Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (CCR: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
377,503  
381,071  
370,175  
373,667  
366,962  
62,417  
61,341  
47,467  
55,539  
51,773  
45,823  
39,673  
31,573  
40,905  
35,545  
0  
0  
0  
0  
2,000  
15,437  
20,382  
14,541  
13,284  
13,346  
1,051  
1,168  
1,139  
871  
775  
105  
118  
214  
479  
105  
315,086  
319,730  
322,708  
318,129  
315,190  
1,085  
1,085  
1,085  
985  
1,040  
311,483  
314,544  
317,826  
312,143  
308,574  
0  
0  
0  
0  
0  
801  
2,370  
219  
185  
328  
1,670  
1,670  
1,670  
1,670  
1,670  
47  
61  
1,908  
3,147  
3,578  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
377,503  
381,071  
370,175  
373,667  
366,962  
111,276  
117,998  
112,789  
111,965  
107,448  
29,079  
30,601  
20,400  
19,577  
13,060  
82,197  
87,397  
92,388  
92,388  
94,388  
266,226  
263,073  
257,387  
261,702  
259,514  
266,226  
263,073  
257,387  
261,702  
259,514  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0