Công ty Cổ phần Dịch vụ Sân bay Quốc tế Cam Ranh (CIA: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,881  
401,711  
452,181  
397,296  
 
200,163  
221,629  
262,607  
254,276  
 
141,707  
157,203  
160,747  
183,978  
 
22,640  
22,640  
22,640  
140  
 
26,624  
33,430  
27,514  
23,800  
 
3,380  
2,727  
44,115  
36,734  
 
5,812  
5,629  
7,591  
9,625  
 
180,718  
180,082  
189,574  
143,020  
 
0  
0  
0  
345  
 
122,794  
125,481  
128,953  
130,644  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,747  
1,516  
1,516  
959  
 
50,294  
49,000  
49,863  
0  
 
5,883  
4,085  
9,243  
11,073  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,881  
401,711  
452,181  
397,296  
 
112,285  
138,876  
199,307  
151,951  
 
49,422  
55,019  
111,440  
87,896  
 
62,863  
83,857  
87,866  
64,055  
 
268,596  
262,835  
252,875  
245,346  
 
268,596  
262,835  
252,875  
245,346  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0