Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
432,983  
458,156  
348,278  
311,284  
307,692  
214,909  
239,686  
205,418  
168,424  
156,989  
354  
4,701  
20,261  
15,439  
6,741  
0  
0  
0  
0  
0  
193,786  
217,549  
139,932  
127,223  
136,911  
16,201  
8,294  
37,503  
19,170  
5,891  
4,568  
9,141  
7,722  
6,591  
7,445  
218,075  
218,471  
142,860  
142,860  
150,704  
123,424  
125,848  
130,848  
130,848  
135,848  
1,540  
1,623  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
785  
0  
0  
0  
0  
91,000  
91,000  
11,000  
11,000  
11,000  
1,325  
0  
1,012  
1,012  
3,856  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
432,983  
458,156  
348,278  
311,284  
307,692  
85,540  
106,734  
112,107  
80,011  
55,931  
85,540  
106,734  
112,107  
80,011  
55,931  
0  
0  
0  
0  
0  
347,444  
351,422  
236,171  
231,273  
251,761  
347,444  
351,422  
236,171  
231,273  
251,761  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0