Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
395,789  
393,968  
432,983  
458,156  
348,278  
160,622  
178,928  
214,909  
239,686  
205,418  
427  
22,547  
354  
4,701  
20,261  
0  
0  
0  
0  
0  
139,436  
135,165  
193,786  
217,549  
139,932  
16,200  
16,200  
16,201  
8,294  
37,503  
4,560  
5,015  
4,568  
9,141  
7,722  
235,167  
215,040  
218,075  
218,471  
142,860  
100,015  
120,848  
123,424  
125,848  
130,848  
1,406  
1,458  
1,540  
1,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
2,746  
1,735  
785  
0  
0  
131,000  
91,000  
91,000  
91,000  
11,000  
0  
0  
1,325  
0  
1,012  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
395,789  
393,968  
432,983  
458,156  
348,278  
48,042  
46,261  
85,540  
106,734  
112,107  
48,042  
46,261  
85,540  
106,734  
112,107  
0  
0  
0  
0  
0  
347,748  
347,707  
347,444  
351,422  
236,171  
347,748  
347,707  
347,444  
351,422  
236,171  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0