Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
702,753  
698,145  
703,011  
661,989  
632,043  
388,524  
385,017  
385,928  
378,601  
380,547  
570  
764  
899  
1,114  
1,339  
0  
0  
0  
0  
0  
85,085  
84,640  
86,820  
71,527  
71,228  
302,016  
298,451  
294,765  
302,037  
304,152  
853  
1,162  
3,444  
3,923  
3,829  
314,229  
313,128  
317,083  
283,388  
251,496  
0  
0  
0  
0  
0  
18,393  
18,830  
22,333  
22,770  
23,043  
0  
0  
0  
0  
0  
22,814  
21,305  
21,437  
21,305  
20,123  
270,518  
270,518  
270,518  
236,518  
205,518  
2,504  
2,475  
2,796  
2,796  
2,812  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
702,753  
698,145  
703,011  
661,989  
632,043  
486,201  
481,803  
496,211  
452,991  
424,161  
389,504  
384,918  
399,138  
355,729  
326,711  
96,697  
96,885  
97,074  
97,262  
97,451  
216,552  
216,341  
206,800  
208,998  
207,882  
216,552  
216,341  
206,800  
208,998  
207,882  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0