Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q1/2017 Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
757,994  
712,279  
733,204  
707,603  
701,186  
689,965  
632,193  
661,428  
642,401  
633,569  
21,552  
18,409  
12,227  
18,530  
25,078  
16,023  
865  
34,576  
16,761  
36,120  
173,187  
171,194  
153,671  
131,546  
114,701  
478,419  
440,969  
460,134  
474,964  
457,294  
784  
756  
820  
601  
377  
68,030  
80,086  
71,777  
65,202  
67,616  
58  
58  
53  
53  
53  
13,659  
14,426  
14,894  
8,006  
9,250  
51,427  
51,878  
52,328  
52,779  
53,229  
0  
0  
0  
0  
0  
968  
11,081  
1,081  
1,081  
1,081  
1,918  
2,644  
3,421  
3,284  
4,003  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
757,994  
712,388  
733,204  
707,603  
701,186  
465,388  
449,613  
475,744  
439,223  
435,547  
398,139  
382,377  
369,671  
318,468  
294,886  
67,249  
67,236  
106,072  
120,755  
140,661  
292,606  
262,775  
257,461  
268,380  
265,639  
292,606  
262,775  
257,461  
268,380  
265,639  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0