Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
733,690  
702,753  
698,145  
703,011  
661,989  
417,090  
388,524  
385,017  
385,928  
378,601  
813  
570  
764  
899  
1,114  
0  
0  
0  
0  
0  
85,989  
85,085  
84,640  
86,820  
71,527  
327,473  
302,016  
298,451  
294,765  
302,037  
2,815  
853  
1,162  
3,444  
3,923  
316,600  
314,229  
313,128  
317,083  
283,388  
0  
0  
0  
0  
0  
17,951  
18,393  
18,830  
22,333  
22,770  
0  
0  
0  
0  
0  
25,628  
22,814  
21,305  
21,437  
21,305  
270,518  
270,518  
270,518  
270,518  
236,518  
2,504  
2,504  
2,475  
2,796  
2,796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
733,690  
702,753  
698,145  
703,011  
661,989  
517,084  
486,201  
481,803  
496,211  
452,991  
420,576  
389,504  
384,918  
399,138  
355,729  
96,508  
96,697  
96,885  
97,074  
97,262  
216,606  
216,552  
216,341  
206,800  
208,998  
216,606  
216,552  
216,341  
206,800  
208,998  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0