Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,333,260  
14,964,640  
15,073,175  
13,144,232  
11,733,927  
5,466,523  
4,362,296  
4,671,311  
4,311,790  
3,432,635  
2,342,701  
1,756,510  
882,199  
1,089,816  
888,282  
145,795  
153,505  
1,195,977  
418,131  
242,472  
1,972,566  
1,342,009  
1,534,629  
2,018,339  
1,686,348  
674,116  
780,519  
747,297  
661,676  
532,582  
331,346  
329,754  
311,208  
123,829  
82,951  
10,866,737  
10,602,344  
10,401,864  
8,832,442  
8,301,292  
1,382,012  
1,439,903  
1,370,623  
1,473,957  
1,532,599  
2,092,023  
2,176,329  
2,257,826  
2,162,644  
2,235,537  
229,264  
230,277  
231,291  
232,305  
233,319  
4,494,511  
3,967,365  
3,724,694  
2,143,150  
1,560,246  
2,032,225  
2,132,316  
2,151,886  
2,147,741  
2,039,591  
636,703  
656,154  
665,545  
672,645  
699,999  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,333,260  
14,964,640  
15,073,175  
13,144,232  
11,733,927  
10,302,995  
9,298,534  
10,430,968  
8,497,258  
7,164,724  
2,164,075  
1,570,070  
1,672,764  
1,981,302  
1,658,670  
8,138,920  
7,728,464  
8,758,204  
6,515,957  
5,506,054  
6,030,265  
5,666,107  
4,642,207  
4,646,974  
4,569,203  
6,030,265  
5,666,107  
4,642,207  
4,646,974  
4,569,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0