Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,146,047  
3,083,763  
2,890,304  
2,980,054  
3,165,908  
578,351  
478,051  
219,302  
275,168  
462,440  
419,620  
194,158  
118,832  
199,995  
362,742  
0  
0  
0  
900  
0  
151,091  
276,168  
93,117  
67,014  
54,422  
7,610  
7,717  
7,346  
7,252  
45,260  
31  
8  
8  
8  
16  
2,567,695  
2,605,712  
2,671,002  
2,704,886  
2,703,468  
0  
0  
0  
0  
0  
2,510,730  
2,547,405  
2,616,456  
2,655,065  
2,686,503  
0  
0  
0  
0  
0  
7,099  
6,354  
5,970  
4,977  
4,469  
0  
0  
0  
0  
0  
49,866  
51,954  
48,576  
44,843  
12,495  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,146,047  
3,083,763  
2,890,304  
2,980,054  
3,165,908  
1,336,761  
1,413,600  
1,441,055  
1,553,800  
1,732,642  
272,838  
295,977  
295,231  
354,276  
504,919  
1,063,923  
1,117,623  
1,145,823  
1,199,523  
1,227,723  
1,809,285  
1,670,162  
1,449,249  
1,426,254  
1,433,266  
1,809,285  
1,670,162  
1,449,249  
1,426,254  
1,433,266  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0