Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
825,543  
814,481  
779,106  
811,973  
710,652  
562,912  
546,850  
526,142  
570,915  
453,687  
111,305  
108,243  
65,963  
78,455  
40,966  
0  
0  
0  
0  
0  
198,176  
204,349  
214,578  
261,897  
184,610  
252,080  
231,858  
227,554  
211,278  
213,136  
1,351  
2,400  
18,047  
19,285  
14,974  
262,631  
267,631  
252,964  
241,058  
256,965  
0  
0  
1,959  
-15,278  
-182  
85,485  
89,066  
84,785  
87,941  
86,802  
0  
0  
0  
0  
0  
2,674  
1,630  
2,048  
1,749  
6,266  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
15,219  
17,682  
4,919  
7,393  
4,826  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
825,543  
814,481  
779,106  
811,973  
710,652  
487,400  
480,676  
449,735  
437,553  
384,463  
469,655  
462,781  
437,628  
419,824  
364,995  
17,746  
17,895  
12,107  
17,729  
19,468  
338,143  
333,805  
329,371  
374,420  
326,189  
338,143  
333,805  
329,371  
374,420  
326,189  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0