Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
698,145  
703,011  
661,989  
632,043  
611,960  
385,017  
385,928  
378,601  
380,547  
378,274  
764  
899  
1,114  
1,339  
1,821  
0  
0  
0  
0  
0  
84,640  
86,820  
71,527  
71,228  
66,002  
298,451  
294,765  
302,037  
304,152  
305,855  
1,162  
3,444  
3,923  
3,829  
4,596  
313,128  
317,083  
283,388  
251,496  
233,686  
0  
0  
0  
0  
0  
18,830  
22,333  
22,770  
23,043  
16,678  
0  
0  
0  
0  
0  
21,305  
21,437  
21,305  
20,123  
19,744  
270,518  
270,518  
236,518  
205,518  
194,500  
2,475  
2,796  
2,796  
2,812  
2,764  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
698,145  
703,011  
661,989  
632,043  
611,960  
481,803  
496,211  
452,991  
424,161  
405,617  
384,918  
399,138  
355,729  
326,711  
310,220  
96,885  
97,074  
97,262  
97,451  
95,397  
216,341  
206,800  
208,998  
207,882  
206,343  
216,341  
206,800  
208,998  
207,882  
206,343  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0