Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
7,408,884  
6,409,774  
5,652,264  
5,174,714  
4,182,178  
5,115,398  
4,189,734  
3,485,258  
3,444,371  
2,484,190  
382,480  
824,232  
444,097  
279,313  
118,447  
1,548,900  
411,900  
359,900  
513,500  
18,500  
1,396,245  
1,459,678  
1,386,813  
1,437,094  
1,414,460  
1,712,290  
1,439,771  
1,256,574  
1,170,917  
909,970  
75,483  
54,154  
37,873  
43,547  
22,812  
2,293,486  
2,220,039  
2,167,007  
1,730,343  
1,697,989  
4,717  
74,775  
89,232  
106,964  
106,964  
1,213,665  
1,216,870  
1,213,333  
1,183,684  
1,171,389  
149,815  
139,802  
141,068  
150,177  
152,027  
576,298  
439,083  
415,481  
10,995  
9,101  
1,600  
1,600  
1,600  
33,200  
3,200  
347,392  
347,910  
306,292  
245,323  
255,308  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
7,408,884  
6,409,774  
5,652,264  
5,174,714  
4,182,178  
5,080,579  
4,121,101  
3,414,037  
3,005,332  
2,605,136  
4,143,295  
3,037,548  
2,326,823  
1,742,071  
1,427,687  
937,284  
1,083,553  
1,087,214  
1,263,261  
1,177,449  
2,328,306  
2,288,672  
2,238,227  
2,169,382  
1,577,042  
2,328,306  
2,288,672  
2,238,227  
2,169,382  
1,577,042  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0