Công ty Cổ phần Thủy điện miền Trung (CHP: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,848,967  
2,680,952  
2,827,605  
2,797,175  
3,105,531  
353,108  
222,316  
383,951  
382,644  
660,218  
919  
53,777  
263,142  
315,761  
501,319  
6,500  
6,500  
61,500  
26,500  
26,500  
333,874  
153,282  
50,644  
29,842  
123,148  
9,109  
8,751  
8,650  
8,852  
9,084  
2,707  
8  
15  
1,689  
167  
2,495,858  
2,458,636  
2,443,654  
2,414,531  
2,445,313  
0  
0  
0  
0  
0  
2,248,283  
2,281,016  
2,317,405  
2,354,916  
2,392,968  
0  
0  
0  
0  
0  
165,681  
95,119  
46,437  
6,242  
2,690  
0  
0  
0  
0  
0  
81,895  
82,501  
79,811  
53,373  
49,655  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,848,967  
2,680,952  
2,827,605  
2,797,175  
3,105,531  
1,088,086  
1,060,623  
1,181,372  
1,130,787  
1,226,634  
220,063  
242,400  
309,448  
230,663  
272,810  
868,023  
818,223  
871,923  
900,123  
953,823  
1,760,880  
1,620,329  
1,646,233  
1,666,388  
1,878,897  
1,760,880  
1,620,329  
1,646,233  
1,666,388  
1,878,897  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0