Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
386,359  
380,491  
383,827  
407,194  
403,091  
130,733  
162,851  
172,917  
194,606  
189,916  
2,880  
7,841  
902  
507  
1,268  
0  
0  
0  
0  
0  
121,531  
142,349  
150,600  
172,069  
167,881  
0  
7,425  
16,200  
16,200  
16,200  
6,323  
5,236  
5,215  
5,830  
4,567  
255,626  
217,641  
210,910  
212,588  
213,175  
107,364  
108,348  
111,531  
113,348  
115,848  
19,877  
1,045  
1,128  
1,210  
1,293  
0  
0  
0  
0  
0  
55,492  
17,671  
7,691  
6,348  
4,352  
72,894  
89,894  
90,335  
91,000  
91,000  
0  
683  
226  
683  
683  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
386,359  
380,491  
383,827  
407,194  
403,091  
45,763  
30,460  
32,881  
50,616  
46,551  
45,763  
30,460  
32,881  
50,616  
46,551  
0  
0  
0  
0  
0  
340,596  
350,032  
350,946  
356,579  
356,540  
340,596  
350,032  
350,946  
356,579  
356,540  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0