Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,241,635  
2,188,359  
2,224,227  
1,947,933  
1,958,554  
1,944,060  
1,859,702  
1,887,662  
1,604,857  
1,631,428  
11,888  
36,105  
85,948  
162,148  
18,827  
0  
0  
0  
0  
0  
1,169,507  
1,108,379  
988,732  
682,000  
834,199  
754,416  
711,135  
798,844  
752,378  
761,856  
8,249  
4,083  
14,137  
8,330  
16,547  
297,575  
328,657  
336,565  
343,076  
327,126  
9,653  
24,441  
25,337  
25,678  
5,193  
98,650  
101,040  
103,491  
106,985  
109,858  
4,997  
4,997  
4,997  
4,997  
4,997  
0  
997  
1,401  
1,281  
888  
120,000  
120,000  
120,000  
120,000  
120,000  
64,275  
77,181  
81,339  
84,134  
86,190  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,241,635  
2,188,359  
2,224,227  
1,947,933  
1,958,554  
1,771,365  
1,718,806  
1,744,483  
1,471,698  
1,445,351  
1,513,824  
1,713,396  
1,738,496  
1,464,601  
1,435,864  
257,541  
5,411  
5,987  
7,097  
9,487  
470,270  
469,552  
479,743  
476,235  
513,203  
470,270  
469,552  
479,743  
476,235  
513,203  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0