Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
93,953  
91,189  
78,070  
84,563  
86,275  
64,673  
63,674  
53,770  
62,147  
63,826  
648  
2,767  
13,137  
216  
245  
0  
0  
0  
0  
0  
32,222  
30,524  
9,005  
25,371  
23,583  
31,337  
29,945  
31,406  
36,295  
39,467  
466  
437  
221  
265  
532  
29,280  
27,515  
24,300  
22,416  
22,449  
0  
0  
0  
0  
0  
17,497  
17,344  
18,783  
16,856  
16,686  
0  
0  
0  
0  
0  
6,091  
4,727  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,692  
5,444  
5,517  
5,560  
5,762  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
93,953  
91,189  
78,070  
84,563  
86,275  
32,648  
31,359  
18,483  
18,091  
16,321  
32,532  
31,304  
18,404  
18,091  
16,321  
116  
55  
80  
0  
0  
61,306  
59,830  
59,586  
66,473  
69,954  
61,306  
59,830  
59,586  
66,473  
69,954  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0