Công ty cổ phần Sành sứ Thủy tinh Việt Nam (CGV: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
80,218  
 
 
 
 
23,674  
 
 
 
 
2,349  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
12,495  
 
 
 
 
7,072  
 
 
 
 
1,758  
 
 
 
 
56,544  
 
 
 
 
145  
 
 
 
 
12,097  
 
 
 
 
4,212  
 
 
 
 
2,732  
 
 
 
 
37,281  
 
 
 
 
77  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
80,218  
 
 
 
 
8,558  
 
 
 
 
8,558  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
71,660  
 
 
 
 
71,660  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0