CTCP Dược phẩm Cần Giờ (CGP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
321,357  
 
 
 
 
240,216  
 
 
 
 
4,530  
 
 
 
 
5,000  
 
 
 
 
102,060  
 
 
 
 
126,279  
 
 
 
 
2,346  
 
 
 
 
81,141  
 
 
 
 
2,128  
 
 
 
 
60,098  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
6,000  
 
 
 
 
12,916  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
321,357  
 
 
 
 
301,410  
 
 
 
 
203,705  
 
 
 
 
97,705  
 
 
 
 
19,947  
 
 
 
 
19,947  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0