Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
5,174,714  
4,182,178  
4,048,746  
3,845,534  
3,391,714  
3,444,371  
2,484,190  
2,284,025  
2,083,410  
2,051,848  
279,313  
118,447  
103,802  
121,150  
99,163  
513,500  
18,500  
510  
106,010  
101,510  
1,437,094  
1,414,460  
1,499,682  
1,229,612  
1,180,527  
1,170,917  
909,970  
662,469  
609,903  
601,328  
43,547  
22,812  
17,561  
16,735  
69,321  
1,730,343  
1,697,989  
1,764,722  
1,762,124  
1,339,866  
106,964  
106,964  
27,574  
31,437  
27,073  
1,183,684  
1,171,389  
1,100,843  
967,463  
841,117  
150,177  
152,027  
153,332  
289,613  
155,768  
10,995  
9,101  
217,877  
192,719  
190,860  
33,200  
3,200  
1,600  
1,600  
0  
245,323  
255,308  
263,496  
279,293  
125,048  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
5,174,714  
4,182,178  
4,048,746  
3,845,534  
3,391,714  
3,005,332  
2,605,136  
2,613,416  
2,280,184  
1,908,018  
1,742,071  
1,427,687  
1,447,604  
1,219,425  
975,758  
1,263,261  
1,177,449  
1,165,812  
1,060,760  
932,260  
2,169,382  
1,577,042  
1,435,330  
1,565,350  
1,483,696  
2,169,382  
1,577,042  
1,435,330  
1,565,350  
1,483,696  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0