Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,800,988  
1,931,615  
1,976,196  
2,012,364  
2,025,645  
1,568,049  
1,693,592  
1,733,193  
1,774,886  
1,796,907  
55,570  
47,249  
53,204  
53,280  
95,668  
0  
49,000  
0  
0  
0  
947,698  
985,494  
988,632  
1,047,415  
1,036,545  
552,148  
594,602  
671,351  
651,985  
648,977  
12,634  
17,249  
20,006  
22,206  
15,716  
232,938  
238,022  
243,003  
237,478  
228,738  
0  
0  
0  
0  
0  
191,054  
191,481  
179,567  
193,254  
102,431  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
4,329  
16,157  
0  
82,114  
36,898  
36,898  
42,898  
42,924  
42,882  
4,986  
5,314  
4,380  
1,301  
1,312  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,800,988  
1,931,615  
1,976,196  
2,012,364  
2,025,645  
1,591,424  
1,719,070  
1,765,607  
1,802,009  
1,821,331  
1,538,102  
1,660,547  
1,709,684  
1,743,486  
1,762,808  
53,322  
58,522  
55,922  
58,522  
58,522  
209,564  
212,545  
210,589  
210,356  
204,314  
209,564  
212,545  
210,589  
210,356  
204,314  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0