Công ty cổ phần Công trình công cộng và dịch vụ du lịch Hải Phòng (CDH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
56,737  
 
 
 
 
27,269  
 
 
 
 
11,550  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
3,461  
 
 
 
 
10,045  
 
 
 
 
2,212  
 
 
 
 
29,469  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
29,469  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
56,737  
 
 
 
 
4,987  
 
 
 
 
4,987  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
51,750  
 
 
 
 
21,776  
 
 
 
 
29,975  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0