Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,845,534  
3,391,714  
3,096,951  
2,777,327  
2,667,258  
2,083,410  
2,051,848  
1,789,678  
1,419,923  
1,290,743  
121,150  
99,163  
79,650  
41,278  
44,639  
106,010  
101,510  
100,510  
10  
29,360  
1,229,612  
1,180,527  
952,330  
701,074  
672,492  
609,903  
601,328  
587,378  
604,668  
472,468  
16,735  
69,321  
69,810  
72,893  
71,784  
1,762,124  
1,339,866  
1,307,272  
1,357,403  
1,376,515  
31,437  
27,073  
27,420  
27,421  
27,418  
967,463  
841,117  
848,780  
905,988  
46,044  
289,613  
155,768  
156,726  
157,756  
158,675  
192,719  
190,860  
152,920  
136,105  
1,021,888  
1,600  
0  
0  
0  
17,900  
279,293  
125,048  
121,426  
130,134  
104,590  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,845,534  
3,391,714  
3,096,951  
2,777,327  
2,667,258  
2,280,184  
1,908,018  
1,705,694  
1,787,296  
1,568,843  
1,219,425  
975,758  
803,605  
864,203  
596,749  
1,060,760  
932,260  
902,088  
923,093  
972,094  
1,565,350  
1,483,696  
1,391,257  
990,031  
1,098,415  
1,565,350  
1,483,696  
1,391,257  
990,031  
1,098,415  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0