Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
254,437  
165,507  
165,808  
163,589  
183,297  
190,425  
151,432  
153,185  
150,974  
170,258  
30,006  
5,473  
15,944  
11,473  
12,776  
0  
0  
0  
0  
0  
131,130  
83,790  
96,181  
104,097  
136,712  
29,087  
59,314  
39,537  
33,516  
20,577  
202  
2,855  
1,522  
1,888  
193  
64,012  
14,075  
12,624  
12,616  
13,039  
0  
0  
0  
0  
0  
14,082  
9,938  
10,385  
11,373  
12,155  
0  
0  
0  
0  
0  
894  
3,278  
2,196  
1,196  
849  
49,034  
34  
34  
35  
35  
2  
825  
8  
11  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
254,437  
165,507  
165,808  
163,589  
183,297  
177,540  
116,832  
117,445  
110,707  
130,441  
122,129  
116,054  
114,232  
105,269  
122,129  
55,411  
777  
3,213  
5,438  
8,312  
76,897  
48,676  
48,363  
52,882  
52,856  
76,897  
48,676  
48,363  
52,882  
52,856  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0