Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng CII (CEE: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,947,933  
1,958,554  
2,187,336  
1,978,144  
1,843,495  
1,604,857  
1,631,428  
1,869,156  
1,651,906  
1,514,389  
162,148  
18,827  
102,348  
5,771  
3,729  
0  
0  
0  
0  
0  
682,000  
834,199  
1,043,264  
953,071  
952,402  
752,378  
761,856  
709,026  
674,243  
547,601  
8,330  
16,547  
14,518  
18,821  
10,657  
343,076  
327,126  
318,180  
326,239  
329,106  
25,678  
5,193  
5,193  
5,142  
4,875  
106,985  
109,858  
113,218  
116,092  
115,063  
4,997  
4,997  
4,997  
4,997  
4,997  
1,281  
888  
856  
668  
2,205  
120,000  
120,000  
120,000  
120,000  
120,000  
84,134  
86,190  
73,915  
79,341  
81,966  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,947,933  
1,958,554  
2,187,336  
1,978,144  
1,843,495  
1,471,698  
1,445,351  
1,675,860  
1,479,154  
1,312,568  
1,464,601  
1,435,864  
1,659,658  
1,462,713  
1,294,545  
7,097  
9,487  
16,201  
16,440  
18,023  
476,235  
513,203  
511,477  
498,991  
530,927  
476,235  
513,203  
511,477  
498,991  
530,927  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0