Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,286,624  
1,144,787  
1,179,072  
1,037,425  
1,045,235  
298,847  
271,455  
362,505  
437,182  
530,688  
140,952  
126,785  
166,028  
181,520  
280,625  
1,200  
1,200  
41,179  
117,378  
109,992  
103,294  
98,206  
115,495  
114,866  
126,419  
9,540  
9,542  
10,338  
9,336  
7,590  
43,860  
35,722  
29,467  
14,082  
6,063  
987,777  
873,332  
816,567  
600,243  
514,547  
0  
0  
0  
0  
0  
493,025  
451,906  
398,185  
422,189  
446,186  
138  
139  
141  
142  
144  
462,275  
391,898  
388,791  
148,630  
39,147  
32,052  
29,053  
29,113  
28,773  
28,773  
287  
336  
338  
509  
298  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,286,624  
1,144,787  
1,179,072  
1,037,425  
1,045,235  
416,123  
271,556  
338,841  
184,200  
225,852  
230,608  
153,941  
268,426  
111,038  
158,042  
185,515  
117,615  
70,415  
73,161  
67,810  
870,501  
873,231  
840,231  
853,225  
819,383  
870,501  
873,231  
840,231  
853,225  
819,383  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0