Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016 Q2/2015 Q1/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
268,072  
219,858  
 
 
 
232,291  
189,449  
 
 
 
57,583  
18,493  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
110,233  
33,405  
 
 
 
55,687  
113,547  
 
 
 
8,789  
24,004  
 
 
 
35,781  
30,409  
 
 
 
6,834  
40  
 
 
 
24,036  
20,449  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
791  
183  
 
 
 
1,638  
1,638  
 
 
 
2,482  
8,098  
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
268,072  
219,858  
 
 
 
193,088  
161,531  
 
 
 
191,437  
160,129  
 
 
 
1,651  
1,403  
 
 
 
74,984  
58,326  
 
 
 
74,984  
58,326  
 
 
 
0  
0  
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0