Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2019 Q1/2019 Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
389,427  
390,399  
386,359  
380,491  
383,827  
129,792  
130,674  
130,733  
162,851  
172,917  
1,250  
2,585  
2,880  
7,841  
902  
0  
0  
0  
0  
0  
122,081  
121,790  
121,531  
142,349  
150,600  
0  
0  
0  
7,425  
16,200  
6,461  
6,299  
6,323  
5,236  
5,215  
259,636  
259,725  
255,626  
217,641  
210,910  
105,695  
110,695  
107,364  
108,348  
111,531  
19,331  
19,604  
19,877  
1,045  
1,128  
0  
0  
0  
0  
0  
61,551  
56,367  
55,492  
17,671  
7,691  
72,892  
72,892  
72,894  
89,894  
90,335  
168  
168  
0  
683  
226  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
389,427  
390,399  
386,359  
380,491  
383,827  
49,631  
50,345  
45,763  
30,460  
32,881  
49,631  
50,345  
45,763  
30,460  
32,881  
0  
0  
0  
0  
0  
339,796  
340,053  
340,596  
350,032  
350,946  
339,796  
340,053  
340,596  
350,032  
350,946  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0