Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
661,989  
632,043  
611,960  
603,495  
604,520  
378,601  
380,547  
378,274  
557,682  
568,827  
1,114  
1,339  
1,821  
4,390  
1,948  
0  
0  
0  
0  
0  
71,527  
71,228  
66,002  
246,135  
244,871  
302,037  
304,152  
305,855  
303,368  
318,735  
3,923  
3,829  
4,596  
3,789  
3,272  
283,388  
251,496  
233,686  
45,813  
35,693  
0  
0  
0  
0  
0  
22,770  
23,043  
16,678  
22,948  
8,097  
0  
0  
0  
0  
0  
21,305  
20,123  
19,744  
19,710  
24,100  
236,518  
205,518  
194,500  
500  
500  
2,796  
2,812  
2,764  
2,655  
2,996  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
661,989  
632,043  
611,960  
603,495  
604,520  
452,991  
424,161  
405,617  
397,779  
396,947  
355,729  
326,711  
310,220  
302,308  
301,403  
97,262  
97,451  
95,397  
95,470  
95,544  
208,998  
207,882  
206,343  
205,716  
207,574  
208,998  
207,882  
206,343  
205,716  
207,574  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0