Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,987,173  
2,976,434  
3,146,047  
3,083,763  
2,890,304  
499,353  
453,885  
578,351  
478,051  
219,302  
216,192  
368,566  
419,620  
194,158  
118,832  
191,563  
6,500  
0  
0  
0  
83,742  
71,085  
151,091  
276,168  
93,117  
7,849  
7,700  
7,610  
7,717  
7,346  
8  
33  
31  
8  
8  
2,487,820  
2,522,549  
2,567,695  
2,605,712  
2,671,002  
0  
0  
0  
0  
0  
2,434,958  
2,472,534  
2,510,730  
2,547,405  
2,616,456  
0  
0  
0  
0  
0  
3,077  
2,281  
7,099  
6,354  
5,970  
0  
0  
0  
0  
0  
49,785  
47,734  
49,866  
51,954  
48,576  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,987,173  
2,976,434  
3,146,047  
3,083,763  
2,890,304  
1,253,580  
1,310,173  
1,336,761  
1,413,600  
1,441,055  
271,556  
274,449  
272,838  
295,977  
295,231  
982,023  
1,035,723  
1,063,923  
1,117,623  
1,145,823  
1,733,593  
1,666,261  
1,809,285  
1,670,162  
1,449,249  
1,733,593  
1,666,261  
1,809,285  
1,670,162  
1,449,249  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0