Công ty Cổ phần Cảng Cần Thơ (CCT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
381,749  
389,392  
390,584  
391,484  
 
63,061  
71,903  
72,616  
69,611  
 
9,484  
23,413  
32,240  
27,200  
 
8,787  
0  
0  
0  
 
38,134  
46,296  
38,332  
40,500  
 
930  
790  
523  
581  
 
5,726  
1,404  
1,522  
1,330  
 
318,688  
317,489  
317,968  
321,873  
 
120  
120  
120  
120  
 
233,734  
239,566  
240,070  
243,648  
 
0  
0  
0  
0  
 
78,172  
70,956  
70,719  
70,743  
 
4,497  
4,497  
4,497  
4,497  
 
2,164  
2,348  
2,562  
2,864  
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
381,749  
389,392  
390,584  
391,484  
 
119,948  
116,859  
118,534  
120,394  
 
44,865  
36,989  
39,168  
39,905  
 
75,083  
79,871  
79,366  
80,489  
 
261,801  
272,532  
272,050  
271,090  
 
261,801  
272,532  
272,050  
271,090  
 
0  
0  
0  
0  
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0