Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
91,188  
78,070  
84,563  
86,275  
79,956  
63,673  
53,770  
62,147  
63,826  
55,272  
2,767  
13,137  
216  
245  
163  
0  
0  
0  
0  
0  
30,524  
9,005  
25,371  
23,583  
18,776  
29,945  
31,406  
36,295  
39,467  
35,989  
437  
221  
265  
532  
344  
27,515  
24,300  
22,416  
22,449  
24,683  
0  
0  
0  
0  
1,570  
17,344  
18,783  
16,856  
16,686  
17,179  
0  
0  
0  
0  
0  
4,727  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,444  
5,517  
5,560  
5,762  
5,934  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
91,188  
78,070  
84,563  
86,275  
79,956  
31,076  
18,483  
18,091  
16,321  
11,578  
31,021  
18,404  
18,091  
16,321  
11,578  
55  
80  
0  
0  
0  
60,112  
59,586  
66,473  
69,954  
68,377  
60,112  
59,586  
66,473  
69,954  
68,377  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0