Công ty Cổ phần COMA18 (CIG: HOSTC) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
421,662  
427,606  
432,298  
431,882  
408,866  
380,825  
387,577  
395,469  
388,051  
357,565  
4,220  
5,074  
6,072  
6,975  
7,517  
0  
0  
0  
0  
0  
62,945  
66,985  
84,118  
82,905  
76,072  
313,079  
314,236  
305,279  
298,171  
273,977  
583  
1,282  
0  
0  
0  
40,837  
40,029  
36,829  
43,831  
51,301  
0  
0  
0  
4,740  
4,740  
8,295  
8,548  
9,010  
8,904  
9,348  
0  
0  
0  
0  
0  
24,055  
23,653  
20,464  
20,236  
20,236  
3,489  
3,489  
3,489  
6,000  
6,000  
4,999  
4,340  
3,867  
3,952  
10,977  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
421,662  
427,606  
432,298  
431,882  
408,866  
398,673  
404,990  
409,060  
407,461  
371,422  
303,637  
310,062  
314,774  
316,500  
238,902  
95,036  
94,928  
94,286  
90,961  
132,520  
22,989  
22,616  
23,238  
24,421  
37,444  
22,989  
22,616  
23,238  
24,421  
37,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0