Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,284,604  
21,407,194  
20,766,347  
20,283,790  
19,503,781  
7,389,670  
6,203,869  
5,186,489  
5,053,376  
4,959,636  
1,344,190  
1,478,687  
1,405,809  
1,319,183  
1,416,670  
330,797  
368,191  
289,432  
288,895  
215,483  
4,318,627  
3,301,596  
2,511,018  
2,491,024  
2,342,475  
1,289,649  
943,803  
870,208  
833,769  
708,634  
106,406  
111,592  
110,021  
120,505  
276,374  
14,894,934  
15,203,325  
15,579,858  
15,230,414  
14,544,145  
2,055,980  
2,208,428  
2,448,370  
2,538,221  
2,016,067  
5,354,789  
5,457,540  
5,533,092  
5,278,331  
5,397,701  
228,286  
229,301  
230,315  
231,330  
231,841  
3,652,860  
3,844,135  
3,844,892  
3,652,615  
3,413,528  
1,349,538  
1,163,440  
1,197,991  
1,147,896  
1,039,704  
2,253,480  
2,300,482  
2,325,198  
2,382,021  
2,445,305  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,284,604  
21,407,194  
20,766,347  
20,283,790  
19,503,781  
14,573,817  
13,721,074  
13,126,988  
12,648,559  
11,827,709  
5,041,866  
3,794,111  
4,070,904  
3,215,831  
3,142,767  
9,531,951  
9,926,963  
9,056,084  
9,432,728  
8,684,942  
7,710,787  
7,686,121  
7,639,358  
7,635,230  
7,676,072  
7,710,787  
7,686,121  
7,639,358  
7,635,230  
7,676,072  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0