Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
380,491  
383,827  
407,194  
403,091  
395,789  
162,851  
172,917  
194,606  
189,916  
160,622  
7,841  
902  
507  
1,268  
427  
0  
0  
0  
0  
0  
142,349  
150,600  
172,069  
167,881  
139,436  
7,425  
16,200  
16,200  
16,200  
16,200  
5,236  
5,215  
5,830  
4,567  
4,560  
217,641  
210,910  
212,588  
213,175  
235,167  
108,348  
111,531  
113,348  
115,848  
100,015  
1,045  
1,128  
1,210  
1,293  
1,406  
0  
0  
0  
0  
0  
17,671  
7,691  
6,348  
4,352  
2,746  
89,894  
90,335  
91,000  
91,000  
131,000  
683  
226  
683  
683  
0  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
380,491  
383,827  
407,194  
403,091  
395,789  
30,460  
32,881  
50,616  
46,551  
48,042  
30,460  
32,881  
50,616  
46,551  
48,042  
0  
0  
0  
0  
0  
350,032  
350,946  
356,579  
356,540  
347,748  
350,032  
350,946  
356,579  
356,540  
347,748  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0