Công ty cổ phần Cầu Đuống (CDG: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
70,536  
 
 
 
 
47,036  
 
 
 
 
861  
 
 
 
 
9,078  
 
 
 
 
17,596  
 
 
 
 
18,425  
 
 
 
 
1,075  
 
 
 
 
23,501  
 
 
 
 
0  
 
 
 
 
19,571  
 
 
 
 
2,656  
 
 
 
 
9  
 
 
 
 
230  
 
 
 
 
1,034  
 
 
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
 
 
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
70,536  
 
 
 
 
22,899  
 
 
 
 
22,651  
 
 
 
 
248  
 
 
 
 
47,637  
 
 
 
 
47,437  
 
 
 
 
200  
 
 
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0