Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
6,409,774  
5,652,264  
5,174,714  
4,182,178  
4,048,746  
4,189,734  
3,485,258  
3,444,371  
2,484,190  
2,284,025  
824,232  
444,097  
279,313  
118,447  
103,802  
411,900  
359,900  
513,500  
18,500  
510  
1,459,678  
1,386,813  
1,437,094  
1,414,460  
1,499,682  
1,439,771  
1,256,574  
1,170,917  
909,970  
662,469  
54,154  
37,873  
43,547  
22,812  
17,561  
2,220,039  
2,167,007  
1,730,343  
1,697,989  
1,764,722  
74,775  
89,232  
106,964  
106,964  
27,574  
1,216,870  
1,213,333  
1,183,684  
1,171,389  
1,100,843  
139,802  
141,068  
150,177  
152,027  
153,332  
439,083  
415,481  
10,995  
9,101  
217,877  
1,600  
1,600  
33,200  
3,200  
1,600  
347,910  
306,292  
245,323  
255,308  
263,496  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
6,409,774  
5,652,264  
5,174,714  
4,182,178  
4,048,746  
4,121,101  
3,414,037  
3,005,332  
2,605,136  
2,613,416  
3,037,548  
2,326,823  
1,742,071  
1,427,687  
1,447,604  
1,083,553  
1,087,214  
1,263,261  
1,177,449  
1,165,812  
2,288,672  
2,238,227  
2,169,382  
1,577,042  
1,435,330  
2,288,672  
2,238,227  
2,169,382  
1,577,042  
1,435,330  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0