Công ty Cổ phần Cảng Cửa Cấm Hải Phòng (CCP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

Kỳ báo cáo: Số kỳ hiển thị Đơn vị: VND

    Q4/2018 Q3/2018 Q2/2018 Q1/2018 Q4/2017
  TỔNG CỘNG TÀI SẢN
35,180  
35,792  
35,983  
50,731  
48,130  
18,511  
20,798  
20,497  
34,879  
31,722  
3,097  
957  
1,795  
2,209  
2,480  
14,500  
17,100  
16,000  
16,500  
16,500  
900  
2,660  
2,689  
16,166  
12,729  
14  
4  
13  
4  
13  
0  
77  
0  
0  
0  
16,670  
14,994  
15,486  
15,852  
16,408  
0  
0  
0  
0  
0  
12,389  
12,832  
13,299  
13,611  
14,083  
0  
0  
0  
0  
0  
405  
405  
405  
405  
405  
3,000  
1,500  
1,500  
1,500  
1,500  
875  
257  
282  
336  
420  
  Lợi thế thương mại (trước 2015)
0  
0  
0  
0  
0  
  TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN
35,180  
35,792  
35,983  
50,731  
48,130  
2,122  
3,394  
3,696  
16,000  
13,506  
2,118  
3,390  
3,692  
15,996  
13,502  
4  
4  
4  
4  
4  
33,058  
32,398  
32,288  
34,731  
34,623  
33,058  
32,398  
32,288  
34,731  
34,623  
0  
0  
0  
0  
0  
Vốn cổ đông thiểu số
0  
0  
0  
0  
0