Công ty Cổ phần Cơ điện Miền Trung (CEMC) (CJC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
163,589  
183,297  
205,298  
226,415  
171,618  
150,974  
170,258  
190,614  
211,849  
157,437  
11,473  
12,776  
10,730  
17,440  
3,365  
0  
0  
0  
0  
0  
104,097  
136,712  
125,395  
132,920  
92,103  
33,516  
20,577  
54,091  
61,095  
60,782  
1,888  
193  
398  
394  
1,187  
12,616  
13,039  
14,684  
14,566  
14,181  
0  
0  
0  
0  
0  
11,373  
12,155  
12,227  
12,770  
13,535  
0  
0  
0  
0  
0  
1,196  
849  
1,433  
552  
401  
35  
35  
35  
35  
51  
11  
0  
989  
1,209  
194  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
163,589  
183,297  
205,298  
226,415  
171,618  
110,707  
130,441  
155,959  
178,064  
118,756  
105,269  
122,129  
147,723  
169,752  
118,756  
5,438  
8,312  
8,236  
8,312  
0  
52,882  
52,856  
49,338  
48,351  
52,862  
52,882  
52,856  
49,338  
48,351  
52,862  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0