Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017 Q1/2017 Q4/2016
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
917,277  
886,150  
803,125  
757,994  
712,279  
846,257  
815,791  
732,467  
689,965  
632,193  
61,653  
24,891  
43,568  
21,552  
18,409  
144,355  
21,209  
21,246  
16,023  
865  
175,289  
219,916  
150,313  
173,187  
171,194  
463,848  
548,747  
516,455  
478,419  
440,969  
1,113  
1,027  
884  
784  
756  
71,020  
70,359  
70,658  
68,030  
80,086  
53  
58  
58  
58  
58  
14,395  
14,699  
15,084  
13,659  
14,426  
50,072  
50,524  
50,977  
51,427  
51,878  
0  
0  
0  
0  
0  
498  
498  
878  
968  
11,081  
6,002  
4,580  
3,662  
1,918  
2,644  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
917,277  
886,150  
803,125  
757,994  
712,388  
641,675  
489,039  
442,828  
465,388  
449,613  
477,228  
421,485  
375,742  
398,139  
382,377  
164,447  
67,554  
67,087  
67,249  
67,236  
275,602  
397,111  
360,296  
292,606  
262,775  
275,602  
397,111  
360,296  
292,606  
262,775  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0