Công ty Cổ phần Chương Dương (CDC: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
988,201  
977,201  
988,014  
917,277  
886,150  
920,671  
905,978  
917,188  
846,257  
815,791  
83,111  
100,223  
90,491  
61,653  
24,891  
177,912  
115,990  
111,250  
144,355  
21,209  
210,733  
211,604  
195,823  
175,289  
219,916  
438,161  
465,739  
507,385  
463,848  
548,747  
10,755  
12,422  
12,240  
1,113  
1,027  
67,529  
71,222  
70,826  
71,020  
70,359  
56  
53  
53  
53  
58  
13,089  
13,517  
13,949  
14,395  
14,699  
48,716  
49,168  
49,620  
50,072  
50,524  
0  
0  
0  
0  
0  
668  
704  
498  
498  
498  
5,001  
7,780  
6,707  
6,002  
4,580  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
988,201  
977,201  
988,014  
917,277  
886,150  
716,923  
714,493  
704,568  
641,675  
489,039  
489,791  
469,354  
504,856  
477,228  
421,485  
227,132  
245,140  
199,711  
164,447  
67,554  
271,278  
262,708  
283,447  
275,602  
397,111  
271,278  
262,708  
283,447  
275,602  
397,111  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0