Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (CCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
385,658  
384,771  
381,749  
379,272  
389,392  
65,708  
64,153  
63,061  
61,106  
71,903  
9,131  
7,662  
9,484  
10,186  
23,413  
8,787  
8,787  
8,787  
8,787  
0  
41,849  
39,695  
38,134  
38,784  
46,296  
720  
1,059  
930  
873  
790  
5,220  
6,950  
5,726  
2,476  
1,404  
319,950  
320,618  
318,688  
318,165  
317,489  
120  
120  
120  
120  
120  
237,752  
235,795  
233,734  
236,495  
239,566  
0  
0  
0  
0  
0  
74,586  
77,819  
78,172  
74,711  
70,956  
4,497  
4,497  
4,497  
4,497  
4,497  
2,995  
2,387  
2,164  
2,341  
2,348  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
385,658  
384,771  
381,749  
379,272  
389,392  
121,978  
122,591  
119,948  
118,027  
116,859  
49,644  
50,257  
44,865  
43,043  
36,989  
72,334  
72,334  
75,083  
74,983  
79,871  
263,680  
262,179  
261,801  
261,245  
272,532  
263,680  
262,179  
261,801  
261,245  
272,532  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0