Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
407,194  
403,091  
395,789  
393,968  
432,983  
194,606  
189,916  
160,622  
178,928  
214,909  
507  
1,268  
427  
22,547  
354  
0  
0  
0  
0  
0  
172,069  
167,881  
139,436  
135,165  
193,786  
16,200  
16,200  
16,200  
16,200  
16,201  
5,830  
4,567  
4,560  
5,015  
4,568  
212,588  
213,175  
235,167  
215,040  
218,075  
113,348  
115,848  
100,015  
120,848  
123,424  
1,210  
1,293  
1,406  
1,458  
1,540  
0  
0  
0  
0  
0  
6,348  
4,352  
2,746  
1,735  
785  
91,000  
91,000  
131,000  
91,000  
91,000  
683  
683  
0  
0  
1,325  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
407,194  
403,091  
395,789  
393,968  
432,983  
50,616  
46,551  
48,042  
46,261  
85,540  
50,616  
46,551  
48,042  
46,261  
85,540  
0  
0  
0  
0  
0  
356,579  
356,540  
347,748  
347,707  
347,444  
356,579  
356,540  
347,748  
347,707  
347,444  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0