Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
18,302,471  
10,158,046  
10,238,538  
16,333,260  
14,964,640  
4,545,542  
3,011,670  
3,679,136  
5,466,523  
4,362,296  
1,887,621  
744,285  
497,528  
2,342,701  
1,756,510  
220,174  
15,781  
151,548  
145,795  
153,505  
2,000,800  
1,907,444  
2,370,060  
1,972,566  
1,342,009  
158,354  
111,346  
453,807  
674,116  
780,519  
278,592  
232,813  
206,192  
331,346  
329,754  
13,756,929  
7,146,376  
6,559,402  
10,866,737  
10,602,344  
2,091,039  
902,743  
234,538  
1,382,012  
1,439,903  
5,084,008  
616,837  
714,259  
2,092,023  
2,176,329  
227,855  
228,867  
228,250  
229,264  
230,277  
3,120,023  
2,341,331  
1,985,285  
4,494,511  
3,967,365  
1,255,657  
2,633,966  
2,895,680  
2,032,225  
2,132,316  
1,978,346  
422,632  
501,390  
636,703  
656,154  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
18,302,471  
10,158,046  
10,238,538  
16,333,260  
14,964,640  
11,371,310  
5,842,105  
5,873,067  
10,302,995  
9,298,534  
2,435,290  
1,941,632  
1,866,939  
2,164,075  
1,570,070  
8,936,020  
3,900,473  
4,006,128  
8,138,920  
7,728,464  
6,931,161  
4,315,941  
4,365,471  
6,030,265  
5,666,107  
6,931,161  
4,315,941  
4,365,471  
6,030,265  
5,666,107  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0