Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,827,605  
2,797,175  
3,105,531  
2,987,173  
2,976,434  
383,951  
382,644  
660,218  
499,353  
453,885  
263,142  
315,761  
501,319  
216,192  
368,566  
61,500  
26,500  
26,500  
191,563  
6,500  
50,644  
29,842  
123,148  
83,742  
71,085  
8,650  
8,852  
9,084  
7,849  
7,700  
15  
1,689  
167  
8  
33  
2,443,654  
2,414,531  
2,445,313  
2,487,820  
2,522,549  
0  
0  
0  
0  
0  
2,317,405  
2,354,916  
2,392,968  
2,434,958  
2,472,534  
0  
0  
0  
0  
0  
46,437  
6,242  
2,690  
3,077  
2,281  
0  
0  
0  
0  
0  
79,811  
53,373  
49,655  
49,785  
47,734  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,827,605  
2,797,175  
3,105,531  
2,987,173  
2,976,434  
1,181,372  
1,130,787  
1,226,634  
1,253,580  
1,310,173  
309,448  
230,663  
272,810  
271,556  
274,449  
871,923  
900,123  
953,823  
982,023  
1,035,723  
1,646,233  
1,666,388  
1,878,897  
1,733,593  
1,666,261  
1,646,233  
1,666,388  
1,878,897  
1,733,593  
1,666,261  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0