Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,164  
188,316  
205,135  
230,830  
205,729  
141,732  
116,695  
131,106  
155,035  
126,986  
25,365  
26,255  
39,472  
52,290  
34,065  
9,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
65,344  
28,774  
28,949  
47,988  
59,946  
41,952  
56,625  
57,036  
49,794  
28,776  
71  
1,041  
1,648  
962  
199  
70,432  
71,621  
74,029  
75,796  
78,742  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
52,024  
53,273  
55,547  
56,444  
58,681  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
575  
15,069  
15,069  
15,069  
15,806  
15,806  
1,339  
1,279  
1,413  
1,546  
1,680  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,164  
188,316  
205,135  
230,830  
205,729  
124,989  
103,264  
120,826  
143,647  
119,292  
123,697  
101,971  
120,117  
136,870  
110,514  
1,293  
1,293  
710  
6,777  
8,777  
87,175  
85,052  
84,309  
87,184  
86,437  
87,175  
85,052  
84,309  
87,184  
86,437  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0