Công ty cổ phần xây dựng số 5 Hà Nội (CH5: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
150,427  
 
 
 
 
100,970  
 
 
 
 
34,622  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
23,117  
 
 
 
 
42,260  
 
 
 
 
971  
 
 
 
 
49,458  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
49,102  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
182  
 
 
 
 
127  
 
 
 
 
47  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
150,427  
 
 
 
 
73,275  
 
 
 
 
73,275  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
77,152  
 
 
 
 
77,152  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0