Công ty Cổ phần COKYVINA (CKV: HNX) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,135  
230,830  
205,729  
185,525  
176,989  
131,106  
155,035  
126,986  
102,946  
92,286  
39,472  
52,290  
34,065  
35,677  
33,932  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
4,000  
28,949  
47,988  
59,946  
50,254  
39,171  
57,036  
49,794  
28,776  
12,986  
13,178  
1,648  
962  
199  
30  
2,005  
74,029  
75,796  
78,742  
82,578  
84,703  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
2,000  
55,547  
56,444  
58,681  
62,902  
64,669  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
575  
0  
0  
15,069  
15,806  
15,806  
15,806  
15,973  
1,413  
1,546  
1,680  
1,870  
2,061  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,135  
230,830  
205,729  
185,525  
176,989  
120,826  
143,647  
119,292  
100,432  
94,323  
120,117  
136,870  
110,514  
84,972  
74,001  
710  
6,777  
8,777  
15,460  
20,322  
84,309  
87,184  
86,437  
85,093  
82,666  
84,309  
87,184  
86,437  
85,093  
82,666  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0