Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,976,196  
2,012,364  
2,031,027  
 
 
1,733,193  
1,774,886  
1,775,775  
 
 
53,204  
53,280  
50,936  
 
 
0  
0  
0  
 
 
988,632  
1,047,415  
1,084,207  
 
 
671,351  
651,985  
622,976  
 
 
20,006  
22,206  
17,655  
 
 
243,003  
237,478  
255,253  
 
 
0  
0  
0  
 
 
179,567  
193,254  
201,819  
 
 
0  
0  
0  
 
 
16,157  
0  
0  
 
 
42,898  
42,924  
42,924  
 
 
4,380  
1,301  
10,510  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,976,196  
2,012,364  
2,031,027  
 
 
1,765,607  
1,802,009  
1,817,526  
 
 
1,709,684  
1,743,486  
1,765,426  
 
 
55,922  
58,522  
52,100  
 
 
210,589  
210,356  
213,501  
 
 
210,589  
210,356  
213,501  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0