Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
245,122  
217,931  
212,846  
254,437  
165,507  
176,222  
148,575  
139,328  
190,425  
151,432  
22,562  
18,572  
22,004  
30,006  
5,473  
0  
0  
0  
0  
0  
77,278  
89,110  
82,060  
131,130  
83,790  
71,551  
38,216  
33,731  
29,087  
59,314  
4,832  
2,677  
1,534  
202  
2,855  
68,899  
69,356  
73,517  
64,012  
14,075  
0  
0  
0  
0  
0  
22,356  
22,923  
24,279  
14,082  
9,938  
0  
0  
0  
0  
0  
3  
289  
205  
894  
3,278  
46,239  
45,798  
49,034  
49,034  
34  
301  
346  
0  
2  
825  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
245,122  
217,931  
212,846  
254,437  
165,507  
176,134  
144,839  
135,946  
177,540  
116,832  
126,551  
95,195  
83,929  
122,129  
116,054  
49,583  
49,644  
52,017  
55,411  
777  
68,988  
73,092  
76,899  
76,897  
48,676  
68,988  
73,092  
76,899  
76,897  
48,676  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0