Công ty Cổ phần Đầu tư C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015 Q2/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
3,096,951  
2,777,327  
2,667,258  
2,042,085  
1,731,549  
1,789,678  
1,419,923  
1,290,743  
885,126  
926,677  
79,650  
41,278  
44,639  
58,795  
74,469  
100,510  
10  
29,360  
860  
41,310  
952,330  
701,074  
672,492  
425,277  
448,953  
587,378  
604,668  
472,468  
359,235  
340,955  
69,810  
72,893  
71,784  
40,960  
20,989  
1,307,272  
1,357,403  
1,376,515  
1,156,958  
804,873  
27,420  
27,421  
27,418  
28,741  
27,697  
848,780  
905,988  
46,044  
43,084  
37,474  
156,726  
157,756  
158,675  
159,629  
160,584  
152,920  
136,105  
1,021,888  
688,978  
446,892  
0  
0  
17,900  
126,748  
17,900  
121,426  
130,134  
104,590  
109,779  
114,327  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
3,096,951  
2,777,327  
2,667,258  
2,042,085  
1,731,549  
1,705,694  
1,787,296  
1,568,843  
1,057,986  
780,315  
803,605  
864,203  
596,749  
289,122  
138,656  
902,088  
923,093  
972,094  
768,864  
641,659  
1,391,257  
990,031  
1,098,415  
984,099  
951,234  
1,391,257  
990,031  
1,098,415  
984,099  
951,234  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0