Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,703,385  
8,422,490  
7,814,211  
7,408,884  
6,409,774  
5,792,556  
5,386,470  
5,356,842  
5,115,398  
4,189,734  
503,653  
358,811  
362,404  
382,480  
824,232  
1,167,000  
1,163,400  
1,333,400  
1,548,900  
411,900  
1,572,130  
1,476,387  
1,592,795  
1,396,245  
1,459,678  
2,390,454  
2,244,364  
1,964,300  
1,712,290  
1,439,771  
159,318  
143,508  
103,944  
75,483  
54,154  
2,910,829  
3,036,020  
2,457,369  
2,293,486  
2,220,039  
3,570  
92,022  
4,665  
4,717  
74,775  
1,366,481  
1,202,440  
1,206,957  
1,213,665  
1,216,870  
187,282  
188,531  
148,587  
149,815  
139,802  
1,035,372  
1,167,244  
729,638  
576,298  
439,083  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
316,525  
384,182  
365,921  
347,392  
347,910  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,703,385  
8,422,490  
7,814,211  
7,408,884  
6,409,774  
6,408,899  
5,951,211  
5,404,922  
5,080,579  
4,121,101  
5,249,636  
4,878,294  
4,418,762  
4,143,295  
3,037,548  
1,159,263  
1,072,917  
986,160  
937,284  
1,083,553  
2,294,486  
2,471,279  
2,409,289  
2,328,306  
2,288,672  
2,294,486  
2,471,279  
2,409,289  
2,328,306  
2,288,672  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0