Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
205,298  
226,415  
171,618  
198,015  
255,193  
190,614  
211,849  
157,437  
182,205  
236,140  
10,730  
17,440  
3,365  
22,690  
2,287  
0  
0  
0  
0  
0  
125,395  
132,920  
92,103  
111,878  
150,801  
54,091  
61,095  
60,782  
47,354  
82,445  
398  
394  
1,187  
284  
606  
14,684  
14,566  
14,181  
15,809  
19,053  
0  
0  
0  
0  
0  
12,227  
12,770  
13,535  
14,474  
15,933  
0  
0  
0  
0  
0  
1,433  
552  
401  
1,284  
433  
35  
35  
51  
51  
2,052  
989  
1,209  
194  
0  
636  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
205,298  
226,415  
171,618  
198,015  
255,193  
155,959  
178,064  
118,756  
145,188  
206,512  
147,723  
169,752  
118,756  
145,188  
202,449  
8,236  
8,312  
0  
0  
4,063  
49,338  
48,351  
52,862  
52,827  
48,681  
49,338  
48,351  
52,862  
52,827  
48,681  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0