Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
971,584  
921,533  
856,192  
809,641  
825,543  
726,588  
674,046  
605,561  
554,859  
562,912  
16,008  
31,015  
37,801  
56,647  
111,305  
90,000  
90,000  
0  
0  
0  
429,943  
341,050  
326,976  
289,730  
198,176  
190,142  
211,472  
239,057  
207,418  
252,080  
495  
509  
1,727  
1,065  
1,351  
244,996  
247,488  
250,630  
254,782  
262,631  
0  
0  
0  
0  
0  
73,059  
75,864  
78,845  
82,228  
85,485  
0  
0  
0  
0  
0  
1,344  
1,335  
1,122  
913  
2,674  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
11,339  
11,036  
11,410  
12,387  
15,219  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
971,584  
921,533  
856,192  
809,641  
825,543  
597,962  
558,695  
508,610  
413,848  
487,400  
592,264  
551,413  
498,160  
403,398  
469,655  
5,698  
7,282  
10,450  
10,450  
17,746  
373,621  
362,839  
347,582  
395,793  
338,143  
373,621  
362,839  
347,582  
395,793  
338,143  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0