Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2017 Q3/2017 Q2/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
48,130  
39,076  
40,402  
 
 
31,722  
16,812  
17,415  
 
 
2,480  
7,622  
7,410  
 
 
16,500  
6,500  
6,500  
 
 
12,729  
2,597  
3,492  
 
 
13  
16  
13  
 
 
0  
77  
0  
 
 
16,408  
22,264  
22,986  
 
 
0  
0  
0  
 
 
14,083  
14,603  
15,210  
 
 
0  
0  
0  
 
 
405  
405  
405  
 
 
1,500  
7,000  
7,000  
 
 
420  
256  
371  
 
 
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
 
 
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
48,130  
39,076  
40,402  
 
 
13,506  
5,073  
6,583  
 
 
13,502  
5,067  
6,577  
 
 
4  
6  
6  
 
 
34,623  
34,003  
33,819  
 
 
34,623  
34,003  
33,819  
 
 
0  
0  
0  
 
 
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0