Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
165,808  
163,589  
183,297  
205,298  
226,415  
153,185  
150,974  
170,258  
190,614  
211,849  
15,944  
11,473  
12,776  
10,730  
17,440  
0  
0  
0  
0  
0  
96,181  
104,097  
136,712  
125,395  
132,920  
39,537  
33,516  
20,577  
54,091  
61,095  
1,522  
1,888  
193  
398  
394  
12,624  
12,616  
13,039  
14,684  
14,566  
0  
0  
0  
0  
0  
10,385  
11,373  
12,155  
12,227  
12,770  
0  
0  
0  
0  
0  
2,196  
1,196  
849  
1,433  
552  
34  
35  
35  
35  
35  
8  
11  
0  
989  
1,209  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
165,808  
163,589  
183,297  
205,298  
226,415  
117,445  
110,707  
130,441  
155,959  
178,064  
114,232  
105,269  
122,129  
147,723  
169,752  
3,213  
5,438  
8,312  
8,236  
8,312  
48,363  
52,882  
52,856  
49,338  
48,351  
48,363  
52,882  
52,856  
49,338  
48,351  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0