Công ty Cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng (CID: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
16,366  
16,156  
16,988  
14,839  
14,665  
10,627  
10,077  
11,034  
8,748  
8,370  
1,510  
1,267  
3,771  
3,389  
3,899  
5,380  
4,880  
3,000  
1,000  
0  
2,711  
2,902  
3,105  
2,880  
1,181  
1,018  
1,018  
900  
1,018  
1,065  
7  
10  
258  
460  
2,225  
5,740  
6,079  
5,954  
6,092  
6,295  
330  
330  
330  
330  
0  
5,164  
5,504  
5,624  
5,516  
5,965  
0  
0  
0  
0  
0  
245  
245  
0  
245  
0  
0  
0  
0  
0  
330  
0  
0  
0  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
16,366  
16,156  
16,988  
14,839  
14,665  
11,821  
11,553  
12,355  
10,218  
9,622  
11,821  
11,553  
12,355  
10,218  
8,613  
0  
0  
0  
0  
1,008  
4,546  
4,603  
4,633  
4,622  
5,044  
4,546  
4,603  
4,633  
4,622  
5,044  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0