0  
0  
 
71,237  
73,529  
63,744  
17,834  
 
0  
0  
0  
0  
 
0  
0  
0  
0  
 
27,565  
27,565  
27,565  
27,499  
 
2,348  
2,482  
1,127  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
219,402  
226,369  
219,784  
213,148  
 
135,615  
144,390  
134,058  
128,277  
 
93,996  
102,224  
131,454  
125,704  
 
41,619  
42,166  
2,604  
2,573  
 
83,787  
81,978  
85,726  
84,871  
 
83,787  
81,978  
85,726  
84,871  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0