Công ty Cổ phần cơ khí Đông Anh Licogi (CKD: UPCOM) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
986,040  
914,088  
971,584  
921,533  
856,192  
729,658  
665,383  
726,588  
674,046  
605,561  
19,499  
32,479  
16,008  
31,015  
37,801  
20,000  
20,000  
90,000  
90,000  
0  
387,991  
411,368  
429,943  
341,050  
326,976  
290,339  
199,282  
190,142  
211,472  
239,057  
11,829  
2,254  
495  
509  
1,727  
256,382  
248,705  
244,996  
247,488  
250,630  
0  
0  
0  
0  
0  
80,331  
73,991  
73,059  
75,864  
78,845  
0  
0  
0  
0  
0  
4,009  
2,224  
1,344  
1,335  
1,122  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
159,253  
12,790  
13,237  
11,339  
11,036  
11,410  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
986,040  
914,088  
971,584  
921,533  
856,192  
561,619  
483,478  
597,962  
558,695  
508,610  
554,401  
477,079  
592,264  
551,413  
498,160  
7,218  
6,399  
5,698  
7,282  
10,450  
424,421  
430,610  
373,621  
362,839  
347,582  
424,421  
430,610  
373,621  
362,839  
347,582  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0