Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,366  
 
 
 
 
10,627  
 
 
 
 
1,510  
 
 
 
 
5,380  
 
 
 
 
2,711  
 
 
 
 
1,018  
 
 
 
 
7  
 
 
 
 
5,740  
 
 
 
 
330  
 
 
 
 
5,164  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
245  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,366  
 
 
 
 
11,821  
 
 
 
 
11,821  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,546  
 
 
 
 
4,546  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0