Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
988,014  
917,277  
886,150  
803,125  
757,994  
917,188  
846,257  
815,791  
732,467  
689,965  
90,491  
61,653  
24,891  
43,568  
21,552  
111,250  
144,355  
21,209  
21,246  
16,023  
195,823  
175,289  
219,916  
150,313  
173,187  
507,385  
463,848  
548,747  
516,455  
478,419  
12,240  
1,113  
1,027  
884  
784  
70,826  
71,020  
70,359  
70,658  
68,030  
53  
53  
58  
58  
58  
13,949  
14,395  
14,699  
15,084  
13,659  
49,620  
50,072  
50,524  
50,977  
51,427  
0  
0  
0  
0  
0  
498  
498  
498  
878  
968  
6,707  
6,002  
4,580  
3,662  
1,918  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
988,014  
917,277  
886,150  
803,125  
757,994  
704,568  
641,675  
489,039  
442,828  
465,388  
504,856  
477,228  
421,485  
375,742  
398,139  
199,711  
164,447  
67,554  
67,087  
67,249  
283,447  
275,602  
397,111  
360,296  
292,606  
283,447  
275,602  
397,111  
360,296  
292,606  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0