Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015 Q3/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
707,603  
701,186  
806,629  
796,771  
 
642,401  
633,569  
737,532  
726,816  
 
18,530  
25,078  
16,491  
34,393  
 
16,761  
36,120  
61,079  
52,370  
 
131,546  
114,701  
170,621  
160,220  
 
474,964  
457,294  
488,862  
478,903  
 
601  
377  
480  
929  
 
65,202  
67,616  
69,097  
69,954  
 
53  
53  
0  
0  
 
8,006  
9,250  
9,873  
10,526  
 
52,779  
53,229  
53,680  
54,131  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,081  
1,081  
988  
1,108  
 
3,284  
4,003  
4,555  
4,189  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
707,603  
701,186  
806,629  
796,771  
 
439,223  
435,547  
543,431  
542,467  
 
318,468  
294,886  
387,793  
386,897  
 
120,755  
140,661  
155,639  
155,570  
 
268,380  
265,639  
263,197  
254,304  
 
268,380  
265,639  
263,197  
254,304  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0