Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
10,238,538  
16,333,260  
14,964,640  
15,073,175  
13,144,232  
3,679,136  
5,466,523  
4,362,296  
4,671,311  
4,311,790  
497,528  
2,342,701  
1,756,510  
882,199  
1,089,816  
151,548  
145,795  
153,505  
1,195,977  
418,131  
2,370,060  
1,972,566  
1,342,009  
1,534,629  
2,018,339  
453,807  
674,116  
780,519  
747,297  
661,676  
206,192  
331,346  
329,754  
311,208  
123,829  
6,559,402  
10,866,737  
10,602,344  
10,401,864  
8,832,442  
234,538  
1,382,012  
1,439,903  
1,370,623  
1,473,957  
714,259  
2,092,023  
2,176,329  
2,257,826  
2,162,644  
228,250  
229,264  
230,277  
231,291  
232,305  
1,985,285  
4,494,511  
3,967,365  
3,724,694  
2,143,150  
2,895,680  
2,032,225  
2,132,316  
2,151,886  
2,147,741  
501,390  
636,703  
656,154  
665,545  
672,645  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
10,238,538  
16,333,260  
14,964,640  
15,073,175  
13,144,232  
5,873,067  
10,302,995  
9,298,534  
10,430,968  
8,497,258  
1,866,939  
2,164,075  
1,570,070  
1,672,764  
1,981,302  
4,006,128  
8,138,920  
7,728,464  
8,758,204  
6,515,957  
4,365,471  
6,030,265  
5,666,107  
4,642,207  
4,646,974  
4,365,471  
6,030,265  
5,666,107  
4,642,207  
4,646,974  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0