Công ty Cổ phần Tập Đoàn C.E.O (CEO: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
8,422,490  
7,814,211  
7,408,884  
6,409,774  
5,652,264  
5,386,470  
5,356,842  
5,115,398  
4,189,734  
3,485,258  
358,811  
362,404  
382,480  
824,232  
444,097  
1,163,400  
1,333,400  
1,548,900  
411,900  
359,900  
1,476,387  
1,592,795  
1,396,245  
1,459,678  
1,386,813  
2,244,364  
1,964,300  
1,712,290  
1,439,771  
1,256,574  
143,508  
103,944  
75,483  
54,154  
37,873  
3,036,020  
2,457,369  
2,293,486  
2,220,039  
2,167,007  
92,022  
4,665  
4,717  
74,775  
89,232  
1,202,440  
1,206,957  
1,213,665  
1,216,870  
1,213,333  
188,531  
148,587  
149,815  
139,802  
141,068  
1,167,244  
729,638  
576,298  
439,083  
415,481  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
1,600  
384,182  
365,921  
347,392  
347,910  
306,292  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
8,422,490  
7,814,211  
7,408,884  
6,409,774  
5,652,264  
5,951,211  
5,404,922  
5,080,579  
4,121,101  
3,414,037  
4,878,294  
4,418,762  
4,143,295  
3,037,548  
2,326,823  
1,072,917  
986,160  
937,284  
1,083,553  
1,087,214  
2,471,279  
2,409,289  
2,328,306  
2,288,672  
2,238,227  
2,471,279  
2,409,289  
2,328,306  
2,288,672  
2,238,227  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0