Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,009,073  
995,743  
1,005,691  
 
 
549,370  
576,730  
510,791  
 
 
62,712  
142,066  
192,425  
 
 
339,503  
333,275  
214,961  
 
 
133,547  
90,722  
91,161  
 
 
8,025  
9,889  
9,991  
 
 
5,584  
777  
2,253  
 
 
459,703  
419,013  
494,901  
 
 
0  
0  
480  
 
 
361,802  
379,227  
474,555  
 
 
0  
0  
0  
 
 
67,338  
9,240  
10,977  
 
 
29,231  
29,051  
5,764  
 
 
1,332  
1,495  
3,125  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,009,073  
995,743  
1,005,691  
 
 
186,465  
200,319  
162,355  
 
 
107,937  
115,737  
83,168  
 
 
78,528  
84,582  
79,188  
 
 
822,608  
795,423  
843,336  
 
 
822,608  
795,423  
843,336  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0