Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2016 Q3/2016 Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
 
735,789  
707,603  
701,186  
806,629  
 
664,012  
642,401  
633,569  
737,532  
 
12,227  
18,530  
25,078  
16,491  
 
34,576  
16,761  
36,120  
61,079  
 
156,255  
131,546  
114,701  
170,621  
 
460,134  
474,964  
457,294  
488,862  
 
820  
601  
377  
480  
 
71,777  
65,202  
67,616  
69,097  
 
53  
53  
53  
0  
 
14,894  
8,006  
9,250  
9,873  
 
52,328  
52,779  
53,229  
53,680  
 
0  
0  
0  
0  
 
1,081  
1,081  
1,081  
988  
 
3,421  
3,284  
4,003  
4,555  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
 
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
 
735,681  
707,603  
701,186  
806,629  
 
478,246  
439,223  
435,547  
543,431  
 
372,326  
318,468  
294,886  
387,793  
 
105,920  
120,755  
140,661  
155,639  
 
257,435  
268,380  
265,639  
263,197  
 
257,435  
268,380  
265,639  
263,197  
 
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
 
0  
0  
0  
0