Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,105,531  
2,987,173  
2,976,434  
3,146,047  
3,083,763  
660,218  
499,353  
453,885  
578,351  
478,051  
501,319  
216,192  
368,566  
419,620  
194,158  
26,500  
191,563  
6,500  
0  
0  
123,148  
83,742  
71,085  
151,091  
276,168  
9,084  
7,849  
7,700  
7,610  
7,717  
167  
8  
33  
31  
8  
2,445,313  
2,487,820  
2,522,549  
2,567,695  
2,605,712  
0  
0  
0  
0  
0  
2,392,968  
2,434,958  
2,472,534  
2,510,730  
2,547,405  
0  
0  
0  
0  
0  
2,690  
3,077  
2,281  
7,099  
6,354  
0  
0  
0  
0  
0  
49,655  
49,785  
47,734  
49,866  
51,954  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,105,531  
2,987,173  
2,976,434  
3,146,047  
3,083,763  
1,226,634  
1,253,580  
1,310,173  
1,336,761  
1,413,600  
272,810  
271,556  
274,449  
272,838  
295,977  
953,823  
982,023  
1,035,723  
1,063,923  
1,117,623  
1,878,897  
1,733,593  
1,666,261  
1,809,285  
1,670,162  
1,878,897  
1,733,593  
1,666,261  
1,809,285  
1,670,162  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0