Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (CII: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
22,180,659  
22,801,314  
22,284,604  
21,407,194  
20,766,347  
6,149,081  
7,182,434  
7,389,670  
6,203,869  
5,186,489  
489,533  
1,206,968  
1,344,190  
1,478,687  
1,405,809  
317,168  
394,736  
330,797  
368,191  
289,432  
4,309,585  
4,377,201  
4,318,627  
3,301,596  
2,511,018  
928,739  
1,116,739  
1,289,649  
943,803  
870,208  
104,057  
86,790  
106,406  
111,592  
110,021  
16,031,578  
15,618,880  
14,894,934  
15,203,325  
15,579,858  
2,464,782  
2,356,815  
2,055,980  
2,208,428  
2,448,370  
5,367,207  
5,456,923  
5,354,789  
5,457,540  
5,533,092  
223,606  
227,272  
228,286  
229,301  
230,315  
4,263,192  
3,850,264  
3,652,860  
3,844,135  
3,844,892  
1,563,525  
1,527,342  
1,349,538  
1,163,440  
1,197,991  
2,149,267  
2,200,264  
2,253,480  
2,300,482  
2,325,198  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
22,180,659  
22,801,314  
22,284,604  
21,407,194  
20,766,347  
14,480,077  
15,095,865  
14,573,817  
13,721,074  
13,126,988  
6,179,853  
5,773,052  
5,041,866  
3,794,111  
4,070,904  
8,300,224  
9,322,813  
9,531,951  
9,926,963  
9,056,084  
7,700,582  
7,705,449  
7,710,787  
7,686,121  
7,639,358  
7,700,582  
7,705,449  
7,710,787  
7,686,121  
7,639,358  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0