Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (CCR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
370,175  
373,667  
366,962  
365,533  
358,121  
47,467  
55,539  
51,773  
46,701  
34,871  
31,573  
40,905  
35,545  
30,255  
21,050  
0  
0  
2,000  
0  
0  
14,541  
13,284  
13,346  
15,407  
12,676  
1,139  
871  
775  
902  
889  
214  
479  
105  
137  
0  
322,708  
318,129  
315,190  
318,832  
323,250  
1,085  
985  
1,040  
1,040  
985  
317,826  
312,143  
308,574  
312,492  
316,410  
0  
0  
0  
0  
0  
219  
185  
328  
0  
0  
1,670  
1,670  
1,670  
1,670  
1,670  
1,908  
3,147  
3,578  
3,630  
4,185  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
370,175  
373,667  
366,962  
365,533  
358,121  
112,789  
111,965  
107,448  
108,982  
104,641  
20,400  
19,577  
13,060  
13,519  
9,177  
92,388  
92,388  
94,388  
95,463  
95,463  
257,387  
261,702  
259,514  
256,551  
253,480  
257,387  
261,702  
259,514  
256,551  
253,480  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0