Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (CCR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2016 Q1/2016 Q4/2015
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
391,517  
392,570  
388,083  
 
 
60,040  
64,627  
64,554  
 
 
41,568  
49,927  
34,175  
 
 
0  
0  
0  
 
 
17,431  
13,826  
9,813  
 
 
846  
626  
682  
 
 
194  
249  
19,884  
 
 
331,478  
327,943  
323,529  
 
 
985  
985  
985  
 
 
326,133  
321,968  
317,605  
 
 
0  
0  
0  
 
 
0  
656  
19  
 
 
1,670  
1,670  
1,670  
 
 
2,690  
2,665  
3,251  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
391,517  
392,570  
388,083  
 
 
135,777  
135,078  
137,469  
 
 
38,638  
29,267  
36,279  
 
 
97,139  
105,811  
101,190  
 
 
255,740  
257,493  
250,614  
 
 
255,740  
257,493  
250,614  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0