Công ty Cổ phần Thiết kế Công nghiệp Hóa chất (CEC: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
268,072  
 
 
 
 
232,291  
 
 
 
 
57,583  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
110,233  
 
 
 
 
55,687  
 
 
 
 
8,789  
 
 
 
 
35,781  
 
 
 
 
6,834  
 
 
 
 
24,036  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
791  
 
 
 
 
1,638  
 
 
 
 
2,482  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
268,072  
 
 
 
 
193,088  
 
 
 
 
191,437  
 
 
 
 
1,651  
 
 
 
 
74,984  
 
 
 
 
74,984  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0