Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,144,787  
1,179,072  
1,037,425  
1,045,235  
1,009,073  
271,455  
362,505  
437,182  
530,688  
549,370  
126,785  
166,028  
181,520  
280,625  
62,712  
1,200  
41,179  
117,378  
109,992  
339,503  
98,206  
115,495  
114,866  
126,419  
133,547  
9,542  
10,338  
9,336  
7,590  
8,025  
35,722  
29,467  
14,082  
6,063  
5,584  
873,332  
816,567  
600,243  
514,547  
459,703  
0  
0  
0  
0  
0  
451,906  
398,185  
422,189  
446,186  
361,802  
139  
141  
142  
144  
0  
391,898  
388,791  
148,630  
39,147  
67,338  
29,053  
29,113  
28,773  
28,773  
29,231  
336  
338  
509  
298  
1,332  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,144,787  
1,179,072  
1,037,425  
1,045,235  
1,009,073  
271,556  
338,841  
184,200  
225,852  
186,465  
153,941  
268,426  
111,038  
158,042  
107,937  
117,615  
70,415  
73,161  
67,810  
78,528  
873,231  
840,231  
853,225  
819,383  
822,608  
873,231  
840,231  
853,225  
819,383  
822,608  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0