CTCP Dược phẩm Cần Giờ (CGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
331,644  
321,357  
 
 
 
251,247  
240,216  
 
 
 
6,019  
4,530  
 
 
 
5,000  
5,000  
 
 
 
134,113  
102,060  
 
 
 
101,571  
126,279  
 
 
 
4,544  
2,346  
 
 
 
80,397  
81,141  
 
 
 
2,031  
2,128  
 
 
 
17,433  
60,098  
 
 
 
36,543  
0  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
0  
6,000  
 
 
 
24,390  
12,916  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
331,644  
321,357  
 
 
 
286,930  
301,410  
 
 
 
210,703  
203,705  
 
 
 
76,227  
97,705  
 
 
 
44,714  
19,947  
 
 
 
44,714  
19,947  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0