Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế và phát triển đô thị (CDO: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
348,278  
311,284  
307,692  
281,540  
355,555  
205,418  
168,424  
156,989  
266,635  
342,042  
20,261  
15,439  
6,741  
3,438  
832  
0  
0  
0  
0  
0  
139,932  
127,223  
136,911  
234,028  
277,199  
37,503  
19,170  
5,891  
21,794  
56,661  
7,722  
6,591  
7,445  
7,376  
7,351  
142,860  
142,860  
150,704  
14,905  
13,512  
130,848  
130,848  
135,848  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
0  
11,000  
11,000  
11,000  
11,000  
11,000  
1,012  
1,012  
3,856  
3,905  
2,512  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
348,278  
311,284  
307,692  
281,540  
355,555  
112,107  
80,011  
55,931  
39,683  
106,614  
112,107  
80,011  
55,931  
39,683  
106,614  
0  
0  
0  
0  
0  
236,171  
231,273  
251,761  
241,857  
248,941  
236,171  
231,273  
251,761  
241,857  
248,941  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0