Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
611,960  
603,495  
604,520  
421,662  
427,606  
378,274  
557,682  
568,827  
380,825  
387,577  
1,821  
4,390  
1,948  
4,220  
5,074  
0  
0  
0  
0  
0  
66,002  
246,135  
244,871  
62,945  
66,985  
305,855  
303,368  
318,735  
313,079  
314,236  
4,596  
3,789  
3,272  
583  
1,282  
233,686  
45,813  
35,693  
40,837  
40,029  
0  
0  
0  
0  
0  
16,678  
22,948  
8,097  
8,295  
8,548  
0  
0  
0  
0  
0  
19,744  
19,710  
24,100  
24,055  
23,653  
194,500  
500  
500  
3,489  
3,489  
2,764  
2,655  
2,996  
4,999  
4,340  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
611,960  
603,495  
604,520  
421,662  
427,606  
405,617  
397,779  
396,947  
398,673  
404,990  
310,220  
302,308  
301,403  
303,637  
310,062  
95,397  
95,470  
95,544  
95,036  
94,928  
206,343  
205,716  
207,574  
22,989  
22,616  
206,343  
205,716  
207,574  
22,989  
22,616  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0