Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
736,294  
733,690  
702,753  
698,145  
703,011  
420,812  
417,090  
388,524  
385,017  
385,928  
528  
813  
570  
764  
899  
0  
0  
0  
0  
0  
85,117  
85,989  
85,085  
84,640  
86,820  
332,841  
327,473  
302,016  
298,451  
294,765  
2,325  
2,815  
853  
1,162  
3,444  
315,483  
316,600  
314,229  
313,128  
317,083  
0  
0  
0  
0  
0  
17,509  
17,951  
18,393  
18,830  
22,333  
0  
0  
0  
0  
0  
24,953  
25,628  
22,814  
21,305  
21,437  
270,518  
270,518  
270,518  
270,518  
270,518  
2,504  
2,504  
2,504  
2,475  
2,796  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
736,294  
733,690  
702,753  
698,145  
703,011  
519,815  
517,084  
486,201  
481,803  
496,211  
423,496  
420,576  
389,504  
384,918  
399,138  
96,319  
96,508  
96,697  
96,885  
97,074  
216,479  
216,606  
216,552  
216,341  
206,800  
216,479  
216,606  
216,552  
216,341  
206,800  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0