Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,045,235  
1,009,073  
995,743  
1,005,691  
993,561  
530,688  
549,370  
576,730  
510,791  
480,406  
280,625  
62,712  
142,066  
192,425  
225,261  
109,992  
339,503  
333,275  
214,961  
161,021  
126,419  
133,547  
90,722  
91,161  
81,591  
7,590  
8,025  
9,889  
9,991  
9,710  
6,063  
5,584  
777  
2,253  
2,824  
514,547  
459,703  
419,013  
494,901  
513,155  
0  
0  
0  
480  
480  
446,186  
361,802  
379,227  
474,555  
497,938  
144  
0  
0  
0  
0  
39,147  
67,338  
9,240  
10,977  
5,597  
28,773  
29,231  
29,051  
5,764  
5,764  
298  
1,332  
1,495  
3,125  
3,376  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,045,235  
1,009,073  
995,743  
1,005,691  
993,561  
225,852  
186,465  
200,319  
162,355  
177,619  
158,042  
107,937  
115,737  
83,168  
98,793  
67,810  
78,528  
84,582  
79,188  
78,826  
819,383  
822,608  
795,423  
843,336  
815,943  
819,383  
822,608  
795,423  
843,336  
815,943  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0