Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
882,683  
883,009  
986,040  
914,088  
971,584  
612,670  
621,836  
729,658  
665,383  
726,588  
14,028  
22,061  
19,499  
32,479  
16,008  
0  
0  
20,000  
20,000  
90,000  
387,828  
331,941  
387,991  
411,368  
429,943  
202,101  
256,294  
290,339  
199,282  
190,142  
8,714  
11,539  
11,829  
2,254  
495  
270,013  
261,173  
256,382  
248,705  
244,996  
0  
0  
0  
0  
0  
78,231  
77,171  
80,331  
73,991  
73,059  
0  
0  
0  
0  
0  
20,970  
12,414  
4,009  
2,224  
1,344  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
11,558  
12,335  
12,790  
13,237  
11,339  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
882,683  
883,009  
986,040  
914,088  
971,584  
417,718  
477,745  
561,619  
483,478  
597,962  
395,182  
458,600  
554,401  
477,079  
592,264  
22,536  
19,145  
7,218  
6,399  
5,698  
464,965  
405,264  
424,421  
430,610  
373,621  
464,965  
405,264  
424,421  
430,610  
373,621  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0