Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
4,048,746  
3,845,534  
3,391,714  
3,096,951  
2,777,327  
2,284,025  
2,083,410  
2,051,848  
1,789,678  
1,419,923  
103,802  
121,150  
99,163  
79,650  
41,278  
510  
106,010  
101,510  
100,510  
10  
1,499,682  
1,229,612  
1,180,527  
952,330  
701,074  
662,469  
609,903  
601,328  
587,378  
604,668  
17,561  
16,735  
69,321  
69,810  
72,893  
1,764,722  
1,762,124  
1,339,866  
1,307,272  
1,357,403  
27,574  
31,437  
27,073  
27,420  
27,421  
1,100,843  
967,463  
841,117  
848,780  
905,988  
153,332  
289,613  
155,768  
156,726  
157,756  
217,877  
192,719  
190,860  
152,920  
136,105  
1,600  
1,600  
0  
0  
0  
263,496  
279,293  
125,048  
121,426  
130,134  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
4,048,746  
3,845,534  
3,391,714  
3,096,951  
2,777,327  
2,613,416  
2,280,184  
1,908,018  
1,705,694  
1,787,296  
1,447,604  
1,219,425  
975,758  
803,605  
864,203  
1,165,812  
1,060,760  
932,260  
902,088  
923,093  
1,435,330  
1,565,350  
1,483,696  
1,391,257  
990,031  
1,435,330  
1,565,350  
1,483,696  
1,391,257  
990,031  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0