Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
921,533  
856,192  
809,641  
825,543  
814,481  
674,046  
605,561  
554,859  
562,912  
546,850  
31,015  
37,801  
56,647  
111,305  
108,243  
90,000  
0  
0  
0  
0  
341,050  
326,976  
289,730  
198,176  
204,349  
211,472  
239,057  
207,418  
252,080  
231,858  
509  
1,727  
1,065  
1,351  
2,400  
247,488  
250,630  
254,782  
262,631  
267,631  
0  
0  
0  
0  
0  
75,864  
78,845  
82,228  
85,485  
89,066  
0  
0  
0  
0  
0  
1,335  
1,122  
913  
2,674  
1,630  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
11,036  
11,410  
12,387  
15,219  
17,682  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
921,533  
856,192  
809,641  
825,543  
814,481  
558,695  
508,610  
413,848  
487,400  
480,676  
551,413  
498,160  
403,398  
469,655  
462,781  
7,282  
10,450  
10,450  
17,746  
17,895  
362,839  
347,582  
395,793  
338,143  
333,805  
362,839  
347,582  
395,793  
338,143  
333,805  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0