Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
404,744  
407,194  
403,091  
395,789  
393,968  
193,395  
194,606  
189,916  
160,622  
178,928  
902  
507  
1,268  
427  
22,547  
0  
0  
0  
0  
0  
171,029  
172,069  
167,881  
139,436  
135,165  
16,200  
16,200  
16,200  
16,200  
16,200  
5,263  
5,830  
4,567  
4,560  
5,015  
211,349  
212,588  
213,175  
235,167  
215,040  
110,848  
113,348  
115,848  
100,015  
120,848  
1,128  
1,210  
1,293  
1,406  
1,458  
0  
0  
0  
0  
0  
7,691  
6,348  
4,352  
2,746  
1,735  
91,000  
91,000  
91,000  
131,000  
91,000  
683  
683  
683  
0  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
404,744  
407,194  
403,091  
395,789  
393,968  
48,460  
50,616  
46,551  
48,042  
46,261  
48,460  
50,616  
46,551  
48,042  
46,261  
0  
0  
0  
0  
0  
356,284  
356,579  
356,540  
347,748  
347,707  
356,284  
356,579  
356,540  
347,748  
347,707  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0