Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,797,175  
3,105,531  
2,987,173  
2,976,434  
3,146,047  
382,644  
660,218  
499,353  
453,885  
578,351  
315,761  
501,319  
216,192  
368,566  
419,620  
26,500  
26,500  
191,563  
6,500  
0  
29,842  
123,148  
83,742  
71,085  
151,091  
8,852  
9,084  
7,849  
7,700  
7,610  
1,689  
167  
8  
33  
31  
2,414,531  
2,445,313  
2,487,820  
2,522,549  
2,567,695  
0  
0  
0  
0  
0  
2,354,916  
2,392,968  
2,434,958  
2,472,534  
2,510,730  
0  
0  
0  
0  
0  
6,242  
2,690  
3,077  
2,281  
7,099  
0  
0  
0  
0  
0  
53,373  
49,655  
49,785  
47,734  
49,866  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,797,175  
3,105,531  
2,987,173  
2,976,434  
3,146,047  
1,130,787  
1,226,634  
1,253,580  
1,310,173  
1,336,761  
230,663  
272,810  
271,556  
274,449  
272,838  
900,123  
953,823  
982,023  
1,035,723  
1,063,923  
1,666,388  
1,878,897  
1,733,593  
1,666,261  
1,809,285  
1,666,388  
1,878,897  
1,733,593  
1,666,261  
1,809,285  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0