Công ty Cổ phần Xây dựng Cao su Đồng Nai (CDR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
97,676  
 
 
 
 
91,047  
 
 
 
 
5,051  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
78,903  
 
 
 
 
4,827  
 
 
 
 
2,266  
 
 
 
 
6,629  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
2,293  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
4,281  
 
 
 
 
54  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
97,676  
 
 
 
 
72,822  
 
 
 
 
72,822  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
24,854  
 
 
 
 
24,854  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0