Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,652,264  
5,174,714  
4,182,178  
4,048,746  
3,845,534  
3,485,258  
3,444,371  
2,484,190  
2,284,025  
2,083,410  
444,097  
279,313  
118,447  
103,802  
121,150  
359,900  
513,500  
18,500  
510  
106,010  
1,386,813  
1,437,094  
1,414,460  
1,499,682  
1,229,612  
1,256,574  
1,170,917  
909,970  
662,469  
609,903  
37,873  
43,547  
22,812  
17,561  
16,735  
2,167,007  
1,730,343  
1,697,989  
1,764,722  
1,762,124  
89,232  
106,964  
106,964  
27,574  
31,437  
1,213,333  
1,183,684  
1,171,389  
1,100,843  
967,463  
141,068  
150,177  
152,027  
153,332  
289,613  
415,481  
10,995  
9,101  
217,877  
192,719  
1,600  
33,200  
3,200  
1,600  
1,600  
306,292  
245,323  
255,308  
263,496  
279,293  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,652,264  
5,174,714  
4,182,178  
4,048,746  
3,845,534  
3,414,037  
3,005,332  
2,605,136  
2,613,416  
2,280,184  
2,326,823  
1,742,071  
1,427,687  
1,447,604  
1,219,425  
1,087,214  
1,263,261  
1,177,449  
1,165,812  
1,060,760  
2,238,227  
2,169,382  
1,577,042  
1,435,330  
1,565,350  
2,238,227  
2,169,382  
1,577,042  
1,435,330  
1,565,350  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0