Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
856,192  
809,641  
825,543  
814,481  
779,106  
605,561  
554,859  
562,912  
546,850  
526,142  
37,801  
56,647  
111,305  
108,243  
65,963  
0  
0  
0  
0  
0  
326,976  
289,730  
198,176  
204,349  
214,578  
239,057  
207,418  
252,080  
231,858  
227,554  
1,727  
1,065  
1,351  
2,400  
18,047  
250,630  
254,782  
262,631  
267,631  
252,964  
0  
0  
0  
0  
1,959  
78,845  
82,228  
85,485  
89,066  
84,785  
0  
0  
0  
0  
0  
1,122  
913  
2,674  
1,630  
2,048  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
11,410  
12,387  
15,219  
17,682  
4,919  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
856,192  
809,641  
825,543  
814,481  
779,106  
508,610  
413,848  
487,400  
480,676  
449,735  
498,160  
403,398  
469,655  
462,781  
437,628  
10,450  
10,450  
17,746  
17,895  
12,107  
347,582  
395,793  
338,143  
333,805  
329,371  
347,582  
395,793  
338,143  
333,805  
329,371  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0