Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
803,125  
757,994  
712,279  
733,204  
707,603  
732,467  
689,965  
632,193  
661,428  
642,401  
43,568  
21,552  
18,409  
12,227  
18,530  
21,246  
16,023  
865  
34,576  
16,761  
150,313  
173,187  
171,194  
153,671  
131,546  
516,455  
478,419  
440,969  
460,134  
474,964  
884  
784  
756  
820  
601  
70,658  
68,030  
80,086  
71,777  
65,202  
58  
58  
58  
53  
53  
15,084  
13,659  
14,426  
14,894  
8,006  
50,977  
51,427  
51,878  
52,328  
52,779  
0  
0  
0  
0  
0  
878  
968  
11,081  
1,081  
1,081  
3,662  
1,918  
2,644  
3,421  
3,284  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
803,125  
757,994  
712,388  
733,204  
707,603  
442,828  
465,388  
449,613  
475,744  
439,223  
375,742  
398,139  
382,377  
369,671  
318,468  
67,087  
67,249  
67,236  
106,072  
120,755  
360,296  
292,606  
262,775  
257,461  
268,380  
360,296  
292,606  
262,775  
257,461  
268,380  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0