Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,890,304  
2,980,054  
3,165,908  
3,255,272  
3,132,159  
219,302  
275,168  
462,440  
513,526  
352,772  
118,832  
199,995  
362,742  
250,618  
188,101  
0  
900  
0  
0  
0  
93,117  
67,014  
54,422  
214,916  
117,599  
7,346  
7,252  
45,260  
47,984  
46,847  
8  
8  
16  
8  
224  
2,671,002  
2,704,886  
2,703,468  
2,741,746  
2,779,387  
0  
0  
0  
0  
0  
2,616,456  
2,655,065  
2,686,503  
2,722,551  
2,760,035  
0  
0  
0  
0  
0  
5,970  
4,977  
4,469  
4,469  
5,625  
0  
0  
0  
0  
0  
48,576  
44,843  
12,495  
14,726  
13,727  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,890,304  
2,980,054  
3,165,908  
3,255,272  
3,132,159  
1,441,055  
1,553,800  
1,732,642  
1,632,347  
1,670,104  
295,231  
354,276  
504,919  
350,924  
380,880  
1,145,823  
1,199,523  
1,227,723  
1,281,423  
1,289,223  
1,449,249  
1,426,254  
1,433,266  
1,622,925  
1,462,055  
1,449,249  
1,426,254  
1,433,266  
1,622,925  
1,462,055  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0