Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,283,790  
19,503,781  
18,302,471  
10,158,046  
10,238,538  
5,053,376  
4,959,636  
4,545,542  
3,011,670  
3,679,136  
1,319,183  
1,416,670  
1,887,621  
744,285  
497,528  
288,895  
215,483  
220,174  
15,781  
151,548  
2,491,024  
2,342,475  
2,000,800  
1,907,444  
2,370,060  
833,769  
708,634  
158,354  
111,346  
453,807  
120,505  
276,374  
278,592  
232,813  
206,192  
15,230,414  
14,544,145  
13,756,929  
7,146,376  
6,559,402  
2,538,221  
2,016,067  
2,091,039  
902,743  
234,538  
5,278,331  
5,397,701  
5,084,008  
616,837  
714,259  
231,330  
231,841  
227,855  
228,867  
228,250  
3,652,615  
3,413,528  
3,120,023  
2,341,331  
1,985,285  
1,147,896  
1,039,704  
1,255,657  
2,633,966  
2,895,680  
2,382,021  
2,445,305  
1,978,346  
422,632  
501,390  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,283,790  
19,503,781  
18,302,471  
10,158,046  
10,238,538  
12,648,559  
11,827,709  
11,371,310  
5,842,105  
5,873,067  
3,215,831  
3,142,767  
2,435,290  
1,941,632  
1,866,939  
9,432,728  
8,684,942  
8,936,020  
3,900,473  
4,006,128  
7,635,230  
7,676,072  
6,931,161  
4,315,941  
4,365,471  
7,635,230  
7,676,072  
6,931,161  
4,315,941  
4,365,471  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0