Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
212,846  
254,437  
165,507  
165,808  
163,589  
139,328  
190,425  
151,432  
153,185  
150,974  
22,004  
30,006  
5,473  
15,944  
11,473  
0  
0  
0  
0  
0  
82,060  
131,130  
83,790  
96,181  
104,097  
33,731  
29,087  
59,314  
39,537  
33,516  
1,534  
202  
2,855  
1,522  
1,888  
73,517  
64,012  
14,075  
12,624  
12,616  
0  
0  
0  
0  
0  
24,279  
14,082  
9,938  
10,385  
11,373  
0  
0  
0  
0  
0  
205  
894  
3,278  
2,196  
1,196  
49,034  
49,034  
34  
34  
35  
0  
2  
825  
8  
11  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
212,846  
254,437  
165,507  
165,808  
163,589  
135,946  
177,540  
116,832  
117,445  
110,707  
83,929  
122,129  
116,054  
114,232  
105,269  
52,017  
55,411  
777  
3,213  
5,438  
76,899  
76,897  
48,676  
48,363  
52,882  
76,899  
76,897  
48,676  
48,363  
52,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0