Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng (CDN: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Các ngành công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
1,657,588  
1,695,601  
1,763,301  
1,286,624  
1,144,787  
490,581  
544,652  
673,382  
298,847  
271,455  
119,186  
182,018  
535,810  
140,952  
126,785  
206,679  
206,679  
1,600  
1,200  
1,200  
101,551  
89,212  
84,912  
103,294  
98,206  
9,380  
9,665  
9,363  
9,540  
9,542  
53,786  
57,078  
41,696  
43,860  
35,722  
1,167,008  
1,150,949  
1,089,919  
987,777  
873,332  
0  
0  
0  
0  
0  
1,082,030  
890,552  
922,945  
493,025  
451,906  
133  
135  
136  
138  
139  
52,649  
228,042  
134,547  
462,275  
391,898  
32,032  
32,032  
32,052  
32,052  
29,053  
163  
188  
238  
287  
336  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
1,657,588  
1,695,601  
1,763,301  
1,286,624  
1,144,787  
439,160  
475,317  
857,417  
416,123  
271,556  
211,674  
211,203  
586,754  
230,608  
153,941  
227,486  
264,114  
270,664  
185,515  
117,615  
1,218,428  
1,220,284  
905,884  
870,501  
873,231  
1,218,428  
1,220,284  
905,884  
870,501  
873,231  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0