Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
182,494  
198,381  
219,402  
226,369  
219,784  
95,533  
109,260  
118,252  
122,792  
127,348  
36,303  
29,193  
32,912  
31,343  
36,938  
4,000  
12,129  
12,106  
11,600  
11,600  
43,778  
50,376  
50,119  
52,365  
54,102  
8,762  
13,973  
18,665  
22,438  
20,503  
2,690  
3,589  
4,450  
5,047  
4,206  
86,960  
89,121  
101,150  
103,577  
92,436  
2,000  
2,000  
0  
0  
0  
66,758  
68,958  
71,237  
73,529  
63,744  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
15,950  
15,950  
27,565  
27,565  
27,565  
2,252  
2,213  
2,348  
2,482  
1,127  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
182,494  
198,381  
219,402  
226,369  
219,784  
96,625  
112,938  
135,615  
144,390  
134,058  
73,413  
89,726  
93,996  
102,224  
131,454  
23,212  
23,212  
41,619  
42,166  
2,604  
85,869  
85,443  
83,787  
81,978  
85,726  
85,869  
85,443  
83,787  
81,978  
85,726  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0