Công ty cổ phần Dược phẩm Trung ương Codupha (CDP: UPCOM) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
2,031,027  
 
 
 
 
1,775,775  
 
 
 
 
50,936  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
1,084,207  
 
 
 
 
622,976  
 
 
 
 
17,655  
 
 
 
 
255,253  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
201,819  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
42,924  
 
 
 
 
10,510  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
2,031,027  
 
 
 
 
1,817,526  
 
 
 
 
1,765,426  
 
 
 
 
52,100  
 
 
 
 
213,501  
 
 
 
 
213,501  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0