Công ty Cổ phần Chiếu sáng công cộng Thành phố Hồ Chí Minh (CHS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
410,814  
410,977  
410,992  
472,683  
451,449  
303,588  
300,106  
288,475  
340,517  
322,461  
167,382  
167,331  
178,778  
112,392  
119,209  
0  
0  
0  
0  
0  
110,518  
100,989  
79,402  
204,030  
165,401  
25,097  
31,760  
29,496  
22,054  
34,322  
591  
26  
799  
2,041  
3,529  
107,225  
110,871  
122,516  
132,166  
128,988  
15,992  
15,992  
23,988  
29,988  
22,328  
24,000  
25,477  
26,957  
28,438  
30,077  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
67,234  
69,402  
71,571  
73,740  
76,583  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
410,814  
410,977  
410,992  
472,683  
451,449  
112,077  
108,300  
92,809  
159,321  
134,348  
112,077  
108,300  
92,809  
159,321  
134,348  
0  
0  
0  
0  
0  
298,737  
302,677  
318,183  
313,362  
317,101  
298,389  
302,329  
317,835  
313,015  
314,148  
348  
348  
348  
348  
2,953  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0