Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
968,984  
882,683  
883,009  
986,040  
914,088  
687,851  
612,670  
621,836  
729,658  
665,383  
26,752  
14,028  
22,061  
19,499  
32,479  
0  
0  
0  
20,000  
20,000  
442,686  
387,828  
331,941  
387,991  
411,368  
213,993  
202,101  
256,294  
290,339  
199,282  
4,421  
8,714  
11,539  
11,829  
2,254  
281,132  
270,013  
261,173  
256,382  
248,705  
0  
0  
0  
0  
0  
88,050  
78,231  
77,171  
80,331  
73,991  
0  
0  
0  
0  
0  
21,504  
20,970  
12,414  
4,009  
2,224  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
12,325  
11,558  
12,335  
12,790  
13,237  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
968,984  
882,683  
883,009  
986,040  
914,088  
532,021  
417,718  
477,745  
561,619  
483,478  
506,134  
395,182  
458,600  
554,401  
477,079  
25,887  
22,536  
19,145  
7,218  
6,399  
436,962  
464,965  
405,264  
424,421  
430,610  
436,962  
464,965  
405,264  
424,421  
430,610  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0