Công ty Cổ phần Tech - Vina (CET: HNX) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Hóa chất

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
99,705  
93,953  
91,189  
78,070  
84,563  
68,553  
64,673  
63,674  
53,770  
62,147  
526  
648  
2,767  
13,137  
216  
0  
0  
0  
0  
0  
33,081  
32,222  
30,524  
9,005  
25,371  
34,776  
31,337  
29,945  
31,406  
36,295  
170  
466  
437  
221  
265  
31,152  
29,280  
27,515  
24,300  
22,416  
0  
0  
0  
0  
0  
17,462  
17,497  
17,344  
18,783  
16,856  
0  
0  
0  
0  
0  
8,214  
6,091  
4,727  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
5,476  
5,692  
5,444  
5,517  
5,560  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
99,705  
93,953  
91,189  
78,070  
84,563  
33,010  
32,648  
31,359  
18,483  
18,091  
32,811  
32,532  
31,304  
18,404  
18,091  
199  
116  
55  
80  
0  
66,696  
61,306  
59,830  
59,586  
66,473  
66,696  
61,306  
59,830  
59,586  
66,473  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0