Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,695,406  
1,763,301  
1,286,624  
1,144,787  
1,179,072  
544,774  
673,382  
298,847  
271,455  
362,505  
182,018  
535,810  
140,952  
126,785  
166,028  
206,679  
1,600  
1,200  
1,200  
41,179  
89,335  
84,912  
103,294  
98,206  
115,495  
9,665  
9,363  
9,540  
9,542  
10,338  
57,078  
41,696  
43,860  
35,722  
29,467  
1,150,632  
1,089,919  
987,777  
873,332  
816,567  
0  
0  
0  
0  
0  
893,455  
922,945  
493,025  
451,906  
398,185  
135  
136  
138  
139  
141  
224,821  
134,547  
462,275  
391,898  
388,791  
32,032  
32,052  
32,052  
29,053  
29,113  
188  
238  
287  
336  
338  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,695,406  
1,763,301  
1,286,624  
1,144,787  
1,179,072  
474,519  
857,417  
416,123  
271,556  
338,841  
210,405  
586,754  
230,608  
153,941  
268,426  
264,114  
270,664  
185,515  
117,615  
70,415  
1,220,887  
905,884  
870,501  
873,231  
840,231  
1,220,887  
905,884  
870,501  
873,231  
840,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0