Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
883,009  
986,040  
914,088  
971,584  
921,533  
621,836  
729,658  
665,383  
726,588  
674,046  
22,061  
19,499  
32,479  
16,008  
31,015  
0  
20,000  
20,000  
90,000  
90,000  
331,941  
387,991  
411,368  
429,943  
341,050  
256,294  
290,339  
199,282  
190,142  
211,472  
11,539  
11,829  
2,254  
495  
509  
261,173  
256,382  
248,705  
244,996  
247,488  
0  
0  
0  
0  
0  
77,171  
80,331  
73,991  
73,059  
75,864  
0  
0  
0  
0  
0  
12,414  
4,009  
2,224  
1,344  
1,335  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
12,335  
12,790  
13,237  
11,339  
11,036  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
883,009  
986,040  
914,088  
971,584  
921,533  
477,745  
561,619  
483,478  
597,962  
558,695  
458,600  
554,401  
477,079  
592,264  
551,413  
19,145  
7,218  
6,399  
5,698  
7,282  
405,264  
424,421  
430,610  
373,621  
362,839  
405,264  
424,421  
430,610  
373,621  
362,839  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0