Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
20,766,347  
20,283,790  
19,503,781  
18,302,471  
10,158,046  
5,186,489  
5,053,376  
4,959,636  
4,545,542  
3,011,670  
1,405,809  
1,319,183  
1,416,670  
1,887,621  
744,285  
289,432  
288,895  
215,483  
220,174  
15,781  
2,511,018  
2,491,024  
2,342,475  
2,000,800  
1,907,444  
870,208  
833,769  
708,634  
158,354  
111,346  
110,021  
120,505  
276,374  
278,592  
232,813  
15,579,858  
15,230,414  
14,544,145  
13,756,929  
7,146,376  
2,448,370  
2,538,221  
2,016,067  
2,091,039  
902,743  
5,533,092  
5,278,331  
5,397,701  
5,084,008  
616,837  
230,315  
231,330  
231,841  
227,855  
228,867  
3,844,892  
3,652,615  
3,413,528  
3,120,023  
2,341,331  
1,197,991  
1,147,896  
1,039,704  
1,255,657  
2,633,966  
2,325,198  
2,382,021  
2,445,305  
1,978,346  
422,632  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
20,766,347  
20,283,790  
19,503,781  
18,302,471  
10,158,046  
13,126,988  
12,648,559  
11,827,709  
11,371,310  
5,842,105  
4,070,904  
3,215,831  
3,142,767  
2,435,290  
1,941,632  
9,056,084  
9,432,728  
8,684,942  
8,936,020  
3,900,473  
7,639,358  
7,635,230  
7,676,072  
6,931,161  
4,315,941  
7,639,358  
7,635,230  
7,676,072  
6,931,161  
4,315,941  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0