Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
256,520  
245,122  
217,931  
212,846  
254,437  
185,492  
176,222  
148,575  
139,328  
190,425  
37,252  
22,562  
18,572  
22,004  
30,006  
0  
0  
0  
0  
0  
102,710  
77,278  
89,110  
82,060  
131,130  
44,976  
71,551  
38,216  
33,731  
29,087  
554  
4,832  
2,677  
1,534  
202  
71,028  
68,899  
69,356  
73,517  
64,012  
0  
0  
0  
0  
0  
21,371  
22,356  
22,923  
24,279  
14,082  
0  
0  
0  
0  
0  
122  
3  
289  
205  
894  
49,032  
46,239  
45,798  
49,034  
49,034  
503  
301  
346  
0  
2  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
256,520  
245,122  
217,931  
212,846  
254,437  
184,791  
176,134  
144,839  
135,946  
177,540  
135,768  
126,551  
95,195  
83,929  
122,129  
49,022  
49,583  
49,644  
52,017  
55,411  
71,729  
68,988  
73,092  
76,899  
76,897  
71,729  
68,988  
73,092  
76,899  
76,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0